Alle regelingen

Dit zijn alle regelingen die in het programma zitten

AlleBelasting/RijkUWVBrancheGemeente
Afbouw - Geslaagdenpremie
De premie kan worden aangevraagd in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Deze subsidie is alleen voor branche: Afbouw

Afbouw - Stimulering deelname trainingen Praktijkopleider
De subsidie 'Stimulering deelname trainingen Praktijkopleider' is bestemd voor erkende leerbedrijven die praktijkopleiders in dienst hebben. Door het subsidiëren van trainingen op dit gebied bij Savantis is er de mogelijkheid het kwaliteitsniveau een nieuwe (extra) impuls te geven. Voor deelnemers in de sector Afbouw worden de trainingskosten van € 435,- vergoed door middel van subsidie uit het Loopbaan & Opleidingsfonds (LOF). Ook hebben deelnemers recht op een verletkostenvergoeding van € 300,- per training, als zij aan alle voorwaarden voldoen.

De vergoeding voor de kosten van het volgen van de training bij Savantis wordt direct in mindering gebracht op het factuurbedrag. Aangezien over de training wel BTW wordt berekend en over de subsidie niet, ontvangt u een factuur met enkel BTW. Deze BTW is aftrekbaar. Als de deelnemer de volledige training (2 dagen) heeft gevolgd en afgerond vindt de uitbetaling van de verletkosten plaats.

Let op: De subsidie kan worden aangevraagd in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Deze subsidie is alleen voor branche: Afbouw

Afbouw - Subsidie BBL-opleidingen Afbouw
Individuele werkgevers en samenwerkingsverbanden die één of meerdere leerlingen opleiden in de beroepsbegeleidende leerweg kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen van € 250,- tot € 850,- afhankelijk van de leeftijd van de leerling.

Deze subsidie is alleen voor branche: Afbouw

Agrarisch - Bos en Natuur - BBL subsidie
Werkgevers in de sector Bos en Natuur kunnen in aanmerking komen voor scholingssubsidie voor werkenden die een BBL-opleiding volgen op niveau 2, 3 of 4.. De subsidie bedraagt € 60,- per schooldag. De maximale vergoeding per werknemer is € 2.400,- per schooljaar.

Wanneer de opleiding van de werknemer al in 2014 is gestart, kan de werkgever ook subsidie aanvragen voor de schooldagen in2015.

Deze subsidie is alleen voor branche: Bos en natuur

Agrarisch - Glastuinbouw - BBL-subsidie en EVC-trajecten’
Bedrijven in de glastuinbouw die als samenwerkingsverband een BBL opleiding en/of EVC-trajecten aanbieden, kunnen een beroep doen op de subsidieregeling BBL opleiding Glastuinbouw.
Deze subsidie bedraagt maximaal € 20.000,- voor de startkosten van het initiatief. De hoogte is afhankelijk van het aantal deelnemende bedrijven.
Per deelnemer die een BBL-opleiding volgt in het samenwerkingsverband, wordt per jaar € 1.000,- verstrekt voor leermiddelen en schoolgeld.
Voor de EVC-procedures (erkenning van verworven competenties of ‘Ervaringscertificaat’) wordt per EVC-traject maximaal € 600,- subsidie beschikbaar gesteld.

Deze subsidie is alleen voor branche: Glastuinbouw

Agrarisch - Hoveniers - Aanvullende scholing BBL-leerlingen
Naar aanleiding van de zorgen rondom de algemenisering van het beroepsonderwijs en de zorgen rondom het “jaarrond“ aan het werk houden van BBL leerlingen willen sociale partners een landelijk programma ten behoeve van extra scholing voor BBL leerlingen aan bieden. Voor leerlingen die bij de start van het schooljaar 20 jaar of jonger waren worden de loon- en cursuskosten vergoed. Voor leerlingen van 21 jaar tot 27 jaar worden alleen de cursuskosten á € 1250,- vergoed.. Aanmelden kan tot en met 10 oktober. De definitieve startdatum is afhankelijk van de inschrijvingen. Er is gekozen voor een 8 daags programma waarin gefocust wordt op onderwerpen rondom vaktechniek en duurzaamheid.

Deze subsidie is alleen voor branche: Hoveniers

Agrarisch - Hoveniers - BBL -subsidie
Een werkgever die een werknemer een BBL-opleiding aanbiedt op de niveaus 2, 3 of 4 binnen de opleidingen Natuur en groene ruimte, kan in aanmerking komen voor een subsidie. Deze subsidie bedraagt in het eerste cursusjaar € 1.200.-; in het tweede cursusjaar € 800, -; in het derde cursusjaar € 400,-..

Deze subsidie is alleen voor branche: Hoveniers

Agrarisch - Loonwerk - BBL-subsidie
De subsidie bedraagt € 30 per schooldag. De maximale vergoeding per werknemer is € 1.200 per schooljaar. Voor sommige BBL opleidingen kan een extra praktijktraining noodzakelijk zijn. Bedrijven in de loonwerk-sector met werknemers die:
 • een BBL opleiding volgen op niveau 2 of 3 én
 • bij het SOMA College, PTC+ of IPC Groene Ruimte of het Markiezaatcollege de noodzakelijke extra praktijktraining volgen

komen in aanmerking voor vijftig procent van de kosten voor de extra praktijktrainingen met een maximum van € 1.200 per schooljaar. Voor het Markiezaatcollege gaat het specifiek om praktijktrainingen die door het regionaal trainings- en examencentrum fa. Wagemakers in Oudenbosch worden uitgevoerd namens het Markiezaatcollege.

Let op: BBL-opleidingen met een ingangsdatum vanaf 1 augustus 2015 komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Deze subsidie is alleen voor branche: Loonwerk

Bouw en Infra - Loonkostensubsidie leermeesters ouder dan 55 jaar
De subsidie is bestemd voor werkgevers die leermeesters ouder dan 55 jaar in dienst hebben of nemen, die BBL2- of BBL3-leerlingen begeleiden.

De subsidie bedraagt 50 procent van de loonkosten (vast overeengekomen loon plus 32 procent) van de werkelijke begeleidingsuren (maximaal 1 dag in de week) van de leermeester, gedurende maximaal 52 weken. De maximaal uit te keren subsidie per leermeester bedraagt € 4.700.

Deze subsidie is alleen voor branche: Bouw & infra

Bouw en infra - Stimulering scholing voor startkwalificatie
Werknemers die al enige tijd in de branche werken, maar geen vakdiploma hebben, kunnen via Vakmanschap in Stappen alsnog dat diploma gaan halen. En zoals de naam al zegt: in stappen. Geen lange opleiding, maar via een aantal vakmodules van steeds een paar dagen. Zo kunt u de opleiding volgen, op het moment en in het tempo dat u als werkgever of als werknemer het beste uitkomt.

Deze subsidie is alleen voor branche: Bouw & infra

Bouw en infra - Stimulering toekomstgerichte scholing
Innovatieve technieken, nieuwe kennis en veranderende wet- en regelgeving zorgen ervoor dat vakinhoudelijke bijscholing noodzakelijk blijft. Het Scholingsfonds stimuleert scholing van bouwplaatsmedewerkers. Iedere werknemer die valt onder de CAO voor de Bouwnijverheid heeft elk kalenderjaar recht op gemiddeld twee dagen scholing met behoud van loon.

Deze subsidie is alleen voor branche: Afbouw, Bouw & infra, Meubelindustrie, Schilderen en onderhoud, Timmerindustrie

Bouw en Infra - Subsidie in dienst nemen langdurig werkloze jongeren
De subsidie is bestemd voor werkgevers die langdurig (minstens zes maanden) werkloze(n) tot 27 jaar in dienst nemen, ter vervanging van een oudere, vrijwillig vervroegd uitgetreden werknemer.

De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de heffing die aan de werkgever is opgelegd bij de beëindiging van het dienstverband van de oudere werknemer, tot een maximum van de loonkosten (vast overeengekomen brutoloon plus 32 procent) van de in dienst genomen jongere werknemer gedurende de eerste 12 maanden na indienstneming.

Deze subsidie is alleen voor branche: Bouw & infra

Bouw en Infra - Subsidie leerling-werknemers
De subsidie is bedoeld voor werkgevers die leerling(en) in dienst nemen. De leerling-werknemer is jonger dan 27 jaar en volgt een BBL2- of BBL3-opleiding.
De subsidie bedraagt 20 procent van de loonkosten gebaseerd op het wettelijk minimumloon (plus 32 procent), rekening houdend met de leeftijd van de leerling-werknemer gedurende maximaal 104 weken.
De subsidie komt bovenop de reguliere tegemoetkomingsregeling en de crisismaatregelen van de sector. Ook is combinatie mogelijk met de regeling Praktijkleren (opvolger WVA) van de overheid.

Deze subsidie is alleen voor branche: Bouw & infra

Bouw en infra - Werklozen zonder startkwalificatie en langdurig werklozen ouder dan 27 jaar
De subsidie is bestemd voor werkgevers die de volgende werknemers in dienst nemen:
- Langdurig werklozen jonger dan 55 jaar en/of
- Werklozen vanaf 27 jaar en jonger dan 55 jaar die niet over een startkwalificatie beschikken.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

Bouw en infra - Werknemers ouder dan 55 jaar
De subsidie is bestemd voor werkgevers die niet-werkloze, maar wel met werkloosheid bedreigde werknemers van 55 jaar of ouder in dienst nemen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Bouw & infra

Carrosseriebedrijf - Bedrijfsveiligheid
Aanstellen van een verbetercoach. Bedrijven uit de carrosseriebranche kunnen gebruikmaken van de verbetercoach voor telefonische informatie en advies over de speerpunten en inzet van de hulpmiddelen. De verbetercoach bezoekt bedrijven en geeft voorlichting over de inzet van hulpmiddelen uit de arbocatalogus carrosseriebranche. Hij ondersteunt het bedrijf bij het opstellen van een plan van aanpak om de arbeidsrisico’s structureel te verminderen. Specifieke aandacht gaat uit naar nieuwkomers in de branche en het werken in besloten ruimtes. De maatregel moet de veiligheid op de werkvloer verbeteren, arbeidsongevallen voorkomen en de duurzame inzetbaarheid verbeteren.

Deze subsidie is alleen voor branche: Carrosseriebedrijf

Carrosseriebedrijf - Creëren van extra leerbanen
Het inzetten van extra capaciteit om het aantal op een leerwerkbaan in stromende leerlingen te verhogen van 150 naar 300. Doel van deze maatregel is het vergroten van het aantal leerbanen, opdat jonge vakmensen voor en in de branche kunnen worden opgeleid en kunnen instromen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Carrosseriebedrijf

Carrosseriebedrijf - EVC subsidie
Een werkgever in de carrosseriebranche die zijn werknemer(s) een EVC-traject heeft laten volgen, kan recht hebben op een subsidie van het OOC. De OOC bijdrage bedraagt maximaal € 666,- per EVC indien bij de vestiging van de werkgever 8 deelnemers of minder aan een EVC-traject deelnemen en maximaal € 566,- bij 9 deelnemers of meer.
Voor het jaar 2014 is het aantal te subsidiëren EVC's gemaximeerd op 250.

Deze subsidie is alleen voor branche: Carrosseriebedrijf

Carrosseriebedrijf - Instroombevordering van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt.
Bedrijven worden gestimuleerd en begeleid om een stuk sociale verantwoordelijkheid te nemen t.a.v. mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
De activiteit bestaat uit:
 • het geven van voorlichting aan bedrijven over best practices en specifieke toeleidingstrajecten.
 • het verzorgen van maatwerktrainingen gericht op de doelgroep.
 • het verzorgen van specifieke begeleiding aan bedrijven die een medewerker uit deze doelgroep in dienst nemen (3 dagen advies).
 • het attenderen van bedrijven op subsidiemogelijkheden.


