Alle regelingen

Dit zijn alle regelingen die in het programma zitten

AlleBelasting/RijkUWVBrancheGemeente
Afbouw - Stimulering deelname trainingen Praktijkopleider
De subsidie 'Stimulering deelname trainingen Praktijkopleider' is bestemd voor erkende leerbedrijven die praktijkopleiders in dienst hebben. Door het subsidiëren van trainingen op dit gebied bij Savantis is er de mogelijkheid het kwaliteitsniveau een nieuwe (extra) impuls te geven. Voor deelnemers in de sector Afbouw worden de trainingskosten van € 435,- vergoed door middel van subsidie uit het Loopbaan & Opleidingsfonds (LOF). Ook hebben deelnemers recht op een verletkostenvergoeding van € 300,- per training, als zij aan alle voorwaarden voldoen.

De vergoeding voor de kosten van het volgen van de training bij Savantis wordt direct in mindering gebracht op het factuurbedrag. Aangezien over de training wel BTW wordt berekend en over de subsidie niet, ontvangt u een factuur met enkel BTW. Deze BTW is aftrekbaar. Als de deelnemer de volledige training (2 dagen) heeft gevolgd en afgerond vindt de uitbetaling van de verletkosten plaats.

Deze subsidie is alleen voor branche: Afbouw

Afbouw - Subsidie BBL-opleidingen Afbouw
Individuele werkgevers en samenwerkingsverbanden die één of meerdere leerlingen opleiden in de beroepsbegeleidende leerweg kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen van € 250,- tot € 850,- afhankelijk van de leeftijd van de leerling.

Deze subsidie is alleen voor branche: Afbouw

Afbouw – Instroomimpuls vakopleiding Afbouw
Individuele werkgevers en samenwerkingsverbanden die één of meerdere leerlingen opleiden in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) op niveau 1 en 2 kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen van € 500,- tot € 1.500,- afhankelijk van het feit of het om een individuele werkgever gaat of om een samenwerkingsverband.

Deze subsidie is alleen voor branche: Afbouw

Agrarisch - Bos en Natuur - BBL subsidie
Werkgevers in de sector Bos en Natuur kunnen in aanmerking komen voor scholingssubsidie voor werkenden die een BBL-opleiding volgen op niveau 2, 3 of 4. In 2014 worden 50 BBL Opleidingen gesubsidieerd. De subsidie bedraagt € 60,- per schooldag. De maximale vergoeding per werknemer is € 2.400,- per schooljaar.

Wanneer de opleiding van de werknemer al in 2013 is gestart, kan de werkgever ook subsidie aanvragen voor de schooldagen in 2014.

Deze subsidie is alleen voor branche: Bos en natuur

Agrarisch - Glastuinbouw - BBL-subsidie en EVC-trajecten’
Bedrijven in de glastuinbouw die als samenwerkingsverband een BBL opleiding en/of EVC-trajecten aanbieden, kunnen een beroep doen op de subsidieregeling BBL opleiding Glastuinbouw.
Deze subsidie bedraagt maximaal € 20.000,- voor de startkosten van het initiatief. De hoogte is afhankelijk van het aantal deelnemende bedrijven.
Per deelnemer die een BBL-opleiding volgt in het samenwerkingsverband, wordt per jaar € 1.000,- verstrekt voor leermiddelen en schoolgeld.
Voor de EVC-procedures (erkenning van verworven competenties of ‘Ervaringscertificaat’) wordt per EVC-traject maximaal € 600,- subsidie beschikbaar gesteld.

Deze subsidie is alleen voor branche: Glastuinbouw

Agrarisch - Hoveniers - BBL -subsidie
Een werkgever die een werknemer een BBL-opleiding aanbiedt op de niveaus 2, 3 of 4 binnen de opleidingen Natuur en groene ruimte, kan in aanmerking komen voor een subsidie. Deze subsidie bedraagt in het eerste cursusjaar € 1.200.-; in het tweede cursusjaar € 800, -; in het derde cursusjaar € 400,-..

Deze subsidie is alleen voor branche: Hoveniers

Agrarisch - Loonwerk - BBL-subsidie
Werkgevers in de sector Loonwerk kunnen in aanmerking komen voor scholingssubsidie voor werkenden tot en met MBO niveau 3. Deze subsidie bedraagt € 30, - per schooldag met een maximum van € 1.200, -
Bedrijven in de loonwerk-sector met werknemers die een BBL-opleiding volgen op niveau 2 of 3 én bij het SOMA College, PTC+ of IPC Groene Ruimte of het Markiezaatcollege extra praktijktraining volgen, komen in aanmerking voor 50% van de kosten voor de extra praktijktrainingen met een maximum van € 1.200,- per schooljaar.

Deze subsidie is alleen voor branche: Loonwerk

Bouw en Infra - Loonkostensubsidie leermeesters ouder dan 55 jaar
De subsidie is bestemd voor werkgevers die leermeesters ouder dan 55 jaar in dienst hebben of nemen, die BBL2- of BBL3-leerlingen begeleiden.

De subsidie bedraagt 50 procent van de loonkosten (vast overeengekomen loon plus 32 procent) van de werkelijke begeleidingsuren (maximaal 1 dag in de week) van de leermeester, gedurende maximaal 52 weken. De maximaal uit te keren subsidie per leermeester bedraagt € 4.700.

Deze subsidie is alleen voor branche: Bouw & infra

Bouw en Infra - Subsidie in dienst nemen langdurig werkloze jongeren
De subsidie is bestemd voor werkgevers die langdurig (minstens zes maanden) werkloze(n) tot 27 jaar in dienst nemen, ter vervanging van een oudere, vrijwillig vervroegd uitgetreden werknemer.

De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de heffing die aan de werkgever is opgelegd bij de beëindiging van het dienstverband van de oudere werknemer, tot een maximum van de loonkosten (vast overeengekomen brutoloon plus 32 procent) van de in dienst genomen jongere werknemer gedurende de eerste 12 maanden na indienstneming.

Deze subsidie is alleen voor branche: Bouw & infra

Bouw en Infra - Subsidie leerling-werknemers
De subsidie is bedoeld voor werkgevers die leerling(en) in dienst nemen. De leerling-werknemer is jonger dan 27 jaar en volgt een BBL2- of BBL3-opleiding.
De subsidie bedraagt 20 procent van de loonkosten gebaseerd op het wettelijk minimumloon (plus 32 procent), rekening houdend met de leeftijd van de leerling-werknemer gedurende maximaal 104 weken.
De subsidie komt bovenop de reguliere tegemoetkomingsregeling en de crisismaatregelen van de sector. Ook is combinatie mogelijk met de regeling Praktijkleren (opvolger WVA) van de overheid.

Deze subsidie is alleen voor branche: Bouw & infra

Carrosseriebedrijf - EVC subsidie
Een werkgever in de carrosseriebranche die zijn werknemer(s) een EVC-traject heeft laten volgen, kan recht hebben op een subsidie van het OOC. De OOC bijdrage bedraagt maximaal € 666,- per EVC indien bij de vestiging van de werkgever 8 deelnemers of minder aan een EVC-traject deelnemen en maximaal € 566,- bij 9 deelnemers of meer.
Voor het jaar 2014 is het aantal te subsidiëren EVC's gemaximeerd op 250.

Deze subsidie is alleen voor branche: Carrosseriebedrijf

Carrosseriebedrijf - Opleidingssubsidie
Werkgevers in de carrosseriebranche die hun werknemer(s) een opleiding laten volgen kunnen recht hebben op een subsidie. Het subsidiebedrag is € 72,- per dag (bij HBO-opleiding met goed gevolg afgesloten € 120,- per dag), maximaal 5 dagen subsidiabel per opleiding per persoon, maar niet meer dan 50% van de opleidingskosten.
Voor langlopende (avond)cursussen (met zelfstudie) zoals taalcurussen, computercursussen e.d. wordt een subsidie verstrekt van 50% van de kosten tot een maximum van € 360,-.
Voor gevolgde aanvullende praktijkopleidingsdagen (APO) zoals die worden verzorgd in de regionale opleidingscentra van VOC, wordt een subsidie verstrekt van € 111,25 per gevolgde APO dag.

Deze subsidie is alleen voor branche: Carrosseriebedrijf

Detailhandel - Declaratie stagevergoeding
Werkgevers in de detailhandel en ambulante handel die als erkend leerbedrijf leerlingen van een MBO-school een stage laten lopen in hun AGF bedrijf kunnen de stagevergoeding die zij uitbetaalt aan stageleerlingen declareren bij het CKO. Het gaat om € 34,- per week tot een maximum van 10 weken (€ 340,-).