Deze subsidie is alleen voor branche: Carrosseriebedrijf

Carrosseriebedrijf - Mobiliteitscentrum
Deze maatregel is erop gericht om werknemers voor de sector te behouden. Medewerkers die hun baan verliezen stromen uit de branche en vaak ook uit de techniek. Dat betekent dat de arbeidsmarkt onder druk komt te staan en het essentieel is om het zittend personeel, zeker vakmensen, zo lang mogelijk voor de sector te behouden. Tevens wordt de duurzame inzetbaarheid bevorderd.

Deze subsidie is alleen voor branche: Carrosseriebedrijf

Carrosseriebedrijf - Opleidingssubsidie
Werkgevers in de carrosseriebranche die hun werknemer(s) een opleiding laten volgen kunnen recht hebben op een subsidie. Het subsidiebedrag is € 72,- per dag (bij HBO-opleiding met goed gevolg afgesloten € 120,- per dag), maximaal 5 dagen subsidiabel per opleiding per persoon, maar niet meer dan 50% van de opleidingskosten.
Voor langlopende (avond)cursussen (met zelfstudie) zoals taalcurussen, computercursussen e.d. wordt een subsidie verstrekt van 50% van de kosten tot een maximum van € 360,-.
Voor gevolgde aanvullende praktijkopleidingsdagen (APO) zoals die worden verzorgd in de regionale opleidingscentra van VOC, wordt een subsidie verstrekt van € 111,25 per gevolgde APO dag.

Deze subsidie is alleen voor branche: Carrosseriebedrijf

Carrosseriebedrijf - Praktijkworkshops voor oudere werknemers vanaf 45 jaar
Wie zijn vakkennis op peil houdt, blijft duurzaam inzetbaar binnen de carrosseriebranche. Juist oudere medewerkers volgen maar weinig trainingen. Daarom zijn er praktijkworkshops voor 45-plussers georganiseerd. Zo kunnen oudere medewerkers in een praktische setting nieuwe technieken leren.

Deze subsidie is alleen voor branche: Carrosseriebedrijf

Carrosseriebedrijf - Toekomstgerichte scholing
Deze maatregel betreft het scholen van werknemers in de sector middels de opleidingen die zijn opgenomen in de BKS (Branche Kwalificatie Structuur). Hiervoor wordt een vouchersysteem geïntroduceerd.

Deze subsidie is alleen voor branche: Carrosseriebedrijf

Carrosseriebedrijf - Uitvalvermindering BBL
Intensiveren en verbeteren van de begeleiding van leerlingen. Deze maatregel bestaat uit een pakket van:
 1. aanvullende praktijkscholing van leerlingen;
 2. loonkostensubsidie voor de werkgever voor het in dienst nemen van een BBL?leerling (stimulans en compensatie);
 3. aanvullende begeleiding en professionalisering van de praktijkopleider en afstemming met de ROC’s (2 sessies per jaar).

Doel van deze maatregel is het voorkomen van vroegtijdige uitval van jongeren uit de BBL opleidingen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Carrosseriebedrijf

Carrosseriebedrijf - Versterken kwaliteit Leerbedrijven
Het inzetten van capaciteit om een extra kwaliteitsimpuls te geven aan de BPV. De activiteit bestaat uit:
 • Verkennende gesprekken met erkende leerbedrijven die willen investeren in een betere kwaliteit van de BPV
 • Het bieden van aanvullende faciliteiten aan deze bedrijven die bijdragen aan een positieve beleving van de opleiding.
 • Het zorgen voor actuele BPV opdrachtensets, digitaal instructiemateriaal
 • Het faciliteren van de leerbedrijven middels extra begeleidingsuren van leerling en praktijkopleider
 • Financiering van praktijk scholingsdagen, praktijkopleidersbijeenkomsten.


Doel van deze maatregel is het voorkomen van (toekomstige) uitval door te investeren in de kwaliteit van leerbedrijven en het kwaliteitsbewustzijn bij leerbedrijven te verhogen ten aanzien van het vervullen van de functie van een leerbedrijf .

Deze subsidie is alleen voor branche: Carrosseriebedrijf

Dakbedekkingsbranche - Instroom en begeleiding van jongeren
Door de crisis dreigde de instroom via de BBL 2 opleiding vrijwel tot stilstand te komen. Door gerichte maatregelen zullen in twee jaar tijd 250 extra vakkrachten instromen en komt de instroom weer bijna terug op het niveau van voor de crisis. Dat is niet zo eenvoudig omdat met ingang van het seizoen 2014-2015 eisen gaan gelden voor de instroom in de MBO opleiding op niveau 2. Dit wordt gecompenseerd door ook instroom via een BBL 1 opleiding te faciliteren. Deze maatregel voorziet ook in een centrale voorziening waarmee bedrijven kunnen aantonen te voldoen aan voorwaarden op het gebied van social return.

Deze subsidie is alleen voor branche: Dakbedekkingsbranche

Dakbedekkingsbranche - Monitoring van de inzetbaarheid
Deze maatregel is gericht op de duurzame inzetbaarheid van werknemers, waarbij het werkvermogen in kaart wordt gebracht.

Deze subsidie is alleen voor branche: Dakbedekkingsbranche

Dakbedekkingsbranche - Ontwikkeling en implementatie vakpaspoort
Essentie van het vakpaspoort is dat de houder ervan toegang heeft tot werk, zoals dat is vastgelegd in de functiebeschrijvingen in de CAO BIKUDAK. De houder voldoet aan de gestelde eisen en gemaakte afspraken ten aanzien van veiligheid en gezondheid, kan met het vakpaspoort aantonen over de benodigde kennis en ervaring te beschikken en heeft toegang tot een groot aantal sectorale voorzieningen, waaronder scholing.

Deze subsidie is alleen voor branche: Dakbedekkingsbranche

Dakbedekkingsbranche - Scholing van werkenden
Dit is een maatregel gericht op het verbreden van de competenties van actieve vakkrachten, inclusief zzp’ers, onder andere door het opstellen en uitvoeren van een IOP voor 750 vakkrachten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Dakbedekkingsbranche

Dakbedekkingsbranche - Sociale innovatie
Door middel van workshops en voorlichting worden in de sector 10 voorbeelden van best practices op het gebied van sociale innovatie gedeeld met in totaal 150 werknemers binnen verschillende bedrijven. De best practices worden ook gepubliceerd waardoor ze ook voor andere bedrijven en sectoren beschikbaar worden gemaakt.

Deze subsidie is alleen voor branche: Dakbedekkingsbranche

Detailhandel - Declaratie stagevergoeding
Werkgevers in de detailhandel en ambulante handel die als erkend leerbedrijf leerlingen van een MBO-school een stage laten lopen in hun AGF bedrijf kunnen de stagevergoeding die zij uitbetaalt aan stageleerlingen declareren bij het CKO. Het gaat om € 34,- per week tot een maximum van 10 weken (€ 340,-).

Deze subsidie is alleen voor branche: Detailhandel

Detailhandel - Scholingsfonds
Werkgevers in de detailhandel en ambulante handel die werknemers een cursus/training laten volgen, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding uit het scholingsfonds van het AGF Centrum voor Kennis en Ontwikkeling (CKO). De vergoeding bedraagt 50% van de netto cursuskosten . De subsidie wordt gegeven ter compensatie van de netto schollingskosten. Dat houdt in dat leermiddelen buiten de cursusprijs niet worden vergoed. Ook reis- en verblijfskosten zijn niet subsidiabel. De BTW op de factuur van de opleider moeten door werkgevers zelf worden verrekend met de Belastingdienst.

Deze subsidie is alleen voor branche: Detailhandel

Gehandicaptenzorg - Tijdelijke Stimuleringsregeling EVC
Instellingen in de gehandicaptenzorg kunnen subsidie aanvragen voor de uitvoering van EVC-procedures voor hun medewerkers. Per aanvraag is maximaal € 400,- beschikbaar. Alleen de werkelijke kosten worden vergoed.
Het budget voor deze tijdelijke regeling is bestemd voor de subsidiering van 400 EVC-trajecten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Gehandicaptenzorg

Gemeentelijke Overheid - EVC+Diploma-regeling
EVC staat voor ‘ErVaringsCertificaat’. Door het volgen van een EVC-traject wordt het voor de medewerker inzichtelijk welke competenties hij of zij bezit en hoe deze kunnen worden ingezet. Het versterkt de arbeidsmarktpositie van de medewerker en zorgt ervoor dat hij of zij beter regie kan nemen over de eigen loopbaan. In het geval van deze regeling moet dit traject worden afgesloten met een erkend diploma.

Let op: De Loopbaanregeling uit de vorige tranche is komen te vervallen. Er kan via deze regeling alleen subsidie worden aangevraagd voor volledig afgeronde EVC-trajecten waarbij de medewerker daadwerkelijk een diploma heeft behaald.

Voor groepsgewijze EVP-trajecten kunnen gemeenten via de Impulsregeling subsidie aanvragen. Het moet hier gaan om minimaal 8 medewerkers. Deze medewerkers hebben allen maximaal MBO4 niveau. Voor de overige medewerkers die een EVP-traject doen, kan in 2015 geen subsidie meer worden aangevraagd.
Er wordt een vast bedrag van € 2.000,- per medewerker vergoed die voldoet aan de voorwaarden van deze subsidieregeling.

Deze subsidie is alleen voor branche: Gemeentelijke overheid

Gemeentelijke Overheid - Impulsregeling
Een lange adem. Die heeft de gemeente nodig als het HRM-plannen in de praktijk wilt brengen. Met de Impulsregeling geven wordt een duwtje in de rug gegeven, zodat de gemeente gemakkelijker een stevig begin kunt maken met onderwerpen als loopbaanontwikkeling en mobiliteit, strategische personeelsplanning en medezeggenschap. De regeling is bedoeld om een impuls te geven aan verandering binnen de gemeente.
Er worden twee impulsregelingen aangeboden:
 • Overheid in beweging:
  Aanvragen voor de Impulsregeling ‘Overheid in Beweging’ staan in het kader van de transities/drie decentralisaties en de gevolgen die dit heeft voor het personeel en de organisatie. Verder vallen de jongerenprogramma’s en strategische personeelsplanning onder deze Impulsregeling.

 • Meester in je werk:
  Aanvragen voor de Impulsregeling ‘Meester in je Werk’ staan in het kader van ontwikkeling van nieuwe competenties van medewerkers en het zelf regie nemen over de eigen loopbaan door de medewerkers.

De kosten van de inzet van een interne of externe deskundige worden vergoed. Per aanvraag is het minimumsubsidiebedrag € 1.000,- en het maximum € 15.000,-.

Deze subsidie is alleen voor branche: Gemeentelijke overheid

Gemeentelijke Overheid - Innovatieve projecten regeling
Zoeken naar de next practice. Met de oplossingen van gisteren lossen we de problemen van morgen niet op. Daarom is innovatie belangrijk voor de publieke sector. Met de Innovatieve Projecten regeling wordt hier een bijdrage aan geleverd. Individuele gemeenten worden ondersteund en krijgen ook dat de kennis en ervaring die ontstaat en gedeeld wordt in de sector. Zodat iedereen er profijt van heeft.

Deze subsidie is alleen voor branche: Gemeentelijke overheid

Gemeentelijke Overheid - Jongerenregeling
Traineeships, werkervaringsplekken en leerbanen zijn belangrijke arbeidsmarktinstrumenten. Dat vergroot ook de maatschappelijke betrokkenheid. Juist nu bezuinigingen de gemeentelijke arbeidsmarkt onder druk zetten, vormen deze inzetmogelijkheden een uitstekende kans om contact te houden met de arbeidsmarkt.

Let op: Alle contracten moeten op of na 1 januari 2015 zijn ingegaan. Dit is een wijziging ten opzichte van de voorgaande tranches. De aanvraag moet worden ingediend binnen 8 weken na de start van het contract met inachtneming van bovenstaande.