Deze subsidie is alleen voor branche: Detailhandel

Detailhandel - Scholingsfonds
Werkgevers in de detailhandel en ambulante handel die werknemers een cursus/training laten volgen, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding uit het scholingsfonds van het AGF Centrum voor Kennis en Ontwikkeling (CKO). De vergoeding bedraagt 50% bij de meeste opleidingen en trainingen. De subsidie wordt gegeven ter compensatie van de netto schollingskosten. Dat houdt in dat leermiddelen buiten de cursusprijs niet worden vergoed. Ook reis- en verblijfskosten zijn niet subsidiabel. . De BTW op de factuur van de opleider moeten door werkgevers zelf worden verrekend met de Belastingdienst.

Deze subsidie is alleen voor branche: Detailhandel

Gehandicaptenzorg - Tijdelijke Stimuleringsregeling EVC
Instellingen in de gehandicaptenzorg kunnen subsidie aanvragen voor de uitvoering van EVC-procedures voor hun medewerkers. Per aanvraag is maximaal € 400,- beschikbaar. Alleen de werkelijke kosten worden vergoed.
Het budget voor deze tijdelijke regeling is bestemd voor de subsidiering van 400 EVC-trajecten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Gehandicaptenzorg

Gemeentelijke Overheid - Loopbaanregeling
Gemeentelijke overheidswerkgevers en/of gemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor het aanbieden van ontwikkel- en scholingsactiviteiten voor hun medewerkers.
De Loopbaanregeling subsidieert de volgende ontwikkel- en scholingsactiviteiten:

 • EVC-trajecten (t/m certificaat).
 • EVP-trajecten
 • Niet-reguliere scholing van minimaal 3 dagen.
 • Reguliere MBO/HBO opleidingen die zich richten op het verbeteren van de beroepskwalificatie van de medewerker.
 • Orienterende stages van minimaal 400 uur die in het kader staan van persoonlijke ontwikkeling.
 • Uitwisseling met het bedrijfsleven van minimaal 400 uur die in het kader staan van persoonlijke ontwikkeling.
 • Coaching.

Voor stages wordt een vaste vergoeding gehanteerd ad. € 1.000,-. Voor alle overige activiteiten ontvangt de werkgever een vergoeding van minimaal € 250,- en maximaal € 1.000,- per medewerker die een van de bovengenoemde activiteiten gaat uitvoeren.
I.v.m. het individueel loopbaanbudget dat gemeenten sinds 2013 heeft moeten invoeren, wordt voor elke aanvraag standaard € 500,- in mindering gebracht op de subsidiabele kosten.
Het maximale subsidiebedrag c.q. aantal aanvragen per tranche is afhankelijk van het aantal fte’s dat werkzaam is bij de gemeente of het samenwerkingsverband.

Deze subsidie is alleen voor branche: Gemeentelijke overheid

Gemeentelijke Overheid - Stages & Trainee-regeling
Gemeentelijke overheidswerkgevers en/of gemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor het aanbieden van een trainee- of stageplaats.. Er is een maximaal bedrag per gemeente, deze is afhankelijk van het aantal fte’s dat werkzaam is bij de gemeente.
Het subsidiebedrag per stage/traineeship is afhankelijk van het niveau:

 • Mbo-bol stage - niveau 1 (AKA of BKA): € 500,-.
 • Mbo-bol stage - niveau 2 t/m 4 (minimaal 300 uur p.j.): € 1.000,-.
 • Leerbaan mbo-bbl of duaal leertraject hbo (minimaal 1 jaar): € 5.000,-.
 • WO of HBO stage (minimaal 300 uur p.j.): € 1.000,-.
 • Re-integratiestage voor gedeeltelijk arbeidsgeschikte met een re-integratietraject (bedoeld voor nieuwe instroom binnen de organisatie en niet voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerkers) (minimaal 300 uur): € 1.000,-.Traineeplaats in een gemeentelijk trainee-programma (minimaal 1 jaar): € 5.000,-.
 • Oriënterende stage of detachering i.k.v. persoonlijke ontwikkeling (minimaal 4 weken): € 1.500,-.
 • Uitwisseling met bedrijfsleven (minimaal 4 weken: € 1.000,-.


Deze subsidie is alleen voor branche: Gemeentelijke overheid

Grafimedia - Stimuleringsregeling BBL Printmedia 2013 - 2014
Werkgevers die een leer-/arbeidsovereenkomst afsluit met een leerling i.h.k.v. een BBL-opleiding kunnen hiervoor een subsidie ontvangen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Grafimedia - Subsidie Printmediaopleidingen 2012 - 2013
Werkgevers die hun werknemer(s) een printmediaopleiding laat volgen, kunnen hiervoor een subsidie ontvangen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Installatietechniek - 50+ workshop en waardebon
Een werkgever die medewerkers in dienst heeft die 50 jaar of ouder zijn, kan deze werknemers aanmelden voor een workshop 50+ van OTIB. Hiermee wil OTIB eraan bijdragen dat 50+’ers met plezier naar het werk blijven gaan en bijblijven in vakkennis. Aan deelname aan deze workshop zijn geen kosten verbonden.

Na het volgen van de workshop ontvangt de werknemer een 50+ waardebon van € 500,- waarmee in overleg met de werkgever cursussen of opleidingen gevolgd kunnen worden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Branche breed opleiden 2014
Werkgevers die hun werknemer(s) in 2014 een cursus laten volgen en afronden, kunnen een tegemoetkoming voor de cursuskosten ontvangen. De tegemoetkoming geldt voor een ruime selectie van de meest gevolgde cursussen binnen de branche. Werkgevers kunnen nu – anders dan voorheen – ook een tegemoetkoming aanvragen voor medewerkers met een HBO of Universitair vooropleidingsniveau.

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt 40% van de (externe) opleidingskosten met een maximum van € 1.500,- per deelnemer per cursus. OTIB keert uit zodra de aanvraag is goedgekeurd. Het is mogelijk dat resterende kosten (gedeeltelijk) in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit een van de andere OTIB stimuleringsregelingen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - EVC regeling
Werkgevers in de technische installatiebranche kunnen per kalenderjaar voor maximaal 20% van hun werknemers een EVC-traject declareren bij OTIB. Het Ervaringscertificaat (EVC) vertaalt de ervaring, kennis en kunde van de werknemer naar landelijk erkende kwalificaties en diploma’s.
Per EVC-traject is een tegemoetkoming van € 500,- beschikbaar. Zoals bepaald in de cao heeft iedere werknemer 1 keer per 5 jaar recht op een tegemoetkoming t.b.v. een EVC-traject.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Instroomregeling BeroepsPraktijkVorming (BBL)
Werkgevers in de technische installatiebranche die een nieuwe werknemer een beroepspraktijkvormingsplaats aanbieden, kunnen vanaf 1 januari 2014 een vergoeding ontvangen van maximaal € 1.200,- voor de 1-jarige opleiding en maximaal € 2.400,- voor de 2-jarige opleiding.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Instroomregeling BPV voor MIT en duaal HBO
Werkgevers in de technische installatiebranche die een nieuwe werknemer die een MIT (Middelbaar Installatietechnicus) of duaal HBO-bachelor opleiding in de installatietechniek volgt een beroepspraktijkvormingsplaats aanbieden, kunnen een vergoeding ontvangen van maximaal € 1.200,- per jaar. De hoogte van de bedragen is afhankelijk van het aantal maanden dat de werknemer in de branche werkzaam is bij de werkgever.
De vergoeding geldt voor de periode van 1 januari 2013 t/m 31 december 2014. Daarnaast krijgt de werknemer ook een tegemoetkoming

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - OntwikkelingsStimuleringsRegeling (OSR)
Werkgevers in de technische installatiebranche kunnen van OTIB een tegemoetkoming krijgen in de scholingskosten van individuele werknemers van maximaal € 150,- per werknemer per kalenderjaar. Dit bedrag geldt voor 2013 en 2014. Voor de gevolgde cursussen Bedrijfshulpverlening (BHV), Eerste Hulp bij Ongelukken (EHBO), Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) en rij(vaardigheids)bewijzen ontvangt de werkgever een maximale tegemoetkoming van € 50,- per kalenderjaar.
Werknemers met een TopStarters-bon of 50+ bon kunnen deze in 2014 voor bovengenoemde cursussen benutten tot het maximale bedrag van de bon. Deze tegemoetkoming kan zowel individueel als collectief worden ingezet.
De OntwikkelingsStimuleringsRegeling (OSR) kan ook collectief ingezet worden. De totale tegemoetkoming is dan gebaseerd op het totaal aantal medewerkers van het bedrijf. In 2014 bestaat de mogelijkheid om per bedrijf eenmalig aanspraak te maken op € 800,-.
In 2014 kunnen werkgevers ook gebruik maken van de OSR Specifiek. Deze levert een extra financiële tegemoetkoming voor de kosten van een cursus uit de cursuslijst ‘ Duurzaam’ of ‘Specifiek’. Deze tegemoetkoming bedraagt € 200,- per werknemer per jaar naast de reguliere OSR.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Opscholingsregeling BeroepsPraktijkVorming (BBL)
Werkgevers in de technische installatiebranche die een werknemer die langer dan 24 maanden in dienst is, een beroepspraktijkvormingsplaats aanbieden, kunnen voor de 1- en 2-jarige opleiding een eenmalige vergoeding ontvangen van maximaal € 1.200,-. De maximale tegemoetkoming wordt in twee delen uitgekeerd, namelijk € 400,- bij aanvang van de opleiding en een eindbedrag van € 800,- op basis van het diploma.
Deze vergoeding geldt voor de periode van 1 januari 2013 t/m 31-12-2014.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Opscholingsregeling BPV voor MIT en duaal HBO
Werkgevers in de technische installatiebranche die werknemers met een dienstverband van 24 maanden of langer een praktijkplaats beschikbaar stelt voor een beroepsopleiding MIT (Middelbaar Installatietechnicus) of duaal HBO-bachelor opleiding in de installatietechniek, kunnen een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding bedraagt eenmalig maximaal € 1.200,-, te weten € 400,- bij aanvang van de opleiding en € 800,- op basis van een diploma. Daarnaast krijgt de werknemer ook een tegemoetkoming op basis van een diploma (€ 300,-).

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - OTIB Tijdelijke regeling EVC 500
OTIB wil de deelname aan EVC stimuleren en biedt in 2014 daarom 500 trajecten aan onder speciale, aantrekkelijke voorwaarden:
 • Ondersteuning werkgever en werknemer door de EVC begeleider van OTIB.
 • Bij afronding van een door OTIB begeleid EVC-traject is een financiële tegemoetkoming van € 1.250,- beschikbaar
 • Ondersteuning van de werknemer bij een verzilveringsprocedure van het Ervaringscertificaat bij een ROC.

Binnen EVC 500 gelden in relatie tot de bedrijfsgrootte maximum aantallen: 0-50 werknemers: maximaal 25 EVC-trajecten; vanaf 51 werknemers: maximaal 50 EVC-trajecten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - OTIB Tijdelijke Regeling OSR specifiek
Werkgevers die hun werknemers een cursus uit de cursuslijst "Duurzaam" of "Specifiek" van OTIB laten volgen ontvangen binnen de OSR Specifiek naast de reguliere OSR een extra financiële tegemoetkoming (€ 200,-) van OTIB voor de kosten van deze specifieke cursussen. De vergoeding kan voor maximaal 250 werknemers per werkgever of concernconstructie aangevraagd worden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Spiegelbeeld (vrouwen in de installatietechniek)
Werkgevers die een vrouwelijke werknemer deel laten nemen aan het project Spiegelbeeld kunnen een vergoeding ontvangen van OTIB. Dit houdt in dat de vrouwelijke werknemer van het bedrijf wordt ingezet als rolmodel voor meisjes in het voortgezet onderwijs. Wanneer de werknemer door activiteiten voor dit project overdag niet inzetbaar is, geldt een vergoeding van € 50,- per uur (incl. btw) tot een maximum van € 400,- per dag. De vergoeding wordt verstrekt voor maximaal 8 uur per dag (incl. reistijd) tot een maximum van twee aaneengesloten dagen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Tijdelijke regeling Omscholing Zij-instroom BPV
OTIB wil omscholing van zij-instromers naar een vakdiploma van een MBO, MIT- of duale HBO opleiding in de technische Installatiebranche stimuleren. Met het bieden van een financiële tegemoetkoming wil OTIB zorgen dat hiervoor voldoende beroepspraktijkvormingsplaatsen of praktijkplaatsen beschikbaar worden gesteld.
Speciaal voor zij-instromers zijn er nu twee tijdelijke regelingen voor het schooljaren 2013-2014: de omscholingsstimulans zij-instroom BPV en de omscholingsstimulans zij-instroom MIT en Duaal HBO.

Met deze regelingen kan de werkgever voor een zij-instromer eenmalig € 900,- ontvangen naast de reguliere BPV-tegemoetkoming.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - TopStarterspas
Werknemers in de installatietechniek die een TopStartersdag hebben bezocht hebben een persoonlijke TopStarterspas ontvangen met daarop € 500,-. In overleg met de werkgever kan deze € 500,- ingezet worden bijv. voor het volgen van een cursus of trainen of het behalen van het rijbewijs.

Wanneer de werkgever de factuur betaald, kan hij/zij de kosten tot maximaal € 500,- declareren bij OTIB.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Metaalbewerking - Jobstart OOM
Werkgevers in de Metaalbewerking die: - werknemers uit een andere sector; - werkzoekenden en - arbeidsgehandicapten een arbeidsovereenkomst van ten minste 6 maanden aanbieden, kunnen een vergoeding ontvangen voor noodzakelijke scholings- en begeleidingskosten. De subsidie bedraagt maximaal € 3.000,- per jaar voor een werknemer uit een andere sector, maximaal € 3.500,- per jaar voor een werkzoekende en maximaal € 5.000,- voor een arbeidsgehandicapte. Als de werknemer een half jaar na de Jobstart- procedure nog in dienst is of aansluitend een BBL opleiding gaat volgen, komt de werkgever in aanmerking voor een bonus van € 500,-, (onderdeel van de maximale subsidie).

De Jobstartbijdrage bestaat uit:

 • Een eenmalige bijdrage voor interne scholing en begeleiding.
 • Een budgetbijdrage voor externe scholing, ook in te zetten voor een EVC traject of een assessment.
 • Een bonus als de werknemer een half jaar na de Jobstart-procedure nog in dienst is of aansluitend een BBL opleiding gaat volgen.


Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Leerwerkbijdrage Flexwerkers
Bedrijven uit de metaalbewerking die een leerwerkplek bieden aan een flexkracht van een van de deelnemende flexorganisaties, kunnen een Leerwerkbijdrage aanvragen bij OOM. Omdat het bedrijf verantwoordelijk is voor de praktijkbegeleiding, wordt de leerwerkbijdrage rechtstreeks overgemaakt aan het bedrijf, ook al is de flexwerker in dienst van de flexorganisatie. Na een jaar kunnen de leerlingen 'transfervrij' door het bedrijf worden overgenomen.
Deelnemende flexorganisaties: DIT Bouw en Techniek; Connect; DMJob; Maintec; Olympia Uitzendbureau; Otter Westelaken; PDZ; Randstad; Start People; SWA; Tempo Team; Werk en Vakmanschap. Het aantal beschikbare BBL-plekken binnen dit project: 125.

Vergoeding:

 • Niveau 1 en 2: € 2.500 per jaar; € 450,- voor 10127 - asp. (Boog)Lasser.
 • Niveau 3 en 4: € 2.000,- per jaar.
 • Tijdelijke extra bijdrage (ALP): € 1.250.- eenmalig in de 2e helft van het 1e schooljaar.


Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Leerwerkbijdrage OOM
Werkgevers in de metaalbewerking die een werknemer met een (leer)arbeidsovereenkomst een beroepsopleiding laten volgen, kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen. De Leerwerkbijdrage kan worden aangevraagd voor beroepskwalificerende opleidingen MBO (niveau 1 t/m 4) tot en met HBO (niveau 5), namelijk: MBO regulier; MBO on the job (BBL); MBO scholingspool (BBL); MBO off the job (BBL); HBO en WO opleidingen.
De subsidie bedraagt maximaal € 2.000,- (behalve bij mbo off-the-job).

Vergoedingen:

 • Mbo regulier: € 2.500,- per jaar. Maximaal 1 jaar voor niveau 1 en maximaal 2 jaar voor niveau 2 t/m 4.
 • Mbo on-the-job (BBL): € 2.500,- per jaar. Maximaal 1 jaar voor niveau 1 en maximaal 2 jaar voor niveau 2 t/m 4.
 • Mbo scholingspool (BBL): € 4.000,- per jaar. Maximaal 1 jaar voor niveau 1 en maximaal 2 jaar voor niveau 2 t/m 4.
 • Mbo off the job (BBL): € 4.000,- per jaar (voor niveau 1 voor max. 1 jaar en voor niveau 2 t/m 4 max. 2 jaar). Geen tijdelijke extra bijdrage en diplomabonus.
 • HBO en WO opleidingen: € 2.500,- per jaar. Maximaal 2 jaar.

Naast bovenstaande reguliere vergoedingen is er een diplomabonus van €1000,-. Deze wordt uitgekeerd als het diploma is ingestuurd. De reguliere bijdrage is niet meer afhankelijk van het behalen van het diploma. Voor mbo off-the-job geldt geen diplomabonus.