Deze subsidie is alleen voor branche: Gemeentelijke overheid

Gemeentelijke Overheid - Stageregeling
De inzet van stageplaatsen binnen een organisatie vergroot de maatschappelijke betrokkenheid en stoomt toekomstige medewerkers klaar voor de gemeentelijke arbeidsmarkt. Met ingang van 2015 is er een splitsing aangebracht tussen de ‘schoolstages’ en de jongerenbanen.

Let op: Alle stagecontracten moeten op of na 1 januari 2015 zijn ingegaan. Dit is een wijziging ten opzichte van de voorgaande tranches. De aanvraag moet worden ingediend binnen 8 weken na de start van het contract met inachtneming van bovenstaande.


Deze subsidie is alleen voor branche: Gemeentelijke overheid

Grafimedia - Bedrijfstraject duurzame inzetbaarheid
Door te investeren in duurzame inzetbaarheid worden bedrijven en hun werknemers beter uitgerust op een toekomst. C3 werkt! brengt samen met werkgever en werknemers in kaart wat de beginsituatie is en welke mogelijkheden er zijn voor medewerkers om zich te ontwikkelen binnen en buiten de organisatie. Belangrijke begrippen hierbij zijn gedeelde verantwoordelijkheid, behoeftebepaling, vaststellen scholing- en ontwikkelmogelijkheden en een aanbod op maat. Onderdeel van een bedrijfs- traject zijn loopbaan- spreekuren en diverse workshops. Het traject wordt op maat afgestemd op de behoefte. Hierbij zijn directie, P&O en medewerkers betrokken.

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Grafimedia - Begeleidingstrajecten van werk naar werk
C3 werkt! heeft ruime ervaring in het begeleiden van boventallige medewerkers van Werk naar Werk. Van de eerste voorlichting tot de daadwerkelijke begeleiding, C3 werkt! neemt het volledig traject voor haar rekening nemen. De begeleidingstrajecten zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de betreffende medewerker en vinden plaats in de regio. C3 werkt! maakt gebruik van mobiliteitsadviseurs door heel Nederland en hebben, ook de laatste jaren tijdens de crisis, een succesratio van 75%.

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Grafimedia - Kortingsregeling printmedia opleidingen
Voor een groot deel van de GOC opleidingen, geldt op de vastgestelde prijzen voor bedrijven die bijdragen aan het opleidingsfonds, een korting die kan oplopen tot 25% van het factuurbedrag. Deze korting wordt betaald uit het A&O Fonds Grafimediabranche.

Ook ZSO-leden kunnen bij enkele cursussen profiteren van financieel voordeel tot maar liefst 20%. Het ZSO A&O Fonds verleent daarvoor de subsidie. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ZSO, zie ook www.zso.nl.

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Grafimedia - Sectorplan Grafimedia Ervaringsprofiel
Door middel van een EVP krijgen werknemers inzicht in hun loopbaan- en scholingsmogelijkheden, omdat hun opgebouwde (vak) kennis en kwaliteiten objectief worden vastgesteld. Er is subsidie voor maximaal 400 werknemers. Met het ervaringsprofiel (EVP) worden opgebouwde (vak)kennis en kwaliteiten van werknemers objectief vastgelegd. Hierdoor ontstaat snel inzicht in loopbaan- en in scholingsmogelijkheden. De uitslag van het EVP kan zicht bieden op andere functies die daarvoor wellicht niet voor mogelijk werden gehouden, zowel binnen als buiten de huidige werkomgeving.

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Grafimedia - Sectorplan Grafimedia Ervaringscertificaat
De opgebouwde (vak)kennis en kwaliteiten van werknemers worden objectief vastgesteld, zodat er inzicht ontstaat in loopbaan- en scholingsmogelijkheden. Er is subsidie voor maximaal 200 deelnemers. Door middel van het ervaringscertificaat (EVC) worden opgebouwde (vak)kennis en kwaliteiten van werknemers snel vastgelegd. Toegevoegde waarde van het EVC is dat die ervaring
en competenties officieel erkend worden door een beoordelaar. Medewerkers kunnen met het EVC in aanmerking
komen voor vrijstelling van (branche)opleidingen of in sommige
gevallen zelfs (verkort) een diploma behalen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Grafimedia - Stimuleringsregeling BBL Printmedia - 2015
Werkgevers die een leer-/arbeidsovereenkomst afsluit met een leerling i.h.k.v. een BBL-opleiding kunnen hiervoor een subsidie ontvangen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Grafimedia - Tijdelijke kortingsregeling mobiliteitsprojecten
Ten behoeve van mobiliteitsprojecten of van-werk-naar-werk trajecten als gevolg van een reorganisatie, is een tijdelijke subsidie beschikbaar van 25%. Deze tijdelijke regeling geldt voor de duur van 2015, maar is gebudgetteerd. Voorwaarde voor het verkrijgen van deze subsidie is dat bedrijven gebruik maken van de dienstverlening van mobiliteitscentrum C3 werkt!

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

ICT - Loonbaanbegeleiding
ICT-werkgevers krijgen de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden gefaciliteerd te worden bij de ontwikkeling van hun ICT-werknemers.
Werkgevers krijgen 50% korting als er een loopbaantraject of een Van Werk naar Werk-traject voor de werknemer wordt aangevraagd. Tijdens het loopbaantraject krijgen kandidaten inzicht in talenten en drijfveren en leert men deze te vertalen naar het huidige werk en nieuwe mogelijkheden. Een Van werk naar Werk-traject biedt zowel werkgever als de medewerker de mogelijkheid op een zorgvuldige manier afscheid van elkaar te nemen. De kandidaat wordt begeleid bij het zoeken van een nieuwe passende baan.

Deze subsidie is alleen voor branche: Informatie- en Communicatie Technologie (ICT)

ICT - Scholing
Dankzij het Sectorplan ICT kan met ingang van de zomer van 2014 extra worden geïnvesteerd in opleidingen en training van ongeveer 2.500 ICT-professionals door middel van het scholingsportal. Kern doel is om middels om- en bijscholing zoveel mogelijk ICT professionals voor de ICT sector te behouden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Informatie- en Communicatie Technologie (ICT)

Installatietechniek - 50+ workshop en waardebon
Een werkgever die medewerkers in dienst heeft die 50 jaar of ouder zijn, kan deze werknemers aanmelden voor een workshop 50+ van OTIB. Hiermee wil OTIB eraan bijdragen dat 50+’ers met plezier naar het werk blijven gaan en bijblijven in vakkennis. Aan deelname aan deze workshop zijn geen kosten verbonden.

Na het volgen van de workshop ontvangt de werknemer een 50+ waardebon van € 500,- waarmee in overleg met de werkgever cursussen of opleidingen gevolgd kunnen worden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Arbeidsbemiddeling oudere werknemers
Deze maatregel is gericht op het begeleiden van werknemers die zijn ontslagen of met ontslag worden bedreigd.
en werkzoekenden bij het vinden van passend werk. Hiertoe heeft het OTIB 8 regionaal werkende arbeidmarktcoaches
aangesteld om vraag en aanbod binnen Metaal en Technieksectoren bij elkaar te brengen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Arbeidsbemiddeling Wajong en BBL
Deze maatregel is gericht op het begeleiden van werknemers die zijn ontslagen of met ontslag worden bedreigd.
en werkzoekenden bij het vinden van passend werk. Hiertoe heeft het OTIB 8 regionaal werkende arbeidmarktcoaches
aangesteld om vraag en aanbod binnen Metaal en Technieksectoren bij elkaar te brengen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Begeleiding BBL door oudere werknemer
Werkgevers kunnen een loonkostensubsidie krijgen voor (leerling) werknemers die een BBL-leerling volgen en tijdens de opleiding begeleid worden door één of meerdere leerlingbegeleiders van 55 jaar of ouder.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Branche breed opleiden 2014
Werkgevers die hun werknemer(s) in 2014 een cursus laten volgen en afronden, kunnen een tegemoetkoming voor de cursuskosten ontvangen. De tegemoetkoming geldt voor een ruime selectie van de meest gevolgde cursussen binnen de branche. Werkgevers kunnen nu – anders dan voorheen – ook een tegemoetkoming aanvragen voor medewerkers met een HBO of Universitair vooropleidingsniveau.

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt 40% van de (externe) opleidingskosten met een maximum van € 1.500,- per deelnemer per cursus. OTIB keert uit zodra de aanvraag is goedgekeurd. Het is mogelijk dat resterende kosten (gedeeltelijk) in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit een van de andere OTIB stimuleringsregelingen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - EVC regeling
Werkgevers in de technische installatiebranche kunnen per kalenderjaar voor maximaal 20% van hun werknemers een EVC-traject declareren bij OTIB. Het Ervaringscertificaat (EVC) vertaalt de ervaring, kennis en kunde van de werknemer naar landelijk erkende kwalificaties en diploma’s.
Per EVC-traject is een tegemoetkoming van € 500,- beschikbaar. Zoals bepaald in de cao heeft iedere werknemer 1 keer per 5 jaar recht op een tegemoetkoming t.b.v. een EVC-traject.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Instroomregeling BeroepsPraktijkVorming (BBL)
De instroomregeling is bestemd voor werkgevers die nieuwe medewerkers een BBL-opleiding laten volgen. Ter stimulering zal gedurende een bepaalde periode een loonkostensubsidie voor de BBL-leerlingen worden verstrekt.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Instroomregeling BPV voor MIT en duaal HBO
Werkgevers in de technische installatiebranche die een nieuwe werknemer die een MIT (Middelbaar Installatietechnicus) of duaal HBO-bachelor opleiding in de installatietechniek volgt een beroepspraktijkvormingsplaats aanbieden, kunnen een vergoeding ontvangen van maximaal € 1.200,- per jaar. De hoogte van de bedragen is afhankelijk van het aantal maanden dat de werknemer in de branche werkzaam is bij de werkgever.
De vergoeding geldt voor de periode van 1 januari 2013 t/m 31 december 2014. Daarnaast krijgt de werknemer ook een tegemoetkoming

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Intervalscholing
De arbeidscoach kan voor de te bemiddelen werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden van 45 jaar of ouder gebruik maken van een budget van €3.000,-. Dit budget is voor scholing of begeleiding ten behoeve van de nieuwe functie.
Mensen die werken in een technische branche en met ontslag bedreigd worden, stromen makkelijker in met begeleiding. Voor de instromer is een (interval) scholingsbudget beschikbaar. De inzet ervan kan in dialoog met de opnemende werkgever worden gedaan, eventueel met aanvullende ondersteuning. De instromende werknemer en beoogde werkgever worden bij het proces begeleid door een ondersteuner.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Loopbaanworkshops voor werknemers
Medewerkers worden via loopbaanworkshops gestimuleerd hun loopbaan actief te plannen en dit plan ook uit te voeren. Daarnaast kunnen medewerkers gebruik maken van de diensten van een loopbaancoach. De loopbaancoach ondersteunt de deelnemers bij het opstellen van een Persoonlijk OpleidingsPlan. Er worden twee worshops kosteloos aan werknemer aangeboden. Het gaat om de 50+ workshop en de workshop Sterk in je Werk.
Na afloop van de workshops ontvangen deelnemers een waardebon van €500,- die zij kunnen inzetten voor scholing en ontwikkeling.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - OntwikkelingsStimuleringsRegeling (OSR)
Werkgevers in de technische installatiebranche kunnen van OTIB een tegemoetkoming krijgen in de scholingskosten van individuele werknemers van maximaal € 150,- per werknemer per kalenderjaar. Dit bedrag geldt voor 2013 en 2014. Voor de gevolgde cursussen Bedrijfshulpverlening (BHV), Eerste Hulp bij Ongelukken (EHBO), Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) en rij(vaardigheids)bewijzen ontvangt de werkgever een maximale tegemoetkoming van € 50,- per kalenderjaar.
Werknemers met een TopStarters-bon of 50+ bon kunnen deze in 2014 voor bovengenoemde cursussen benutten tot het maximale bedrag van de bon. Deze tegemoetkoming kan zowel individueel als collectief worden ingezet.
De OntwikkelingsStimuleringsRegeling (OSR) kan ook collectief ingezet worden. De totale tegemoetkoming is dan gebaseerd op het totaal aantal medewerkers van het bedrijf. In 2014 bestaat de mogelijkheid om per bedrijf eenmalig aanspraak te maken op € 800,-.
In 2014 kunnen werkgevers ook gebruik maken van de OSR Specifiek. Deze levert een extra financiële tegemoetkoming voor de kosten van een cursus uit de cursuslijst ‘ Duurzaam’ of ‘Specifiek’. Deze tegemoetkoming bedraagt € 200,- per werknemer per jaar naast de reguliere OSR.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Opscholingsregeling BeroepsPraktijkVorming (BBL)
Werkgevers in de technische installatiebranche die een werknemer die langer dan 24 maanden in dienst is, een beroepspraktijkvormingsplaats aanbieden, kunnen voor de 1- en 2-jarige opleiding een eenmalige vergoeding ontvangen van maximaal € 1.200,-. De maximale tegemoetkoming wordt in twee delen uitgekeerd, namelijk € 400,- bij aanvang van de opleiding en een eindbedrag van € 800,- op basis van het diploma.
Deze vergoeding geldt voor de periode van 1 januari 2013 t/m 31-12-2014.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Opscholingsregeling BPV
Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie voor medewerkers die een BBL-opleiding gaan volgen, waarmee zij opgeschoold worden naar een hoger niveau. Dit kan voor zowel nieuwe als bestaande medewerkers.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - OTIB Tijdelijke regeling EVC 500
OTIB wil de deelname aan EVC stimuleren en biedt in 2014 daarom 500 trajecten aan onder speciale, aantrekkelijke voorwaarden:
 • Ondersteuning werkgever en werknemer door de EVC begeleider van OTIB.
 • Bij afronding van een door OTIB begeleid EVC-traject is een financiële tegemoetkoming van € 1.250,- beschikbaar
 • Ondersteuning van de werknemer bij een verzilveringsprocedure van het Ervaringscertificaat bij een ROC.

Binnen EVC 500 gelden in relatie tot de bedrijfsgrootte maximum aantallen: 0-50 werknemers: maximaal 25 EVC-trajecten; vanaf 51 werknemers: maximaal 50 EVC-trajecten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - OTIB Tijdelijke Regeling OSR specifiek
Werkgevers die hun werknemers een cursus uit de cursuslijst "Duurzaam" of "Specifiek" van OTIB laten volgen ontvangen binnen de OSR Specifiek naast de reguliere OSR een extra financiële tegemoetkoming (€ 200,-) van OTIB voor de kosten van deze specifieke cursussen. De vergoeding kan voor maximaal 250 werknemers per werkgever of concernconstructie aangevraagd worden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Scholing 55+ leerwerkplekbegeleider
Ter aanvulling op de maatregel “Trainingen ontwikkelingsgericht begeleiden en beoordelen” gaan medewerkers van 55 jaar en ouder 3 dagen training volgen in groepen van maximaal 10 personen, zodat zij over de vaardigheden beschikken om jongeren te begeleiden en aan hen de laatste kennis te kunnen overdragen. Er zijn twee trainingen voor leer-werkbegeleiders van 55 jaar en ouder en voor de beginnende en ervaren trainers. De werkgever wordt een loonkostensubsidie aangeboden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Scholing duurzame inzetbaarheid
Steeds meer particulieren en werkgevers vragen om verduurzaming of vergroening van de gebouwde omgeving.
Dit vraagt om praktijkopleiders en leidinggevenden monteurs die deze klantvraag herkennen en vervolgend met hun collega’s beantwoorden. Voor hen is de tweedaagse workshop Verduurzamen met energie ontwikkeld. De workshop is opgebouwd uit 2 dagen van 2 dagdelen. De werkgever krijgt een loonkostensubsidie aangeboden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Scholing greenskills
Om de kennis van de met name oudere medewerker up-to-date te houden, dienen ze bijgeschoold te worden op de kennis die ze in de toekomst nodig hebben. De ontwikkelingen kennen technische aspecten en tevens economische / sociale aspecten. Voor werknemer van installatiebedrijven heeft InstallatieWerk in opdracht van OTIB de workshop Greenskills ontwikkeld. De werkgever krijgt hiervoor een loonkostensubsidie aangeboden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Elektrotechniek, Informatie- en Communicatie Technologie (ICT), Installatietechniek, Metalektro

Installatietechniek - Spiegelbeeld (vrouwen in de installatietechniek)
Werkgevers die een vrouwelijke werknemer deel laten nemen aan het project Spiegelbeeld kunnen een vergoeding ontvangen van OTIB. Dit houdt in dat de vrouwelijke werknemer van het bedrijf wordt ingezet als rolmodel voor meisjes in het voortgezet onderwijs. Wanneer de werknemer door activiteiten voor dit project overdag niet inzetbaar is, geldt een vergoeding van € 50,- per uur (incl. btw) tot een maximum van € 400,- per dag. De vergoeding wordt verstrekt voor maximaal 8 uur per dag (incl. reistijd) tot een maximum van twee aaneengesloten dagen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Tijdelijke regeling Omscholing Zij-instroom BPV
OTIB wil omscholing van zij-instromers naar een vakdiploma van een MBO, MIT- of duale HBO opleiding in de technische Installatiebranche stimuleren. Met het bieden van een financiële tegemoetkoming wil OTIB zorgen dat hiervoor voldoende beroepspraktijkvormingsplaatsen of praktijkplaatsen beschikbaar worden gesteld.
Speciaal voor zij-instromers zijn er nu twee tijdelijke regelingen voor het schooljaren 2013-2014: de omscholingsstimulans zij-instroom BPV en de omscholingsstimulans zij-instroom MIT en Duaal HBO.

Met deze regelingen kan de werkgever voor een zij-instromer eenmalig € 900,- ontvangen naast de reguliere BPV-tegemoetkoming.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Trainingen ontwikkelingsgericht begeleiden en beoordelen
De trainingen “ontwikkelingsgericht begeleiden en beoordelen” en “kwalificerend beoordelen” kwalificeren praktijkopleiders in bedrijven voor het begeleiden, toetsen en examineren van BBL-leerlingen in bedrijven. De praktijkopleiders volgen de trainingen indien mogelijk samen met de docenten van het ROC waarmee het bedrijf samenwerkt. In de training worden de werkwijzen en procedures gebruikt die het betreffende ROC in de praktijk ook gebruikt zodat de training een optimale relevantie heeft voor de dagelijkse werkpraktijk. Werkgevers ontvangen een tegemoetkoming in de loonkosten gedurende de cursusdagen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Luchtvaart - Begeleiding schuldhulpverlening en coaching
Het doel van deze maatregel is stabiliteit in het leven van de medewerker bieden, beter functioneren op de werkvloer, verkleinen van het risico op chantabiliteit, behoud van werk en stabiliteit op de werkvloer. Er worden o.a. workshops schuldhulpverlening georganiseerd en schuldhulpcoaches aangesteld. Daarnaast worden er specifieke schuldhulp- en preventieve programma’s ontwikkeld voor alle medewerkers op de luchthaven. Tenslotte worden er bijeenkomsten georganiseerd op bedrijfsniveau en wordt er een nazorgtraject uitgevoerd voor deelnemers in de schuldhulpverlening.

Deze subsidie is alleen voor branche: Luchtvaart

Metaalbewerking - Ervaring Telt
OOM biedt werknemers van 45 jaar en ouder de gelegenheid om kosteloos de workshop Ervaring Telt te volgen. Deelnemers, maar ook hun werkgevers, hebben er belang bij dat hun werk- en levenservaring zo goed mogelijk wordt ingezet. De workshop biedt de mogelijkheid om na te denken over de meerwaarde in de toekomst.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Jobstart OOM
Jobstart is een vergoeding voor het opleiden en begeleiden van mensen, die hierdoor geschikt worden gemaakt voor een functie binnen een OOM-bedrijf.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Kennisavonden
Op de kennisavonden laat OOM werknemers kennismaken met de nieuwste technieken in de metaal. Bezoekers kunnen kennismaken met de nieuwste CNCtechnieken, mogelijkheden op het gebied van CAD/CAM, las- en verbindingstechnieken, etc. Een werknemer met up-to-date kennis versterkt zo zijn positie op de arbeidsmarkt.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Leerwerkbijdrage Flexwerkers
Bedrijven uit de metaalbewerking die een leerwerkplek bieden aan een flexkracht van een van de deelnemende flexorganisaties, kunnen een Leerwerkbijdrage aanvragen bij OOM. Omdat het bedrijf verantwoordelijk is voor de praktijkbegeleiding, wordt de leerwerkbijdrage rechtstreeks overgemaakt aan het bedrijf, ook al is de flexwerker in dienst van de flexorganisatie. Na een jaar kunnen de leerlingen 'transfervrij' door het bedrijf worden overgenomen.
Deelnemende flexorganisaties: DIT Bouw en Techniek; Connect; DMJob; Maintec; Olympia Uitzendbureau; Otter Westelaken; PDZ; Randstad; Start People; SWA; Tempo Team; Werk en Vakmanschap. Het aantal beschikbare BBL-plekken binnen dit project: 125.

Vergoeding:

 • Niveau 1 en 2: € 2.500 per jaar; € 450,- voor 10127 - asp. (Boog)Lasser.
 • Niveau 3 en 4: € 2.000,- per jaar.
 • Tijdelijke extra bijdrage (ALP): € 1.250.- eenmalig in de 2e helft van het 1e schooljaar.


Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Leerwerkbijdrage OOM
Werkgevers in de metaalbewerking die een werknemer met een (leer)arbeidsovereenkomst een beroepsopleiding laten volgen, kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen. De Leerwerkbijdrage kan worden aangevraagd voor beroepskwalificerende opleidingen MBO (niveau 1 t/m 4) tot en met HBO (niveau 5), namelijk: MBO regulier; MBO on the job (BBL); MBO scholingspool (BBL); MBO off the job (BBL); HBO en WO opleidingen.
De subsidie bedraagt maximaal € 2.000,- (behalve bij mbo off-the-job).

Vergoedingen:

 • Mbo regulier: € 2.500,- per jaar. Maximaal 1 jaar voor niveau 1 en maximaal 2 jaar voor niveau 2 t/m 4.
 • Mbo on-the-job (BBL): € 2.500,- per jaar. Maximaal 1 jaar voor niveau 1 en maximaal 2 jaar voor niveau 2 t/m 4.
 • Mbo scholingspool (BBL): € 4.000,- per jaar. Maximaal 1 jaar voor niveau 1 en maximaal 2 jaar voor niveau 2 t/m 4.
 • Mbo off the job (BBL): € 4.000,- per jaar (voor niveau 1 voor max. 1 jaar en voor niveau 2 t/m 4 max. 2 jaar). Geen tijdelijke extra bijdrage en diplomabonus.
 • HBO en WO opleidingen: € 2.500,- per jaar. Maximaal 2 jaar.

Naast bovenstaande reguliere vergoedingen is er een diplomabonus van €1000,-. Deze wordt uitgekeerd als het diploma is ingestuurd. De reguliere bijdrage is niet meer afhankelijk van het behalen van het diploma. Voor mbo off-the-job geldt geen diplomabonus.