Verder is er voor het schooljaar 2013-2014 een tijdelijke extra bijdrage van maximaal € 2.000,- (behalve bij mbo off-the-job). Deze extra bijdrage is bedoeld om de instroom van leerlingen op peil te houden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Ontwikkelbudget OOM 2014
Werkgevers in de metaalbewerking kunnen een bijdrage uit het Ontwikkelbudget aanvragen tot maximaal € 1.800,-. Het budget is 2 jaar geldig. In 2014 kunnen maximaal 600 bedrijven van het Ontwikkelbudget gebruik maken. Op de website van OOM (zie bij kopje ‘Internetadres’) en op www.mijnoom.nl staat hoeveel budget nog beschikbaar is. Op 18 februari 2014 konden nog 517 bedrijven gebruik maken van het Ontwikkelbudget 2014.

Het ontwikkelbudget kan worden aangevraagd voor:

 • Cursussen en/of trainingen op het gebied van HRM en P&O;
 • Het laten ontwikkelen van een bedrijfsopleidingsplan (BOP’s);
 • Het laten opzetten en invoeren van (jaarlijkse) functionerings-/ voortgangsgesprekken en het werken met persoonlijke opleidingsplannen (POP's);
 • Het laten uitwerken van een leeftijdsbewust personeelsbeleid;
 • Het laten beschrijven van een werkwijze en/of van een programma voor de opvang en introductie van nieuwe medewerkers;
 • Het laten ontwikkelen van een interne cursus;
 • Het zelf ontwikkelen van een cursus, waarbij het Ontwikkelbudget kan worden ingezet als vergoeding voor de ontwikkel- en advieskosten. Hiervoor geldt een standaardtarief van € 35,- per uur, met een maximum van € 500,-.


Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Persoonlijke Trainingstoelage (PTT 2014)
Werkgevers kunnen een persoonlijke trainingstoelage aanvragen bedoeld als bijdrage voor de (bij)scholing van werknemers. De bijdrage bedraagt 50 procent van de kosten per persoon per jaar, tot een maximum van €750. Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor maximaal 15 medewerkers of, indien dat meer is, 30% van het personeelsbestand.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Stagebijdrage VMBO, MBO (BOL) en HBO (OOM)
Werkgevers in de metaal die een stageplaats bieden aan een stagiair van vmbo, mbo (BOL) en hbo, kunnen bij OOM een bijdrage aanvragen voor de begeleiding van stagiaires in een snuffelstage, een stage of een afstudeerstage. de begeleiding van stagiairs. Daarbij maakt OOM onderscheid tussen technische stages en niet technische stages.
De bijdrage per stagemaand is gebaseerd op een vijfdaagse stageweek. Bij minder dagen per week is de vergoeding evenredig lager.

Bijdragen Hoger onderwijs stages:
- HBO Stage afstuderen: maximaal € 45,- per week.
- HBO - stage; afstuderen: maximaal € 300,- per maand.

Bijdrage MBO stages:
- MBO snuffelstage; lange stage (BOL): maximaal € 45,- per week.

Bijdrage VMBO stage:
- VMBO stage: maximaal € 45,- per week.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Tijdelijke aanvulling LeerWerk Bijdrage voor BBL-leerlingen (ALP) OOM
De ALP-regeling is een tijdelijke aanvulling op de al bestaande LeerWerk Bijdrage voor BBL-leerlingen. De regeling is bedoeld om de instroom en de opleiding van leerlingen in de metaalbewerking extra te stimuleren. De extra bijdrage wordt automatisch in de aanvraag van werkgevers voor een LeerWerk Bijdrage verwerkt.

De regeling is bedoeld voor:

 • Schoolverlaters die een BBL opleiding (gaan) volgen (vanaf schooljaar 2009/2010 t/m schooljaar 2013/2014).
 • Herstartende BBL'ers die als gevolg van de economische crisis te maken hebben met een verbroken leerarbeidsovereenkomst. Zij willen een herstart maken met dezelfde opleiding bij een nieuw bedrijf of een scholingspool.

De extra bijdrage (ALP) bedraagt € 2.000,- eenmalig in de 2e helft van het 1e schooljaar.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Vergoeding ervaringscertificaat (EVC) OOM
Werkgevers in de metaal die hun werknemers een EVC traject aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding tot maximaal € 750,- per kandidaat.
Het gaat hier om een vergoeding voor de kosten van een portfolio, rapport, beoordelingen en/of diplomering.
OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking) kan helpen bij het inzetten van een EVC-traject en doorverwijzen naar instellingen die een EVC-procedure uitvoeren. Voor informatie over uitvoerders van EVC-procedures: www.kenniscentrumevc.nl.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metalektro - Tijdelijke additionele maatregel stage
Werkgevers in de metalektro die stages of praktijkplaatsen aanbieden aan leerlingen op bol- of hbo/wo-niveau , kunnen een vergoeding ontvangen van € 200,-, per vier weken bij een voltijdstage van 40 uur per week. Indien de stagiair(e) minder uren stage loopt, wordt de vergoeding naar rato toegekend.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Metalektro - Vergoeding Beroepsopleidingen (BOE) werkenden
Werkgevers in de metalektro die werknemers een deeltijd beroepsopleiding aanbieden op MBO of op HBO/WO niveau, kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen van € 2.500,- per studiejaar, met een maximum van twee aaneengesloten studiejaren per opleiding.
Voor de assistent opleiding (MBO niveau 1), geldt de vergoeding voor één jaar.
Let op: voor opleidingen die gestart zijn voor 1-1-2014 gelden de voorwaarden van de CAO 2012-2013.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Metalektro - Vergoeding Beroepsbegeleidende Leerweg
Werkgevers in de metalektro die BBL-leerlingen een leerwerkovereenkomst bieden voor de duur van een opleiding of de maximale duur van de vergoeding, kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen van € 3.000,- per studiejaar + € 3.000,- tijdelijke additionele toeslag per studiejaar. Let op: de tijdelijke additionele toeslag loopt t/m 30 juni 2014. Deze toeslag geldt voor de gehele goedgekeurde aanvraagperiode. Na bovengenoemde datum wordt de tijdelijke additionele toeslag afgebouwd. Deze bedraagt voor het studiejaar 2014-2015 (per 1 juli 2014) € 2.000,- en voor het studiejaar 2015-2016 (per 1 juli 2015) € 1.000,-.Bbl-niveau 1 wordt voor de duur van maximaal 1 jaar vergoed. Bbl-niveau 2, 3, 4, 5 wordt voor de duur van maximaal 2 jaar vergoed.
Let op: voor opleidingen die gestart zijn voor 1-1-2014 gelden de voorwaarden van de CAO 2012-2013.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Metalektro - vergoeding HBO duaal
Werkgevers in de metalektro die leerlingen die een HBO duale opleiding volgen, een leerwerkovereenkomst bieden voor de duur van een opleiding of de maximale duur van de vergoeding, kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen van € 3.000,- per studiejaar. De vergoeding geldt voor de duur van maximaal 2 jaar, aan te vragen per studiejaar.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Metalektro - Vergoeding instroom Flexwerkers als bbl-leerling
Bedrijven uit de metalektro die een leerwerkplek aanbieden aan een flexkracht van een van de deelnemende flexorganisaties, kunnen hiervoor een vergoeding ontvangen.
De flexorganisatie plaatst leerling flexkrachten bij voorkeur per twee jaar bij één en hetzelfde leerbedrijf. Er zijn 300 BBL plekken beschikbaar.

Voor de periode van 1 januari 2014 tot 1 oktober 2014 geldt een maximale vergoeding van 2/3 van de dan geldende reguliere bbl-vergoeding van A+O exclusief een eventuele toeslag. De definitieve bedragen worden gecommuniceerd zodra deze bekend zijn. Dan zullen eventuele aanvullende bedragen (zoals bijv. een tijdelijke toeslag) ook in de vergoeding meegenomen worden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Meubelindustrie - Diplomavergoeding BBL niveau 4 en HBO, SSWM
Werkgevers in de meubelindustrie die een werknemer een opleiding op BBL niveau 4 of op HBO niveau aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor een diplomavergoeding. Het subsidiebedrag bedraagt € 720,- en wordt eenmalig uitgekeerd. Dit kan zowel aan de werkgever als aan de werknemer zijn.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Scholingssubsidie SSWM
Werkgevers in de meubelindustrie die hun werknemers een cursus/training/opleiding aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor scholingssubsidie.
De scholing die gevolgd wordt kan variëren van bijv. een cursus leidinggeven tot een cursus veilig werken met de heftruck. De cursus/opleiding dient gericht te zijn op de (toekomstige) functie van de medewerker.

Per werknemer wordt per jaar het volgende vergoed:

 • Cursuskosten: maximaal € 10,- per uur / € 80,- per dag.
 • Maximale vergoeding per werknemer per jaar: € 720,-
 • Voor cursussen en/of opleidingen van langer dan 1 jaar wordt slechts eenmaal subsidie van € 720,- uitgekeerd.
 • Voor schriftelijke cursussen wordt eenmalig een subsidie van maximaal € 720,- uitgekeerd per jaar (75% van de cursuskosten).


Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Subsidie Hbo-Ad Technische Bedrijfskunde, SSWM
Wanneer een werknemer de 2-jarige deeltijdopleiding Hbo-Ad Technische Bedrijfskunde volgt bij Fontys Hogeschool in Eindhoven of Hogeschool Windesheim in Zwolle, wordt een deel vergoed. De bedragen die per jaar vergoed worden zijn (maximaal 2 jaar):
- Collegegeld: € 1.600,- per jaar.
- Leermiddelen: € 400,- per jaar.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Subsidieregeling Praktijkopleider, SSWM
Werkgevers in de meubelindustrie en interieurbouw die een werknemer de Training Praktijkopleider van HMC Cursus & Training aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van de cursuskosten en de verlet- en reiskosten.
Deze vierdaagse training kost € 1.050,- excl. BTW. De SSWM vergoedt van deze cursuskosten € 890,- en de verlet- en reiskosten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Tegemoetkoming studiekosten BBL SSWM
Een werkgever kan een vergoeding voor aangeschafte boeken aanvragen wanneer een werknemer een BBL-opleiding volgt op niveau 1, 2 of 3.
Per werknemer wordt per opleiding het volgende vergoed:
BBL niveau 1: € 80,-
BBL niveau 2: € 300,-
BBL niveau 2 bij overname boeken: € 120,-
BBL-niveau 3: € 120,-

Een gecombineerde subsidie-uitbetaling is ook mogelijk. Dit is het geval dat een cursist wordt ingeschreven voor BBL 3, maar in werkelijkheid niveau 2 en 3 in vier jaar gaat doen. Hij/zij dient hiervoor de leermiddelen van beide niveaus aan te schaffen. Om deze cursisten tegemoet te kmen kunnen de subsidies van beide niveaus gecombineerd worden. De cursist ontvangt dan eenmalig € 420,-.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Vergoeding EVC
Werkgevers in de meubelindustrie en meubileringsbedrijven die een werknemer een EVC procedure aanbieden, krijgen hiervoor een vergoeding van SSWM. Dit geldt voor zowel door SSWM afgenomen EVC-trajecten als voor niet door de SSWM afgenomen EVC-trajecten. Het ervaringscertificaat wordt voor 80% vergoed, met een maximum van € 1.080,-.

Er zijn EVC-trajecten voor:
- Meubelmaker/(scheeps)Interieurbouwer, niveau 2
- Allround meubelmaker/(scheeps)Interieurbouwer, niveau 3
- Machinaal houtbewerken, niveau 2
- Allround machinaal houtbewerker: niveau 3
- Werkvoorbereider Meubelindustrie/(scheeps)Interieurbouw: niveau 4
- Meewerkend Leidingevende Meubelindustrie/(scheeps)Interieurbouw: niveau 4

Na afloop van het EVC-traject kan evt. met korte, gerichte scholing een erkend diploma worden gehaald. Deze scholing wordt niet door de SSWM vergoed.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Vergoeding Loonverlet BBL3, SSWM
Werkgevers in de meubelindustrie die een werknemer een opleiding op BBL niveau 3 aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling voor het loonverlet BBL3.
Per werknemer worden de werkelijk verzuimde uren vergoed (bruto uurloon excl. werkgeverslasten).

Per werknemer wordt het volgende vergoed:
 • Werkelijk verzuimde uren. Per verzuimd uur wordt het bruto uurloon exclusief werkgeverslasten vergoed.
 • Het maximum aantal uren per dag dat vergoed wordt is 8.
 • Het bruto uurloon wordt gemaximeerd op het cao loon, schaal C voor de leeftijd die een leerling heeft op 1 september van het betreffende schooljaar.
 • Uren buiten de reguliere werktijden worden niet vergoed.
 • Het aantal dagen per schooljaar waarvoor een vergoeding kan worden aangevraagd is gemaximeerd op 38. Per leerling kan voor de gehele opleiding maximaal 76 dagen vergoeding worden aangevraagd. Een leerling kan slechts voor één opleiding BBL3 gebruik maken van deze regeling.


Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Mobiliteitsbranche - Subsidie BKS toets
Werkgevers in de mobiliteitsbranche die hun werknemers laten deelnemen aan de BKS toets, krijgen de kosten hiervoor vergoed van OOMT. Daarnaast ontvangt de werkgever een subsidie indien de werknemer slaagt voor de BKS-toets. De subsidie bedraagt € 75,-. Om de premie te incasseren hoeft niets te worden gedaan. De premie wordt automatisch overgemaakt aan de werkgever.

Voor wettelijk verplichte BKS-certificaten, zoals het APK-examen en APK-bevoegdheidsverlenging geldt géén BKS-subsidie. De Korte Leermeester Opleiding is ook een uitzondering. Hiervoor geldt geen BKS-subsidie, omdat de opleiding al door OOMT wordt gesubsidieerd.

Deze subsidie is alleen voor branche: Mobiliteitsbranche

Mobiliteitsbranche - Subsidie Ervaringscertificaat
Werkgevers in de mobiliteitsbranche kunnen hun medewerkers kosteloos een EVC traject aanbieden. Door een financiele bijdrage van OOMT, kost een EVC-traject in 2014 helemaal niets. Normaal gesproken zou dit € 927,- kosten. Dit bedrag wordt volledig vergoed door OOMT.

De werknemer krijgt een EVC procedure aangeboden bij het IBKI (Examinering en certificering voor de mobiliteitsbranche). Deze procedure is er voor technici in de auto-, bedrijfsauto- en tweewielerbranche. Daarnaast is EVC er ook voor magazijn-, receptie- en verkoopmedewerkers in de mobiliteitsbranche.

Deze subsidie is alleen voor branche: Mobiliteitsbranche

Mobiliteitsbranche - Subsidie Leermeesterbegeleiding
Werkgevers in de mobiliteitsbranche die hun leermeester een begeleidingscursus aanbieden, kunnen hierop subsidie krijgen van OOMT.

De volgende cursussen van Compass komen in aanmerking voor vergoeding:
 • Routemap: Kosten per leermeester met Oomt-subsidie € 149,- (zonder OOMT-subsidie € 549,-)
 • Op Koers: Kosten per leermeester met Oomt-subsidie € 549,- (zonder OOMT-subsidie € 1.049,-).
 • Support: Kosten per leermeester met Oomt-subsidie € 649,- (zonder OOMT-subsidie € 1.049,-).
 • Support Plus (bij detachering bij werkgever): prijs op basis van uurtarief, offerte.


Deze subsidie is alleen voor branche: Mobiliteitsbranche

Mobiliteitsbranche - Subsidie Leermeestertraining
Werkgevers die een medewerker of een leermeester de tweedaagse leermeestertraining bij Innovam laten volgen, krijgen hiervoor een subsidie van € 144,- van OOMT.

De kosten voor deelname aan de Leermeestertraining worden gedeeltelijk vergoed door OOMT, zodat de kosten in 2013 € 188,75 excl. btw zijn.

Deze subsidie is alleen voor branche: Mobiliteitsbranche

Mobiliteitsbranche - Subsidie Regionale Praktijktraining (RPT)
Werkgevers in de mobiliteitsbranche die hun leerling werknemers laten deelnemen aan een regionale praktijktraining (RPT) bij Innovam, kunnen hiervoor subsidie krijgen van OOMT. Met subsidie van OOMT kost een training RPT € 106,- (niveau 2) of € 75,- (niveau 3) of € 50,- (niveau4). Deze bedragen zijn excl. btw.

Deze subsidie is alleen voor branche: Mobiliteitsbranche

Regio Rotterdam - Innovatie Pionier
Een werkgever die een jaar lang een (jonge) kennisdrager in dienst neemt, die met de ondernemer innovatie stimuleert, organiseert en implementeert op basis van een goed stappenplan, kan een ondersteuning ontvangen in de vorm van een loonkostensubsidie van 25% met een maximum van € 10.000,- per werknemer.