Verder is er voor het schooljaar 2013-2014 een tijdelijke extra bijdrage van maximaal € 2.000,- (behalve bij mbo off-the-job). Deze extra bijdrage is bedoeld om de instroom van leerlingen op peil te houden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Ontwikkelbudget OOM 2014
Werkgevers in de metaalbewerking kunnen een bijdrage uit het Ontwikkelbudget aanvragen tot maximaal € 1.800,-. Het budget is 2 jaar geldig.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Persoonlijke Trainingstoelage (PTT 2014)
Werkgevers kunnen een persoonlijke trainingstoelage aanvragen bedoeld als bijdrage voor de (bij)scholing van werknemers. De bijdrage bedraagt 50 procent van de kosten per persoon per jaar, tot een maximum van €750. Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor maximaal 15 medewerkers of, indien dat meer is, 30% van het personeelsbestand.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Praktijkopleidersoffensief
Praktijkopleiders spelen een cruciale rol bij het boeien en binden van jongeren. Door het overdragen van hun vakkennis kunnen zij leerlingen enthousiast maken voor de branche en ze begeleiden naar een diploma en eventueel zelfs een baan. Daarvoor is het belangrijk dat praktijkopleiders voeling hebben met de leefwereld van jongeren en op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het beroepsonderwijs. Om praktijkopleiders te stimuleren zich te informeren over deze ontwikkelingen, is OOM een 'praktijkopleidersoffensief' gestart.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Skillsmanager
De Skillsmanager is een digitaal instrument waarmee werknemers in de metaalbewerking zelf het niveau van hun vakmanschap kunnen meten. Met een paar muisklikken krijgen zij antwoord op de vraag welke cursus zij kunnen doen om (nog) beter te worden in het vak. Ook kunnen zij eenvoudig nagaan welke opleiding zij moeten volgen om in aanmerking te komen voor een andere functie in de sector.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Stagebijdrage VMBO, MBO (BOL) en HBO (OOM)
Werkgevers in de metaal die een stageplaats bieden aan een stagiair van vmbo, mbo (BOL) en hbo, kunnen bij OOM een bijdrage aanvragen voor de begeleiding van stagiaires in een snuffelstage, een stage of een afstudeerstage. de begeleiding van stagiairs. Daarbij maakt OOM onderscheid tussen technische stages en niet technische stages.
De bijdrage per stagemaand is gebaseerd op een vijfdaagse stageweek. Bij minder dagen per week is de vergoeding evenredig lager.

Bijdragen Hoger onderwijs stages:
- HBO Stage afstuderen: maximaal € 45,- per week.
- HBO - stage; afstuderen: maximaal € 300,- per maand.

Bijdrage MBO stages:
- MBO snuffelstage; lange stage (BOL): maximaal € 45,- per week.

Bijdrage VMBO stage:
- VMBO stage: maximaal € 45,- per week.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Stimulering instroom BBL
Met deze bijdrage wil OOM werknemers enthousiast maken voor een beroepsopleiding die leidt tot een erkend diploma en werkgevers stimuleren om leerlingen aan te nemen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Vergoeding ervaringscertificaat (EVC) OOM
Werkgevers in de metaal die hun werknemers een EVC traject aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding tot maximaal € 750,- per kandidaat.
Het gaat hier om een vergoeding voor de kosten van een portfolio, rapport, beoordelingen en/of diplomering.
OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking) kan helpen bij het inzetten van een EVC-traject en doorverwijzen naar instellingen die een EVC-procedure uitvoeren. Voor informatie over uitvoerders van EVC-procedures: www.kenniscentrumevc.nl.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metalektro - Tijdelijke additionele maatregel stage
Werkgevers in de metalektro die stages of praktijkplaatsen aanbieden aan leerlingen op bol- of hbo/wo-niveau , kunnen een vergoeding ontvangen van € 200,-, per vier weken bij een voltijdstage van 40 uur per week. De hoogte van de vergoeding zal in de komende jaren worden afgebouwd.

Vergoeding:
1 januari 2014 - 31 december 2014; € 200,-
1 januari 2015 - 31 december 2015; € 135,-
1 januari 2016 - 31 december 2016; € 70,-

Indien de stagiair(e) minder uren stage loopt, wordt de vergoeding naar rato toegekend.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Metalektro - Vergoeding Beroepsopleidingen (BOE) werkenden
Werkgevers in de metalektro die werknemers een deeltijd beroepsopleiding aanbieden op MBO of op HBO/WO niveau, kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen van € 2.500,- per studiejaar, met een maximum van twee aaneengesloten studiejaren per opleiding.
Voor de assistent opleiding (MBO niveau 1), geldt de vergoeding voor één jaar.
Let op: voor opleidingen die gestart zijn voor 1-1-2014 gelden de voorwaarden van de CAO 2012-2013.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Metalektro - Vergoeding Beroepsbegeleidende Leerweg
Werkgevers in de metalektro die BBL-leerlingen een leerwerkovereenkomst bieden voor de duur van een opleiding of de maximale duur van de vergoeding, kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen van € 3.000,- per studiejaar + € 1.000,- tijdelijke additionele toeslag per studiejaar. Let op: de tijdelijke additionele toeslag loopt t/m 30 juni 2014. Deze toeslag geldt voor de gehele goedgekeurde aanvraagperiode. Na bovengenoemde datum wordt de tijdelijke additionele toeslag afgebouwd. Deze bedraagt voor het studiejaar 2014-2015 (per 1 juli 2014) € 2.000,- en voor het studiejaar 2015-2016 (per 1 juli 2015) € 1.000,-.Bbl-niveau 1 wordt voor de duur van maximaal 1 jaar vergoed. Bbl-niveau 2, 3, 4, 5 wordt voor de duur van maximaal 2 jaar vergoed.

Let op: de tijdelijke additionele toeslag loopt tot en met 30 juni 2016. Deze toeslag geldt voor de gehele goedgekeurde aanvraagperiode


Deze subsidie is alleen voor branche: Dakbedekkingsbranche

Metalektro - vergoeding HBO duaal
Werkgevers in de metalektro die leerlingen die een HBO duale opleiding volgen, een leerwerkovereenkomst bieden voor de duur van een opleiding of de maximale duur van de vergoeding, kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen van € 3.000,- per studiejaar. De vergoeding geldt voor de duur van maximaal 2 jaar, aan te vragen per studiejaar.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Meubelindustrie - Diplomavergoeding BBL niveau 4 en HBO
Werkgevers in de meubelindustrie die een werknemer een opleiding op BBL niveau 4 of op HBO niveau aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor een diplomavergoeding. Het subsidiebedrag bedraagt € 720,- en wordt eenmalig uitgekeerd. Dit kan zowel aan de werkgever als aan de werknemer zijn.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - EVC traject
Met EVC worden competenties, ervaringen en opleidingen van een medewerker geïnventariseerd, beoordeeld (aan de hand van de landelijke standaard voor de meubel- en interieurbouw), erkend en vastgelegd in het Ervaringscertificaat.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Gezondheidscheck d.m.v. werkvermogensmonitor
Hoe gezond zijn werknemers in de sector? Dit is mede bepalend voor het werkvermogen dat gezamenlijk kan worden ontwikkeld. Om dit vermogen te meten en zichtbaar te maken, is een WerkVermogensMonitor® ontwikkeld. Aan de hand van de uitkomsten kunnen specifieke maatregelen worden ingezet om het werkvermogen te optimaliseren en zo de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Uitvoerder is de SSWM. De WerkVemogensMonitor® en meer informatie hierover wordt eind september beschikbaar gemaakt.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Instroom van BBL-leerlingen
In totaal worden via deze maatregel in twee jaar tijd 250 BBL-leerlingen opgeleid om de branche van nieuwe medewerkers te voorzien. Dit gebeurt via zogeheten Samenwerkingsverbanden. Een Samenwerkingsverband is een vereniging of stichting die voor en door werkgevers is opgericht.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Online cursuspakket ECM Academy
De ECM heeft de afgelopen jaren een aantal online cursussen ontwikkeld, die de kennis en kunde van werknemers versterken. De kosten van ECM Academy worden voor 80 procent vergoed, de ONLINE cursussen zijn gratis te volgen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Scholing voor werknemers van 50 jaar en ouder
Het betreft scholing die door de werkgevers en werknemers zelf wordt geselecteerd. Het is dus maatwerk, passend bij de persoon en talenten van de oudere medewerker. De scholing draagt bij aan de versterking van vakvaardigheden en algemene competenties en daarmee aan de kansen op het behoud van werk, hetzij binnen hetzij buiten de branche.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Subsidie Hbo-Ad Technische Bedrijfskunde, SSWM
Wanneer een werknemer de 2-jarige deeltijdopleiding Hbo-Ad Technische Bedrijfskunde volgt bij Fontys Hogeschool in Eindhoven of Hogeschool Windesheim in Zwolle, wordt een deel vergoed. De bedragen die per jaar vergoed worden zijn (maximaal 2 jaar):
- Collegegeld: € 1.600,- per jaar.
- Leermiddelen: € 400,- per jaar.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Subsidieregeling Praktijkopleider
Werkgevers in de meubelindustrie en interieurbouw die een werknemer de Training Praktijkopleider van HMC Cursus & Training aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van de cursuskosten en de verlet- en reiskosten.
Deze vierdaagse training kost € 1.050,- excl. BTW. De SSWM vergoedt van deze cursuskosten € 890,- en de verlet- en reiskosten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Tegemoetkoming studiekosten BBL
Een werkgever kan een vergoeding voor aangeschafte boeken aanvragen wanneer een werknemer een BBL-opleiding volgt op niveau 1, 2 of 3.
Per werknemer wordt per opleiding het volgende vergoed:
BBL niveau 1: € 80,-
BBL niveau 2: € 300,-
BBL niveau 2 bij overname boeken: € 120,-
BBL-niveau 3: € 120,-

Een gecombineerde subsidie-uitbetaling is ook mogelijk. Dit is het geval dat een cursist wordt ingeschreven voor BBL 3, maar in werkelijkheid niveau 2 en 3 in vier jaar gaat doen. Hij/zij dient hiervoor de leermiddelen van beide niveaus aan te schaffen. Om deze cursisten tegemoet te - komen kunnen de subsidies van beide niveaus gecombineerd worden. De cursist ontvangt dan eenmalig € 420,-.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Van werk naar werk
Deze maatregel betreft de toepassing van een reeds bestaande mobiliteitsscan voor een medewerker die zijn / haar baan heeft verloren, plus de aansluitende bemiddelingsactiviteiten om deze medewerker naar ander werk te begeleiden. De tijdsduur is vier tot zes maanden met wekelijks een bijeenkomst of contactmoment. De kosten voor het traject worden volledig vergoed.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Vergoeding Loonverlet BBL3
Werkgevers in de meubelindustrie die een werknemer een opleiding op BBL niveau 3 aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling voor het loonverlet BBL3.
Per werknemer worden de werkelijk verzuimde uren vergoed (bruto uurloon excl. werkgeverslasten).

Per werknemer wordt het volgende vergoed:
 • Werkelijk verzuimde uren. Per verzuimd uur wordt het bruto uurloon exclusief werkgeverslasten vergoed.
 • Het maximum aantal uren per dag dat vergoed wordt is 8.
 • Het bruto uurloon wordt gemaximeerd op het cao loon, schaal C voor de leeftijd die een leerling heeft op 1 september van het betreffende schooljaar.
 • Uren buiten de reguliere werktijden worden niet vergoed.
 • Het aantal dagen per schooljaar waarvoor een vergoeding kan worden aangevraagd is gemaximeerd op 38. Per leerling kan voor de gehele opleiding maximaal 76 dagen vergoeding worden aangevraagd. Een leerling kan slechts voor één opleiding BBL3 gebruik maken van deze regeling.


Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Mobiliteitsbranche - Subsidie BKS toets
Werkgevers in de mobiliteitsbranche die hun werknemers laten deelnemen aan de BKS toets, krijgen de kosten hiervoor vergoed van OOMT. Daarnaast ontvangt de werkgever een subsidie indien de werknemer slaagt voor de BKS-toets. De subsidie bedraagt € 75,-. Om de premie te incasseren hoeft niets te worden gedaan. De premie wordt automatisch overgemaakt aan de werkgever.

Voor wettelijk verplichte BKS-certificaten, zoals het APK-examen en APK-bevoegdheidsverlenging geldt géén BKS-subsidie. De Korte Leermeester Opleiding is ook een uitzondering. Hiervoor geldt geen BKS-subsidie, omdat de opleiding al door OOMT wordt gesubsidieerd.