Een kennisdrager is iemand die een opleiding HBO/WO heeft afgerond welke aan de kennisbehoefte van het bedrijf kan voldoen.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

Rijksoverheid - Subsidie werkervaringsplaatsen
Een werkgever die iemand op een werkervaringsplaats in dienst neemt die minimaal een half jaar werkloos is, kan hiervoor subsidie ontvangen. Dit geldt ook voor deelnemers die gelijkgesteld zijn aan een half jaar werkloos, bijv. arbeidsgehandicapten, vluchtelingen, jongeren onder 23 jaar en herintreders. Per werkervaringsplaats wordt per deelnemer met een aanstelling van 32 uur of meer een subsidie verstrekt van max. € 12.000,- voor loonkosten en max. € 3.000,- voor scholings- en begeleidingskosten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Rijksoverheid

Schilderen en Onderhoud - Stimuleringssubsidie BBL-opleidingen
Werkgevers en samenwerkingsverbanden in de schilder- en onderhoudsbranche die BBL-leerlingen een leerwerkovereenkomst aanbieden, kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen voor het 1e en 2e opleidingsjaar en een geslaagdensubsidie.

Subsidie 1e en 2e opleidingsjaar:
- 19 jaar: € 400,- per jaar.
- 20 jaar: € 700,- per jaar.
- 21 jaar en ouder: € 1.250,- per jaar.

Geslaagdensubsidie
- 19 en 20 jaar: € 250,-.
- 21 jaar en ouder: € 500,-.

Deze subsidie is alleen voor branche: Schilderen en onderhoud

Schilderen en Onderhoud - Stimuleringssubsidie deelname trainingen Praktijkopleider
Werkgevers die een werknemers de Basistraining Praktijkopleider en Verdiepingstraining laat volgen op opleidingsniveau 3 en 4, komt mogelijk in aanmerking voor 100% subsidie voor de trainingskosten en een tegemoetkoming in de verletkosten.
De trainingskosten van € 435,- worden volledig vergoed d.m.v. subsidie uit het Loopbaan & Opleidingsfonds (LOF). Daarnaast is er een verletkostenvergoeding van € 300,- per training.

Deze subsidie is alleen voor branche: Schilderen en onderhoud

Schilderen en Onderhoud - Stimuleringssubsidie opleiding Instructeur
Werkgevers die voor werknemers of voor henzelf een opleiding tot Instructeur volgen (opleidingsniveau 5, Associate degree hbo) komen in aanmerking voor een subsidie voor het 1e en 2e opleidingsjaar.De subsidie bedraagt in het 1e opleidingsjaar € 2.000,- (startsubsidie) en in het 2e opleidingsjaar € 2.000,- (continueringssubsidie).

Deze subsidie is alleen voor branche: Schilderen en onderhoud

Schoonmaak- en Glazenwassersbranche - Bijdrage in de opleidingskosten voor werknemers
Werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche kunnen een bijdrage in de kosten ontvangen voor een (vak)opleiding die werknemers hebben gevolgd. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten. Jaarlijks wordt vastgesteld welke opleidingstrajecten in aanmerking komen voor een bijdrage en hoeveel de bijdrage bedraagt per werknemer. Onder het kopje ‘Internetadres’ staat de link naar een overzicht hiervan. Het gaat om opleidingen in de volgende segmenten: opleidingen algemene schoonmaak; opleidingen specialistische reiniging; vakopleiding schoonmaken operatieafdelingen; opleidingen leidinggevenden.
De bijdrage in de opleidingskosten is een vast (netto) bedrag per werknemer. De bijdrage is afhankelijk van de opleiding en kan variëren van € 195,- tot € 1.555,-. De datum dat de werknemer met goed resultaat het examen heeft afgelegd, is de ijkdatum voor de hoogte van de bijdrage.

Nieuw in 2014 is dat werknemers bij het RAS-Examenbureau per 1 januari 2014 examen kunnen doen voor de aanvullende module Trappenhuisreiniging en per 1 augustus 2014 voor de basisopleiding Food. Ook wordt in 2014 gestart met de examinering van de basis(vak)opleiding Vliegtuigreiniging.
Let op: de bijdrage in opleidingskosten voor de (vernieuwde) basisvakopleiding Food zal uiterlijk begin juni 2014 bekend worden gemaakt en geldt vanaf 1 augustus 2014. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2014 geen bijdrage in de opleidingskosten voor de Vakopleiding Food beschikbaar wordt gesteld.

Deze subsidie is alleen voor branche: Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Schoonmaak- en Glazenwassersbranche - Bijdrage in kosten traject Nederlandse taal
Een werkgever uit de schoonmaak- en glazenwassersbranche die een werknemer een taaltraject Nederlandse taal aanbiedt, kan in aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanuit de RAS (Raad Arbeidsverhoudingen Schoonmaak en Glazenwassersbranche). Het betreft een bijdrage in de opleidings- en verletkosten om een werknemer die de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, een taaltraject te laten volgen. De RAS stelt een bijdrage in de financiële kosten beschikbaar. Hiervoor is per werknemer maximaal € 4.000,- beschikbaar. Mocht de vergoeding van € 4.000,- per werknemer die aan een taaltraject deelneemt niet toereikend zijn, dan kan de werkgever vragen dat de werknemer een deel van de opleiding in zijn eigen tijd doet.
Bij elke goedgekeurde aanvraag, ontvangt de werkgever na start van het taaltraject per werknemer een bedrag van 50% van de kopiefactuur van de opleidingskosten met een maximum van € 400,-. Dit is een bijdrage in de opleidingskosten (onderdeel van de max. € 4.000,-).
Elke 3 maanden na de start van het taaltraject kan de werkgever een voorschot in de verletkosten aanvragen. Het voorschot zal maximaal 50% van de gedeclareerde uren zijn. Gerekend wordt met een bijdrage verletkosten van € 17,- per uur (onderdeel van de max. € 4.000,-).

Deze subsidie is alleen voor branche: Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Slagersbedrijf - Opleidingssubsidie BBL / deeltijd BOL
De Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verleent subsidie voor de kosten van BBL- en deeltijd BOL-opleidingen van MBO-niveau 1 t/m 4. De subsidie vergoed kosten van cursusgeld, examenmateriaal, boeken en materialen. Deze subsidie wordt betaald aan de werkgever als deze de kosten heeft betaald (anders aan de werknemer als deze de kosten betaald of aan beiden als een verdeling van kosten heeft plaatsgevonden). Daarnaast is er een diplomasubsidie. Deze is bestemd voor de werkgever.

De subsidie voor cursusgeld en examenmaterialen bedraagt in 2014 100% van het cursusgeld en de kosten van examenmaterialen. De subsidie voor boeken en materialen bedraagt ook 100%, maar dan tot een bepaald maximum. Dit maximum bedraagt € 215,- (niveau 1) tot € 736,- (niveau 2).De diplomasubsidie bedraagt in 2014 € 460,- per diploma.

Deze subsidie is alleen voor branche: Slagersbranche

Slagersbedrijf - Opleidingssubsidie cursussen
De Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verleent subsidie voor de kosten van cursussen en trainingen (geen BBL/BOL, zie andere regeling). De subsidie vergoed cursuskosten en verleturen. Deze subsidie wordt betaald aan de werkgever als deze de kosten heeft betaald (anders aan de werknemer wanneer deze de kosten heeft betaald). In 2014 wordt 75% van de cursuskosten excl. btw met een maximumbedrag van € 345,- per deelnemer per cursus vergoed na afronding van de cursus.
Verleturen (= betaald bruto uurloon over de door de werknemer gevolgde cursusuren; 7,6 arbeidsuren per werkdag) wordt na afronding van de cursus vergoed volgens de volgende formule: betaald bruto uurloon excl. werkgeversdelen sociale premies x aantal gevolgde cursusuren.

Deze subsidie is alleen voor branche: Slagersbranche

Slagersbedrijf - Subsidie EVC-traject
De Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verleent subsidie voor de kosten van een EVC-traject. Er wordt maximaal € 300,- per deelnemer per volledig uitgevoerd EVC-traject vergoed. De uitbetaling vindt plaats na afronding van het traject.

Deze subsidie is alleen voor branche: Slagersbranche

Slagerssector - Opleidingssubsidie Leergang Succesvol Ondernemen
De Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verleent subsidie voor de modulekosten en verleturen van de branchespecifieke leergang Succesvol ondernemen, bestaande uit een aantal modules, zoals die door SVO is ontwikkeld. Per module wordt 60% van de kosten excl. btw per deelnemer vergoed na afronding van de module.

Verleturen (= betaald bruto uurloon over de door de werknemer gevolgde cursusuren; 7,6 arbeidsuren per werkdag) wordt na afronding van de cursus vergoed volgens de volgende formule: betaald bruto uurloon excl. werkgeversdelen sociale premies x aantal gevolgde cursusuren.

Deze subsidie is alleen voor branche: Slagersbranche

Timmerindustrie - BBL subsidieregeling
Een werkgever die een werknemer een BBL-opleiding laat volgen kan aanspraak maken op een tegemoetkoming in de opleidingskosten, vereveningsbijdrage genoemd, per leerling, per week. De subsidie is afhankelijk van het niveau (1/2 of 3/4) en de leeftijd van de leerling.
Vergoeding opleidingsniveau 1 en 2: leeftijd < 17 jaar € 6,- per leerling per week; 18/19 jaar € 15,- per leerling per dag; 20/21 jaar € 23,- per leerling per dag; 22 jaar en ouder € 32,- per leerling per week.

Vergoeding opleidingsniveau 3 en 4: leeftijd < 17 jaar € 38,50 per leerling per week; 18/19 jaar € 45,- per leerling per week; 20/21 jaar € 55,- per leerling per week; 22 jaar en ouder € 60,- per leerling per week.
Daarnaast heeft ook de werknemer zelf recht op een vergoeding (instroomvergoeding en diplomavergoeding).

Medio augustus ontvangt elke werkgever van de SSWT een aanvraagformulier voor een tegemoetkoming in de opleidingskosten van werknemers die een opleiding volgen via de beroeps begeleidende leerweg (BBL). Deze formulieren zijn ook te downloaden.

N.B. Indien onder de huidige omstandigheden een BBL-werknemer mogelijk met ontslag wordt bedreigd, dient de werkgever dit direct te melden bij de SSWT. De BBL-ers krijgen dan prioriteit bij herbemiddeling.

Deze subsidie is alleen voor branche: Timmerindustrie

Timmerindustrie - EVC subsidieregeling
Werkgevers ontvangen voor hun werknemers die een EVC traject volgen subsidie voor de EVC-kosten. SSWT betaalt na afloop van de EVC procedure de volledige kosten excl. BTW per kandidaat aan de werkgever, onder overlegging van de factuur en het betaalbewijs.

Deze subsidie is alleen voor branche: Timmerindustrie

Timmerindustrie - Subsidieregeling cursus- en verletkosten
Wanneer een werkgever een werknemer een door de SSWT beoordeelde en goedgekeurde cursus laat volgen, krijgt deze een tegemoetkoming in de kosten. Deze tegemoetkoming bedraagt:
 • Cursuskosten: € 71,- per gerealiseerd dagdeel met een maximum van € 142,- per persoon per dag. De vergoeding voor de cursuskosten bedraagt niet meer dan de werkelijke cursuskosten excl. BTW.
 • Verletkosten: € 18,- per uur met een maximum van € 135,- per persoon per dag. Vergoeding scholingsuren tijdens werkdagen tot 17.00 uur.
 • Totale subsidie: 1,5 x het aantal werknemers x € 220,- per bedrijf per kalenderjaar.

Wanneer het bedrijf geen scholingsbeleid voert, heeft de werknemer recht op een loopbaanadvies van SSWT. Indien dit advies leidt tot concrete scholing, dan is subsidiering mogelijk volgens een regeling van de SSWT

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie, Timmerindustrie

Timmerindustrie - Werkgeversvergoeding extra verlofdagen 2014
Werkgevers in de timmerindustrie kunnen in aanmerking komen voor een compensatie van € 100,- per extra opgenomen verlofdag voor een oudere werknemer. De regeling geldt alleen voor werknemers vanaf 55 jaar die in 2014 meer dan de standaard 25 verlofdagen opnemen. Er kan, onder meer afhankelijk van de leeftijd van de werknemer, een maximaal aantal extra verlofdagen worden gedeclareerd.
Het maximaal aantal extra verlofdagen dat over 2014 gedeclareerd kan worden is:
 • Voor de werknemers van:
  55 jaar t/m 59 jaar: 7 werkdagen;
  60 jaar of ouder: 10 werkdagen.
 • Voor de oudere werknemers die niet in aanmerking komen voor de aanvullingsregeling vroegpensioenregeling (dus na 1 januari 2002 voor het eerst of opnieuw werkzaam zijn geworden in de timmerindustrie):
  61 jaar: 2 werkdagen; 62 jaar: 4 werkdagen; 63 jaar: 6 werkdagen; 64 jaar: 8 werkdagen.

Het genoemde aantal dagen geldt bij een werkweek van 37,5 uur.

Deze subsidie is alleen voor branche: Timmerindustrie

Transport & Logistiek - Omscholingssubsidie
Wanneer een werkgever een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer heeft die niet meer aan de slag kan in een andere functie binnen de Transport & Logistiek, worden de omscholingskosten naar een ander beroep buiten de bedrijfstak onder bepaalde voorwaarden door de SOOB gedeeltelijk gesubsidieerd. De SOOB-bijdrage is 50% van het cursusgeld.

Deze subsidie is alleen voor branche: Transport en Logistiek

Transport & Logistiek - Subsidie Branchekwalficerende en themagerichte scholing
Een werkgever in de Transport en Logistiek die een werknemer wil opleiden voor een branchekwaificerend certificaat of diploma, kan in aanmerking komen voor subsidie van SOOB.
De opleiding moet opgenomen zijn in het Overzicht opleidingen met SOOB-subsidie (zie website van het SOOB Subsidiepunt). De keuze uit opleidingen is breed en varieert van opleidingen voor chauffeurs en logistiek personeel tot opleidingen voor het middenkader. Ook voor medewerkers in de sectoren verticaal transport en verhuizen is er een uitgebreide keuze in opleidingen met subsidie. De subsidie is ook mogelijk wanneer de werkgever de persoon pas in dienst wil nemen nadat hij examen voor de opleiding heeft gedaan.
De subsidie wordt verleend over het lesgeld. Er wordt geen subsidie verstrekt over leermiddelen en examens.
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de opleiding en varieert van € 75,- tot € 4.660,-. De exacte bedragen zijn te vinden op www.soobsubsidiepunt.nl.

Deze subsidie is alleen voor branche: Transport en Logistiek

Transport & Logistiek - Subsidie voor praktijktrainingen code 95
Werkgevers in de Transport en Logistiek komen in aanmerking voor een subsidie van € 125,- per chauffeur, per jaar voor de praktijktrainingen voor code 95 in het kader van de verplichte nascholing.
Elke beroepschauffeur dient in vijf jaar tijd te voldoen aan de eis van 35 uur nascholing waarvan tenminste 1 praktijkdag.

Deze subsidie is alleen voor branche: Transport en Logistiek

Transport & Logistiek - Subsidie voor Rijopleidingen
Werkgevers in de Transport en Logistiek die medewerkers willen opleiden tot chauffeur kunnen bij SOOB subsidie voor de Rijopleidingen aanvragen. Daarbij gaat het om de onderdelen Vakbekwaamheid 1, 2 en 3 (RV1, V2C en V3C) en de Rijopleiding C en Rijopleiding E bij C. Werkgevers kunnen 35% subsidie voor de kosten van de Rijopleidingen ontvangen, tot een maximum duur en uurtarief.
Deze subsidie is ook beschikbaar voor het opleiden van mensen, die de werkgever nog niet in dienst heeft. Voorwaarde is wel dat de werkgever deze personen in dienst neemt, zodra zij de opleiding hebben afgerond.

Deze subsidie is alleen voor branche: Transport en Logistiek

Uitzendbranche - Bijdrage Ervaringscertificaattraject flexkrachten
Uitzendorganisaties die hun flexkrachten een Ervaringscertificaattraject (EVC traject) aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van STOOF van maximaal € 400,- per traject.
Flexorganisaties kunnen maximaal 50 Ervaringscertificaat-trajecten voor flexkrachten en/of vaste medewerkers reserveren. De reservering moet uiterlijk voor 1 maart in enig jaar bij STOOF binnen zijn.
In 20014 stelt STOOF voor 375 EVC-trajecten voor flexkrachten en vast medewerkers deze bijdrage beschikbaar.

Deze subsidie is alleen voor branche: Uitzendbranche

Uitzendbranche - vergoeding mentorbegeleiding
Wanneer een flexorganisatie als mentor optreedt van de flexkracht en de verantwoordelijkheid neemt voor de opleidings- en begeleidingstaken (regiefunctie) bij de uitvoering van BBL-trajecten, dan kan bij STOOF een vergoeding voor de mentorbegeleiding van € 400,- per flexkracht per jaar worden aangevraagd. De ervaring leert dat een flexorganisatie circa 10 mentoruren op jaarbasis aan de leerling-flexkracht besteedt.

STOOF heeft in 2014 voor 3.000 bbl- en duale trajecten een mentorschapsvergoeding beschikbaar.