Deze subsidie is alleen voor branche: Mobiliteitsbranche

Mobiliteitsbranche - Subsidie Ervaringscertificaat
Werkgevers in de mobiliteitsbranche kunnen hun medewerkers kosteloos een EVC traject aanbieden. Door een financiele bijdrage van OOMT, kost een EVC-traject in 2014 helemaal niets. Normaal gesproken zou dit € 927,- kosten. Dit bedrag wordt volledig vergoed door OOMT.

De werknemer krijgt een EVC procedure aangeboden bij het IBKI (Examinering en certificering voor de mobiliteitsbranche). Deze procedure is er voor technici in de auto-, bedrijfsauto- en tweewielerbranche. Daarnaast is EVC er ook voor magazijn-, receptie- en verkoopmedewerkers in de mobiliteitsbranche.

Deze subsidie is alleen voor branche: Mobiliteitsbranche

Mobiliteitsbranche - Subsidie Leermeesterbegeleiding
Werkgevers in de mobiliteitsbranche die hun leermeester een begeleidingscursus aanbieden, kunnen hierop subsidie krijgen van OOMT.

De volgende cursussen van Compass komen in aanmerking voor vergoeding:
 • Routemap: Kosten per leermeester met Oomt-subsidie € 149,- (zonder OOMT-subsidie € 549,-)
 • Op Koers: Kosten per leermeester met Oomt-subsidie € 549,- (zonder OOMT-subsidie € 1.049,-).
 • Support: Kosten per leermeester met Oomt-subsidie € 649,- (zonder OOMT-subsidie € 1.049,-).
 • Support Plus (bij detachering bij werkgever): prijs op basis van uurtarief, offerte.


Deze subsidie is alleen voor branche: Mobiliteitsbranche

Mobiliteitsbranche - Subsidie Leermeestertraining
Werkgevers die een medewerker of een leermeester de tweedaagse leermeestertraining bij Innovam laten volgen, krijgen hiervoor een subsidie van € 144,- van OOMT.

De kosten voor deelname aan de Leermeestertraining worden gedeeltelijk vergoed door OOMT, zodat de kosten in 2013 € 188,75 excl. btw zijn.

Deze subsidie is alleen voor branche: Mobiliteitsbranche

Mobiliteitsbranche - Subsidie Regionale Praktijktraining (RPT)
Werkgevers in de mobiliteitsbranche die hun leerling werknemers laten deelnemen aan een regionale praktijktraining (RPT) bij Innovam, kunnen hiervoor subsidie krijgen van OOMT. Met subsidie van OOMT kost een training RPT € 106,- (niveau 2) of € 75,- (niveau 3) of € 50,- (niveau4). Deze bedragen zijn excl. btw.

Deze subsidie is alleen voor branche: Mobiliteitsbranche

Primair onderwijs - Jong en Oud
De subsidieregeling Jong en Oud uit het sectorplan heeft als doel dat 1000 fte werkloze jongeren een dienstverband krijgen aangeboden. Schoolbesturen kunnen jonge langdurig werkloze leerkrachten werk bieden waardoor deze leerkrachten voor de sector primair onderwijs in de regio behouden blijven.

Deze subsidie is alleen voor branche: Primair onderwijs

Primair onderwijs - Regionale transfercentra
Schoolbesturen in krimpregio’s c.q. krimpgebieden krijgen ondersteuning bij het opzetten en inrichten van regionale transfercentra en bij het aanbieden van begeleidingstrajecten van werk naar werk. Regionaal samenwerkende schoolbesturen en regionale bestuurders van de vakorganisaties maken gezamenlijk een plan van aanpak voor de start van een regionaal transfercentrum. Door middel van cofinanciering worden de transfercentra op gezet en structureel gemaakt voor de regio. Het regionale transfercentrum is “voor en door” de regionale samenwerkende schoolbesturen.

Belangrijke data: schoolbesturen moeten hun projectplan uiterlijk 15 december 2015 hebben ingediend, de subsidieaanvraag moet uiterlijk 29 februari 2016 zijn ingediend.


Deze subsidie is alleen voor branche: Primair onderwijs

Procesindustrie - Bevorderen instroom medewerkers SW
Deze regeling is gericht op de ontwikkeling en uitvoering van een Quick Scan Bedrijfsadvies om bedrijven binnen de procesindustrie te kunnen adviseren over de mogelijkheden rondom het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking. De Quick Scan Bedrijfsadvies maakt inzichtelijk welke functies, werkzaamheden of taken geschikt kunnen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.
Daarnaast richt deze maatregel zich op het ontwikkelen van een competentiepaspoort voor medewerkers binnen een Sociale Werkvoorziening om de instroom van deze medewerkers binnen de procesindustrie mogelijk te kunnen maken.

Deze subsidie is alleen voor branche: Procesindustrie

Procesindustrie - Creëren van extra leerwerkplaatsen
Uit arbeidsmarktanalyse blijkt dat een tekort wordt verwacht aan chemische en procestechnische vakmensen.
Een groot deel van het tekort wordt veroorzaakt door het feit dat veel oudere werknemers de komende jaren met
pensioen gaan. Met deze maatregel worden extra leerwerkplaatsen (BBL) gecreëerd voor 750 studenten bij bedrijven in de brede
procesindustrie. Door gedeeltelijke subsidie op de loonkosten wordt het aantrekkelijker een BBL-leerling in dienst te nemen en op te leiden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Procesindustrie

Procesindustrie - Creëren van extra stageplaatsen
Uit arbeidsmarktanalyse blijkt dat een tekort wordt verwacht aan chemische en procestechnische vakmensen.
Een groot deel van het tekort wordt veroorzaakt door het feit dat veel oudere werknemers de komende jaren met
pensioen gaan. Met deze maatregel worden extra stageplaatsen gecreëerd voor 200 studenten bij bedrijven in de brede
procesindustrie. Door gedeeltelijke subsidie op de loonkosten wordt het aantrekkelijker een BBL-leerling in dienst te nemen en op te leiden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Procesindustrie

Procesindustrie - Experiment methodiek duurzame inzetbaarheid
Deze maatregel is een vervolg op het onderzoek ‘Vitaal en productief werken in de industrie’ dat in opdracht van OVP is uitgevoerd. In het kader van dit onderzoek is een methodiek uitgewerkt voor het versterken van de duurzame inzetbaarheid in de industrie en als pilot uitgezet bij een aantal bedrijven.

Deze subsidie is alleen voor branche: Procesindustrie

Procesindustrie - Gezondheidscheck
Deze maatregel biedt vakmensen binnen de brede procesindustrie de mogelijkheid om een gezondheidscheck te laten uitvoeren. Een gezondheidscheck bestaat uit een aantal fysieke tests, maar ook uit thema’s als mentale gezondheid, bewegen, roken, voeding en ontspanning kunnen gemeten worden. Werkgevers ontvangen per uitgevoerde gezondheidscheck een vergoeding van maximaal €75,-.

Deze subsidie is alleen voor branche: Procesindustrie

Procesindustrie - Intersectorale bemiddeling van werk naar werk - ‘Techniek Doet’
Het invullen van (leerwerk-)vacatures van bedrijven in de procesindustrie. Een PMLF-consultant die de beroepsgroepen binnen de procesindustrie kent helpt bij deze bemiddeling. Naast de expertise van de consultant wordt ook optimaal gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk binnen de technische branches en de bestaande initiatieven. Op basis van de vraag (vacatures en leerwerkplekken) van bedrijven wordt bij de aanbodkant (werkzoekenden en met ontslag bedreigde werknemers) gezocht naar een match. De doelstelling van de maatregel is het bevorderen van de instroom binnen de procesindustrie door middel van bemiddeling van werk-naar- werk vanuit de technische sectoren.

Deze subsidie is alleen voor branche: Procesindustrie

Procesindustrie - Toekomstgerichte (op)scholing voor medewerkers
Werkgevers in de brede procesindustrie krijgen 50% van de externe opleidingskosten gesubsidieerd en worden zo gestimuleerd om te blijven investeren. De subsidie is toepasbaar op scholingstrajecten via brancheopleidingen en opleidingen via de 3e leerweg. Daarnaast is het ook mogelijk subsidie te krijgen voor meetinstrumenten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Procesindustrie

Procesindustrie - Versneld opleiden van werkloze jongeren met baangarantie
Met deze maatregel worden werkloze jongeren t/m 27 jaar in één jaar opgeleid tot Crebo-gekwalificeerde operators op niveau 2 of 3. Wanneer ze de opleiding succesvol hebben afgerond, ontvangen ze een jaarcontract. Zo krijgen werkloze jongeren een tweede kans op de arbeidsmarkt in de procesindustrie en draagt deze maatregel bij aan het verminderen van de jeugdwerkloosheid en het verkleinen van het tekort aan vakmensen. Doelstelling is het verkleinen van het tekort aan vakmensen door het vergroten van de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt. Dit wordt bewerkstelligd door het versneld opleiden van 200 jongeren met een baangarantie tot procesoperator niveau 2/3. Deze maatregel draagt tevens bij aan het verminderen van de jeugdwerkloosheid.

Deze subsidie is alleen voor branche: Procesindustrie

Regio Rotterdam - Innovatie Pionier
Een werkgever die een jaar lang een (jonge) kennisdrager in dienst neemt, die met de ondernemer innovatie stimuleert, organiseert en implementeert op basis van een goed stappenplan, kan een ondersteuning ontvangen in de vorm van een loonkostensubsidie van 25% met een maximum van € 10.000,- per werknemer.

Een kennisdrager is iemand die een opleiding HBO/WO heeft afgerond welke aan de kennisbehoefte van het bedrijf kan voldoen.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

Rijksoverheid - Subsidie werkervaringsplaatsen
Een werkgever die iemand op een werkervaringsplaats in dienst neemt die minimaal een half jaar werkloos is, kan hiervoor subsidie ontvangen. Dit geldt ook voor deelnemers die gelijkgesteld zijn aan een half jaar werkloos, bijv. arbeidsgehandicapten, vluchtelingen, jongeren onder 23 jaar en herintreders. Per werkervaringsplaats wordt per deelnemer met een aanstelling van 32 uur of meer een subsidie verstrekt van max. € 12.000,- voor loonkosten en max. € 3.000,- voor scholings- en begeleidingskosten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Rijksoverheid

Schilderen en Onderhoud - Behoud en werven extra leerwerkplaatsen
Door bedrijfsbezoeken worden bedrijven en instanties gestimuleerd om een (extra) leer/werkplaats of gedeeltelijke leer/werkplaats te bieden en wordt contact gelegd met gemeenten en woningcorporaties om alternatieve leerplaatsen te realiseren. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de regionale plannen ter bestrijding van de jeug werkloosheid. In alle 35 arbeidsmarktregio’s zullen jaarlijks gemiddeld 60 bezoeken plaatsvinden, oftewel in totaal 2.100 bezoeken. In 2 jaar tijd worden dus 4.200 bezoeken afgelegd. De uitvoering zal gebeuren door samenwerkingsverbanden, scholen en Savantis.

Deze subsidie is alleen voor branche: Schilderen en onderhoud

Schilderen en Onderhoud - Duurzaam en verantwoord werken en ondernemen
Duurzaam en verantwoord werken en ondernemen leidt tot reductie van kosten (o.a. energiebesparing en vermindering onderhoudskosten) en een toename van opdrachten. Bedrijven zullen worden gestimuleerd en ondersteund bij het realiseren van beleid op dat gebied. Daartoe wordt zowel in 2014 als in 2015 bij 400 bedrijven een bedrijfsscan afgenomen en bij 80 bedrijven een adviestraject uitgevoerd. Per jaar krijgen 400 bedrijven een bedrijfsscan, voorlichting en worden bij 80 bedrijven een adviestraject uitgevoerd.

Deze subsidie is alleen voor branche: Afbouw, Schilderen en onderhoud

Schilderen en Onderhoud - Loopbaanbegeleiding van werk naar werk en functie naar functie
Uitvoeren van een loopbaantraject gericht op 350 trajecten per jaar voor personen om bedrijfseconomische, preventieve en pre-preventieve redenen. Tevens het uitvoeren van ca. 3.250 PAGO’s binnen de gehele faciliteit om de doelgroep voor preventie te kunnen bepalen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Schilderen en onderhoud

Schilderen en Onderhoud - Oud voor jong - workshops voor praktijkopleiders en docenten
Deze maatregel levert een bijdrage om de in Nederland, Duitsland en Oostenrijk beproefde keten van leerling-gezel-leermeester in stand te houden en toekomstgericht te modificeren. De sociale partners kiezen ervoor om regionale workshops voor praktijkopleiders, werkgevers, docenten en instructeurs te organiseren, ter bevordering van deskundigheid en ondersteuning van praktijkopleiders, docenten en instructeurs bij begeleiding van leerlingen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Afbouw, Schilderen en onderhoud

Schilderen en Onderhoud - Stimuleringssubsidie BBL-opleidingen
Werkgevers en samenwerkingsverbanden in de schilder- en onderhoudsbranche die BBL-leerlingen een leerwerkovereenkomst aanbieden, kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen voor het 1e en 2e opleidingsjaar en een geslaagdensubsidie.

Subsidie 1e en 2e opleidingsjaar:
- 19 jaar: € 400,- per jaar.
- 20 jaar: € 700,- per jaar.
- 21 jaar en ouder: € 1.250,- per jaar.

Geslaagdensubsidie
- 19 en 20 jaar: € 250,-.
- 21 jaar en ouder: € 500,-.

Deze subsidie is alleen voor branche: Schilderen en onderhoud

Schilderen en Onderhoud - Stimuleringssubsidie deelname trainingen Praktijkopleider
Werkgevers die een werknemers de Basistraining Praktijkopleider en Verdiepingstraining laat volgen op opleidingsniveau 3 en 4, komt mogelijk in aanmerking voor 100% subsidie voor de trainingskosten en een tegemoetkoming in de verletkosten.
De trainingskosten van € 435,- worden volledig vergoed d.m.v. subsidie uit het Loopbaan & Opleidingsfonds (LOF). Daarnaast is er een verletkostenvergoeding van € 300,- per training.

Deze subsidie is alleen voor branche: Schilderen en onderhoud

Schilderen en Onderhoud - Stimuleringssubsidie opleiding Instructeur
Werkgevers die voor werknemers of voor henzelf een opleiding tot Instructeur volgen (opleidingsniveau 5, Associate degree hbo) komen in aanmerking voor een subsidie voor het 1e en 2e opleidingsjaar.De subsidie bedraagt in het 1e opleidingsjaar € 2.000,- (startsubsidie) en in het 2e opleidingsjaar € 2.000,- (continueringssubsidie).

Deze subsidie is alleen voor branche: Schilderen en onderhoud

Schoonmaak- en Glazenwassersbranche - Bijdrage in de opleidingskosten voor werknemers
Werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche kunnen een bijdrage in de kosten ontvangen voor een (vak)opleiding die werknemers hebben gevolgd. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten. Jaarlijks wordt vastgesteld welke opleidingstrajecten in aanmerking komen voor een bijdrage en hoeveel de bijdrage bedraagt per werknemer. Onder het kopje ‘Internetadres’ staat de link naar een overzicht hiervan. Het gaat om opleidingen in de volgende segmenten: opleidingen algemene schoonmaak; opleidingen specialistische reiniging; vakopleiding schoonmaken operatieafdelingen; opleidingen leidinggevenden.
De bijdrage in de opleidingskosten is een vast (netto) bedrag per werknemer. De bijdrage is afhankelijk van de opleiding en kan variëren van € 150,- tot € 1.800,-. De datum dat de werknemer met goed resultaat het examen heeft afgelegd, is de ijkdatum voor de hoogte van de bijdrage.

Nieuw in 2014 is dat werknemers bij het RAS-Examenbureau per 1 januari 2014 examen kunnen doen voor de aanvullende module Trappenhuisreiniging en per 1 augustus 2014 voor de basisopleiding Food. Ook is in 2014 gestart met de examinering van de basis(vak)opleiding Vliegtuigreiniging.
Let op: de bijdrage in opleidingskosten voor de (vernieuwde) basisvakopleiding Food zal uiterlijk begin juni 2014 bekend worden gemaakt en geldt vanaf 1 augustus 2014. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2014 geen bijdrage in de opleidingskosten voor de Vakopleiding Food beschikbaar wordt gesteld.

Deze subsidie is alleen voor branche: Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Schoonmaak- en Glazenwassersbranche - Bijdrage in kosten traject Nederlandse taal
Een werkgever uit de schoonmaak- en glazenwassersbranche die een werknemer een taaltraject Nederlandse taal aanbiedt, kan in aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanuit de RAS (Raad Arbeidsverhoudingen Schoonmaak en Glazenwassersbranche). Het betreft een bijdrage in de opleidings- en verletkosten om een werknemer die de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, een taaltraject te laten volgen. De RAS stelt een bijdrage in de financiële kosten beschikbaar. Hiervoor is per werknemer maximaal € 4.000,- beschikbaar. Mocht de vergoeding van € 4.000,- per werknemer die aan een taaltraject deelneemt niet toereikend zijn, dan kan de werkgever vragen dat de werknemer een deel van de opleiding in zijn eigen tijd doet.
Bij elke goedgekeurde aanvraag, ontvangt de werkgever na start van het taaltraject per werknemer een bedrag van 50% van de kopiefactuur van de opleidingskosten met een maximum van € 400,-. Dit is een bijdrage in de opleidingskosten (onderdeel van de max. € 4.000,-).
Elke 3 maanden na de start van het taaltraject kan de werkgever een voorschot in de verletkosten aanvragen. Het voorschot zal maximaal 50% van de gedeclareerde uren zijn. Gerekend wordt met een bijdrage verletkosten van € 17,- per uur (onderdeel van de max. € 4.000,-).

Deze subsidie is alleen voor branche: Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Slagersbedrijf - Opleidingssubsidie BBL / deeltijd BOL
De Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verleent subsidie voor de kosten van BBL- en deeltijd BOL-opleidingen van MBO-niveau 1 t/m 4. De subsidie vergoed kosten van cursusgeld, examenmateriaal, boeken en materialen. Deze subsidie wordt betaald aan de werkgever als deze de kosten heeft betaald (anders aan de werknemer als deze de kosten betaald of aan beiden als een verdeling van kosten heeft plaatsgevonden). Daarnaast is er een diplomasubsidie. Deze is bestemd voor de werkgever.

De subsidie voor cursusgeld en examenmaterialen bedraagt in 2014 100% van het cursusgeld en de kosten van examenmaterialen. De subsidie voor boeken en materialen bedraagt ook 100%, maar dan tot een bepaald maximum. Dit maximum bedraagt € 215,- (niveau 1) tot € 736,- (niveau 2).De diplomasubsidie bedraagt in 2014 € 460,- per diploma.

Deze subsidie is alleen voor branche: Slagersbranche

Slagersbedrijf - Opleidingssubsidie cursussen
De Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verleent subsidie voor de kosten van cursussen en trainingen (geen BBL/BOL, zie andere regeling). De subsidie vergoed cursuskosten en verleturen. Deze subsidie wordt betaald aan de werkgever als deze de kosten heeft betaald (anders aan de werknemer wanneer deze de kosten heeft betaald). In 2014 wordt 75% van de cursuskosten excl. btw met een maximumbedrag van € 345,- per deelnemer per cursus vergoed na afronding van de cursus.
Verleturen (= betaald bruto uurloon over de door de werknemer gevolgde cursusuren; 7,6 arbeidsuren per werkdag) wordt na afronding van de cursus vergoed volgens de volgende formule: betaald bruto uurloon excl. werkgeversdelen sociale premies x aantal gevolgde cursusuren.

Deze subsidie is alleen voor branche: Slagersbranche

Slagersbedrijf - Subsidie EVC-traject
De Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verleent subsidie voor de kosten van een EVC-traject. Er wordt maximaal € 300,- per deelnemer per volledig uitgevoerd EVC-traject vergoed. De uitbetaling vindt plaats na afronding van het traject.

Deze subsidie is alleen voor branche: Slagersbranche

Slagerssector - Opleidingssubsidie Leergang Succesvol Ondernemen
De Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verleent subsidie voor de modulekosten en verleturen van de branchespecifieke leergang Succesvol ondernemen, bestaande uit een aantal modules, zoals die door SVO is ontwikkeld. Per module wordt 60% van de kosten excl. btw per deelnemer vergoed na afronding van de module.

Verleturen (= betaald bruto uurloon over de door de werknemer gevolgde cursusuren; 7,6 arbeidsuren per werkdag) wordt na afronding van de cursus vergoed volgens de volgende formule: betaald bruto uurloon excl. werkgeversdelen sociale premies x aantal gevolgde cursusuren.

Deze subsidie is alleen voor branche: Slagersbranche

Techniek Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap - Arbeidsinstroom en begeleiding van werkzoekenden
VakmanNU brengt potentiële werknemers en werkgevers in het Specialistisch Vakmanschap bij elkaar. Met de subsidiemogelijkheden van het sectorplan krijgen werkgevers de kans om geschikt personeel te werven. VakmanNU biedt werkgevers het volgende aan:
 • Vacature bespreking – de wensen van de werkgever zijn leidend
 • Meerdere passende kandidaten geselecteerd op beroepskenmerken en motivatie – de werkgever maakt de keuze
 • Gratis praktijkgerichte inzetbaarheidstraining voor de gezondheidstechniek – centraal in het land, 19 dagen (in 4-6 maanden), t.w.v. € 3.950
 • Gratis intensieve begeleiding voor bedrijf en kandidaat
 • Behoud van uitkering voor kandidaat - maximaal 6 maanden WW


Deze subsidie is alleen voor branche: Kleinschalig specialistisch vakmanschap

Techniek Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap - Scholing (oudere) werkzoekenden
Bij deze maatregel staat de vakinhoudelijke scholing voor oudere werklozen centraal. Anders dan de aanpak voor instroom van jongeren, hebben deze werkzoekenden vaak al ervaring (bijvoorbeeld in verkooptechnieken). Zij hebben een ander en minder uniform traject nodig. De hiervoor bestemde aanlooptrainingen voor de gezondheidstechnische beroepen starten dan ook met een assessment.

Het traject bestaat uit de volgende elementen:
 • Assessment gericht op scholing en ervaring – 1 dag
 • Praktijkgerichte inzetbaarheidstraining – centraal in het land, 8 dagen
 • Individuele praktijkstage(s) - in bedrijven in de sector, 3 dagen


Deze subsidie is alleen voor branche: Kleinschalig specialistisch vakmanschap

Techniek Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap - Toekomstgerichte scholing
Met deze maatregel wordt 100 zij-instromers een scholingstraject aangeboden. Korte, doelgerichte trainingen gericht op het bijscholen van aanwezige vakkrachten en instroom van (oudere) werknemers. De toekomstgerichte trainingen zijn in twee varianten beschikbaar:
 1. Korte toekomstgerichte scholingen: korte trainingen gericht op kennismaken met nieuwe technieken en innovaties en de toepassing in praktijk. Daarnaast verkennen ze onder begeleiding van deskundigen de mogelijkheden voor het eigen bedrijf hoe de implementatie van deze techniek in het arbeidsproces kan worden bereikt.
 2. Contactlensspecialist (36 dagen): deze scholing is specifiek gericht op vaklieden in de optiek die contactlensspecialist willen blijven of worden. Werkgevers hebben tijdelijk recht op restitutie van een deel van de opleidingskosten.


Deze subsidie is alleen voor branche: Kleinschalig specialistisch vakmanschap

Techniek Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap - Van werk naar werk
Bedrijven nemen nieuw personeel aan en zijn op zoek naar medewerkers die gemotiveerd zijn, kennis hebben van het beroep, die basisvaardigheden beheersen.