Deze subsidie is alleen voor branche: Uitzendwezen en zakelijke diensten

Vlakglasbranche - Opleidingssubsidie
Een werkgever in de vlakglasbranche die zijn werknemer(s) een cursus/training laat volgen, kan in aanmerking komen voor een subsidie. De werkgever komt over de jaren 2010 t/m 2013 voor de in de STOOV-catalogus genoemde vergoedingen in principe in aanmerking tot ten hoogste een bedrag van 120% van de bijdrage verschuldigd aan de Stichting. Ook andere cursussen/trainingen kunnen subsidiabel zijn.In-company en maatwerkcursussen kunnen tot 100% vergoed worden, ter beoordeling aan het STOOV-bestuur.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vlakglasbranche

Vlakglasbranche - Verletregeling
Een werkgever in de vlakglasbranche die zijn werknemer(s) een vaktechnische cursus laat volgen, kan in aanmerking komen voor een verletvergoeding. De verletvergoeding is van toepassing op bepaalde vaktechnische scholing uit het STOOV-aanbod die voor 31 december 2014 zijn uitgevoerd.
De verletvergoeding voor vaktechnische scholing van STOOV bedraagt € 75,- voor een workshop inbraakwerkende beglazing tot € 1.350 voor een cursus projectleider uitvoerder glasmontage (zie overzicht op website www.stoov.nl). Deze bedragen zijn berekend op basis van deelname aan volledige cursus/workshop. Bij in-company cursussen bedraagt de verletvergoeding per dagdeel € 75,- per deelnemer.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vlakglasbranche

Vleessector - Opleidingssubsidie BBL 1 en 2
Een werkgever die een jongere van 16 jaar of ouder in dienst neemt en opleidt, kan een subsidie ontvangen. Hierbij wordt in het bijzonder gelet op het feit of de jongere langdurig werkloos is en geen werkervaring heeft.
De opleidingssubsidie is onderverdeeld in een leeftijdssubsidie en een opleidingssubsidie.

De Leeftijdssubsidie bedraagt in het 1e jaar (opleiding BBL) € 1.200,- per leerling. In het 2e opleidingsjaar wordt € 600,- uitgekeerd.

De diplomasubsidie vergoedt de diplomatoeslag van € 204,- die een werkgever aan de leerling uitkeert bij het behalen van een NT2 certificaat, een BBL niveau 1 of 2 diploma. Indien een leerling een jaar na het behalen van het diploma nog bij dezelfde werkgever in dienst is, betaalt deze een eenmalige diplomatoeslag van € 272,- bruto. Ook deze diplomatoeslag wordt door het Fonds vergoed.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Vleessector - Overige Opleidingssubsidies
Een werkgever die investeert in opleidingen voor zittende werknemers t.b.v. doorstroom, kan een vergoeding krijgen voor de kosten van ingezette opleidingen. De cursus 'Nederlands op de werkvloer' zal een integraal onderdeel moeten vormen van het opleidingsaanbod. De werkgever is verplicht deze cursus aan te bieden.

De hoogte van de subsidie is verschillend per opleidingssoort:

Functiegebonden opleidingen:
Voor opleidingen tot HBO-niveau 50% subsidie. Een opleiding is functiegebonden als deze aansluit op of bijdraagt aan de uitvoering van de huidige werkzaamheden en de werkgever de werknemer 100% tegemoet komt in de vergoeding van de opleidingskosten en de daaraan verbonden uren binnen of buiten werktijd.

Gedeeltelijk functiegebonden opleidingen:
Voor opleidingen tot HBO-niveau 50% subsidie. Een opleiding wordt als gedeeltelijk functiegebonden beoordeeld als de werkgever de werknemer 50% tegemoet komt in de vergoeding van de opleidingskosten en de daaraan verbonden uren binnen werktijd.

HBO-opleidingen:
Het subsidiepercentage en de beoordeling is zoals hierboven beschreven (functiegebonden of gedeeltelijk functiegebonden). De maximale subsidie bedraagt € 1.000,- per opleiding.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Vleessector - Subsidie leerwerkplekken
Een werkgever die jongeren (16 tot 27 jaar) een leerwerkplek aanbiedt, kan een subsidie verkrijgen van € 1.500,- voor 3 maanden leerwerkplek. Voor een kortere periode leerwerkplek zal de subsidie naar rato per maand worden uitgekeerd. Voor de specifieke groep Wajongers geldt de maximumleeftijd van 27 jaar niet.
Wanneer de leerling na 6 maanden na start van de leerwerkplek nog steeds in dienst is van de werkgever, ontvangt deze een aanvullende subsidie van € 500,-.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Vleessector - Vergoeding Erkenning Verworven Competenties (EVC)
Een werkgever die het een werknemer mogelijk maakt een EVC-traject te doorlopen kan 50% van de kosten van dit EVC-traject vergoed krijgen. De kosten van een interne assessor zijn ook 50% subsidiabel met een maximum van € 625,- per werknemer.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Vleessector - Verletkostenvergoeding
Een werkgever die verletkosten heeft i.v.m. in de onderneming werkzame vakbondskaderleden die deelnemen aan door de vakbond georganiseerde kaderbijeenkomsten en activiteiten op het vlak van scholing, vorming en opleiding kunnen hiervoor een vergoeding krijgen.

De verletkostenvergoeding is gelijk aan het salaris per uur x het aantal verleturen van de betreffende werknemer.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Zorg - Beschikbaarheidsbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen
Ziekenhuizen die werknemers opleiden tot specialist ontvangen een vergoeding voor een specialistenopleiding. Het gaat om:
Vervolgopleidingen tot (medisch) specialist:

 • de vervolgopleiding tot de 27 erkende medisch specialismen, de technische zorgspecialismen, de tandheelkundige specialismen, overige specialismen, gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog in bepaalde instellingen;
 • de vervolgopleidingen.

Ziekenhuisopleidingen:
Vervolgopleidingen tot gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunend personeel.

Er zijn een maximaal aantal instroomplaatsen en doorstroomplaatsen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Stagefonds Zorg
Het Stagefonds maakt het mogelijk dat zorginstellingen die stageplaatsen realiseren voor studenten van bepaalde zorgopleidingen een bijdrage krijgen voor de kosten van de stagebegeleiding.
Het gaat om de volgende zorginstellingen: verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen en revalidatiecentra, ggz-instellingen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, huisartsen(posten) en jeugdzorginstellingen.
VWS berekent na afloop van een studiejaar de hoogte van het bedrag per zorginstelling. De subsidie per stageplaats wordt berekend aan de hand van bestanden met stagegegevens die de ROC's, hogescholen en de particuliere onderwijsinstellingen bijhouden. Op basis van gegevens van deze onderwijsinstellingen berekent VWS het aantal plaatsen en de bijbehorende subsidie.
De aanvragen dienen elk jaar uiterlijk 1 oktober door VWS zijn ontvangen.

De voorbereidingen voor de subsidieronde 2014 zijn in volle gang. In mei 2014 volgt daar nadere informatie over. De aanvragen voor deze subsidieronde kunnen vanaf 20 augustus 2014 tot 1 oktober 2014 ingediend worden. De aanvraagformulieren hiervoor worden begin augustus 2014 naar de instellingen gestuurd.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg
Ziekenhuizen die werknemers opleiden tot jeugdarts, arts infectieziektenbestrijding, arts tbc-bestrijding en medisch milieukundige (1e en 2e fase) - ofwel de opleidingen in de publieke gezondheidszorg - kunnen een instellingssubsidie ontvangen. Er is een subsidie bij instroom en doorstroom in opleidingen.

Voor deze opleidingen is financiering via een beschikbaarheidsbijdrage niet mogelijk, omdat de zorg die deze artsen leveren niet direct is gekoppeld aan zorg volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Let op: per 19 november 2013 zijn de subsidiebedragen die per gerealiseerde voltijdse opleidingsplaats worden verstrekt gewijzigd i.v.m. de ontwikkelingen van het prijspeil of de ontwikkeling in de arbeidsvoorwaarden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Subsidieregeling Ziekenhuis Opleidingen
Ziekenhuizen die medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerde verpleegkundigen opleiden, kunnen subsidie krijgen voor hun opleidingsinspanning. De opleidingen kennen een subsidie per gediplomeerde. Voor 5 opleidingen die 2 jaar of langer duren, is er naast de subsidie per gediplomeerde ook een subsidier per instromer.
De subsidiebedragen voor het studiejaar 2013-2014 lopen uiteen: van € 17.802,- diplomavergoeding voor een kinderverpleegkundige tot € 39.155,- diplomavergoeding voor een operatieassistent.

Let op:
Per 1 januari 2014 kunnen de opleidingen voor medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerde verpleegkundigen in aanmerking komen voor een beschikbaarheidsbijdrage onder uitvoering van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De Subsidieregeling Ziekenhuisopleidingen komt hiermee te vervallen.
Het studiejaar 2013-2014, lopende van 1 augustus 2013 tot 31 juli 2014, zal het laatste studiejaar zijn van de Subsidieregeling Ziekenhuisopleidingen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Terug

<