VakmanNU brengt potentiële werknemers en werkgevers bij elkaar. Met de subsidiemogelijkheden van het sectorplan wordt het volgende aangeboden:
 • Zorgvuldig inventarisatie vacature
 • Uitgebreide intake met kandidaten gericht op beroepskenmerken en motivatie
 • Voorstel van meerdere passende kandidaten

De sector biedt ook kansen aan zij-instromers die als ZZP’er willen starten. Tegen deze achtergrond levert het servicepunt ook advies en informatie voor personen die vanuit een achtergrond als werkzoekend als ZZP’er willen starten in de sector.

Deze subsidie is alleen voor branche: Kleinschalig specialistisch vakmanschap

Timmerindustrie - BBL subsidieregeling
Een werkgever die een werknemer een BBL-opleiding laat volgen kan aanspraak maken op een tegemoetkoming in de opleidingskosten, vereveningsbijdrage genoemd, per leerling, per week. De subsidie is afhankelijk van het niveau (1/2 of 3/4) en de leeftijd van de leerling.
Vergoeding opleidingsniveau 1 en 2: leeftijd < 17 jaar € 6,- per leerling per week; 18/19 jaar € 15,- per leerling per dag; 20/21 jaar € 23,- per leerling per dag; 22 jaar en ouder € 32,- per leerling per week.

Vergoeding opleidingsniveau 3 en 4: leeftijd < 17 jaar € 38,50 per leerling per week; 18/19 jaar € 45,- per leerling per week; 20/21 jaar € 55,- per leerling per week; 22 jaar en ouder € 60,- per leerling per week.
Daarnaast heeft ook de werknemer zelf recht op een vergoeding (instroomvergoeding en diplomavergoeding).

Medio augustus ontvangt elke werkgever van de SSWT een aanvraagformulier voor een tegemoetkoming in de opleidingskosten van werknemers die een opleiding volgen via de beroeps begeleidende leerweg (BBL). Deze formulieren zijn ook te downloaden.

N.B. Indien onder de huidige omstandigheden een BBL-werknemer mogelijk met ontslag wordt bedreigd, dient de werkgever dit direct te melden bij de SSWT. De BBL-ers krijgen dan prioriteit bij herbemiddeling.

Deze subsidie is alleen voor branche: Timmerindustrie

Timmerindustrie - EVC subsidieregeling
Werkgevers ontvangen voor hun werknemers die een EVC traject volgen subsidie voor de EVC-kosten. SSWT betaalt na afloop van de EVC procedure de volledige kosten excl. BTW per kandidaat aan de werkgever, onder overlegging van de factuur en het betaalbewijs.

Deze subsidie is alleen voor branche: Timmerindustrie

Timmerindustrie - Subsidieregeling cursus- en verletkosten
Wanneer een werkgever een werknemer een door de SSWT beoordeelde en goedgekeurde cursus laat volgen, krijgt deze een tegemoetkoming in de kosten. Deze tegemoetkoming bedraagt:
 • Cursuskosten: € 71,- per gerealiseerd dagdeel met een maximum van € 142,- per persoon per dag. De vergoeding voor de cursuskosten bedraagt niet meer dan de werkelijke cursuskosten excl. BTW.
 • Verletkosten: € 18,- per uur met een maximum van € 135,- per persoon per dag. Vergoeding scholingsuren tijdens werkdagen tot 17.00 uur.
 • Totale subsidie: 1,5 x het aantal werknemers x € 220,- per bedrijf per kalenderjaar.

Wanneer het bedrijf geen scholingsbeleid voert, heeft de werknemer recht op een loopbaanadvies van SSWT. Indien dit advies leidt tot concrete scholing, dan is subsidiering mogelijk volgens een regeling van de SSWT

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie, Timmerindustrie

Timmerindustrie - Werkgeversvergoeding extra verlofdagen 2014
Werkgevers in de timmerindustrie kunnen in aanmerking komen voor een compensatie van € 100,- per extra opgenomen verlofdag voor een oudere werknemer. De regeling geldt alleen voor werknemers vanaf 55 jaar die in 2014 meer dan de standaard 25 verlofdagen opnemen. Er kan, onder meer afhankelijk van de leeftijd van de werknemer, een maximaal aantal extra verlofdagen worden gedeclareerd.
Het maximaal aantal extra verlofdagen dat over 2014 gedeclareerd kan worden is:
 • Voor de werknemers van:
  55 jaar t/m 59 jaar: 7 werkdagen;
  60 jaar of ouder: 10 werkdagen.
 • Voor de oudere werknemers die niet in aanmerking komen voor de aanvullingsregeling vroegpensioenregeling (dus na 1 januari 2002 voor het eerst of opnieuw werkzaam zijn geworden in de timmerindustrie):
  61 jaar: 2 werkdagen; 62 jaar: 4 werkdagen; 63 jaar: 6 werkdagen; 64 jaar: 8 werkdagen.

Het genoemde aantal dagen geldt bij een werkweek van 37,5 uur.

Deze subsidie is alleen voor branche: Timmerindustrie

Transport & Logistiek - Duurzame inzetbaarheid: opleidsingsadvies/vouchers werkenden
De sector wil als pilot in 2014 en 2015 ieder jaar maximaal € 1
mln. beschikbaar stellen om werknemers in staat te stellen hun
inzetbaarheid te vergroten. Jaarlijks winnen 600-700 werknemers opleidingsadvies in en volgen een aanbevolen cursus.

Deze subsidie is alleen voor branche: Transport en Logistiek

Transport & Logistiek - Instroom van leerlingen: extra werving, selectie en begeleiding
De sector heeft behoefte aan meer instroom van jongeren om te voorzien in de behoefte over twee jaar en om vergrijzing en
ontgroening tegen te gaan. Leerlingen komen in dienst bij VTL en worden gedetacheerd bij vervoerders. De opleidingsadviseurs begeleiden de leerlingen gedurende hun traject namens de werkgever VTL.

Deze subsidie is alleen voor branche: Transport en Logistiek

Transport & Logistiek - Instroom van leerlingen: loonkostensubsidie voor leerlingen
Loonkostensubsidies voor leerlingen moeten helpen om in 2013 900 leerwerkplekken te blijven realiseren (winst 300 leerwerkplekken t.o.v. norm 600). In 2014 moeten 800 extra leerlingen (zie 6.1.) aan een leerwerkplek worden geholpen (-862 i.p.v. 450). De loonkostensubsidie zal worden verstrekt aan de werkgever VTL en rechtstreeks worden doorgegeven aan de bedrijven die leerwerkplekken aanbieden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Transport en Logistiek

Transport & Logistiek - Instroom van leerlingen: opleidingssubsidies
De loonkostensubsidie zal worden verstrekt aan de werkgever VTL en rechtstreeks worden doorgegeven aan de bedrijven die leerwerkplekken aanbieden. De loonkostensubsidie bedraagt 20%van het uurloon van de leerling met als maximum 20% van het minimumloon. Door deze stimuleringsmaatregel blijft het aantal leerwerkplekken in de pas met het aantal leerlingen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Transport en Logistiek

Uitzendbranche - Bijdrage Ervaringscertificaattraject flexkrachten
Uitzendorganisaties die hun flexkrachten een Ervaringscertificaattraject (EVC traject) aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van STOOF van maximaal € 400,- per traject.
Flexorganisaties kunnen maximaal 50 Ervaringscertificaat-trajecten voor flexkrachten en/of vaste medewerkers reserveren. De reservering moet uiterlijk voor 1 maart in enig jaar bij STOOF binnen zijn.
In 20014 stelt STOOF voor 375 EVC-trajecten voor flexkrachten en vast medewerkers deze bijdrage beschikbaar.

Deze subsidie is alleen voor branche: Uitzendbranche

Uitzendbranche - vergoeding mentorbegeleiding
Wanneer een flexorganisatie als mentor optreedt van de flexkracht en de verantwoordelijkheid neemt voor de opleidings- en begeleidingstaken (regiefunctie) bij de uitvoering van BBL-trajecten, dan kan bij STOOF een vergoeding voor de mentorbegeleiding van € 400,- per flexkracht per jaar worden aangevraagd. De ervaring leert dat een flexorganisatie circa 10 mentoruren op jaarbasis aan de leerling-flexkracht besteedt.

STOOF heeft in 2014 voor 3.000 bbl- en duale trajecten een mentorschapsvergoeding beschikbaar.

Deze subsidie is alleen voor branche: Uitzendwezen en zakelijke diensten

Vlakglasbranche - Opleidingssubsidie
Een werkgever in de vlakglasbranche die zijn werknemer(s) een cursus/training laat volgen, kan in aanmerking komen voor een subsidie. De werkgever komt over de jaren 2010 t/m 2013 voor de in de STOOV-catalogus genoemde vergoedingen in principe in aanmerking tot ten hoogste een bedrag van 120% van de bijdrage verschuldigd aan de Stichting. Ook andere cursussen/trainingen kunnen subsidiabel zijn.In-company en maatwerkcursussen kunnen tot 100% vergoed worden, ter beoordeling aan het STOOV-bestuur.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vlakglasbranche

Vlakglasbranche - Verletregeling
Een werkgever in de vlakglasbranche die zijn werknemer(s) een vaktechnische cursus laat volgen, kan in aanmerking komen voor een verletvergoeding. De verletvergoeding is van toepassing op bepaalde vaktechnische scholing uit het STOOV-aanbod die voor 31 december 2014 zijn uitgevoerd.
De verletvergoeding voor vaktechnische scholing van STOOV bedraagt € 75,- voor een workshop inbraakwerkende beglazing tot € 1.350 voor een cursus projectleider uitvoerder glasmontage (zie overzicht op website www.stoov.nl). Deze bedragen zijn berekend op basis van deelname aan volledige cursus/workshop. Bij in-company cursussen bedraagt de verletvergoeding per dagdeel € 75,- per deelnemer.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vlakglasbranche

Vleessector - Opleidingssubsidie BBL 1 en 2
Een werkgever die een jongere van 16 jaar of ouder in dienst neemt en opleidt, kan een subsidie ontvangen. Hierbij wordt in het bijzonder gelet op het feit of de jongere langdurig werkloos is en geen werkervaring heeft.
De opleidingssubsidie is onderverdeeld in een leeftijdssubsidie en een opleidingssubsidie.

De Leeftijdssubsidie bedraagt in het 1e jaar (opleiding BBL) € 1.200,- per leerling. In het 2e opleidingsjaar wordt € 600,- uitgekeerd.

De diplomasubsidie vergoedt de diplomatoeslag van € 204,- die een werkgever aan de leerling uitkeert bij het behalen van een NT2 certificaat, een BBL niveau 1 of 2 diploma. Indien een leerling een jaar na het behalen van het diploma nog bij dezelfde werkgever in dienst is, betaalt deze een eenmalige diplomatoeslag van € 272,- bruto. Ook deze diplomatoeslag wordt door het Fonds vergoed.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Vleessector - Overige Opleidingssubsidies
Een werkgever die investeert in opleidingen voor zittende werknemers t.b.v. doorstroom, kan een vergoeding krijgen voor de kosten van ingezette opleidingen. De cursus 'Nederlands op de werkvloer' zal een integraal onderdeel moeten vormen van het opleidingsaanbod. De werkgever is verplicht deze cursus aan te bieden.

De hoogte van de subsidie is verschillend per opleidingssoort:

Functiegebonden opleidingen:
Voor opleidingen tot HBO-niveau 50% subsidie. Een opleiding is functiegebonden als deze aansluit op of bijdraagt aan de uitvoering van de huidige werkzaamheden en de werkgever de werknemer 100% tegemoet komt in de vergoeding van de opleidingskosten en de daaraan verbonden uren binnen of buiten werktijd.

Gedeeltelijk functiegebonden opleidingen:
Voor opleidingen tot HBO-niveau 50% subsidie. Een opleiding wordt als gedeeltelijk functiegebonden beoordeeld als de werkgever de werknemer 50% tegemoet komt in de vergoeding van de opleidingskosten en de daaraan verbonden uren binnen werktijd.

HBO-opleidingen:
Het subsidiepercentage en de beoordeling is zoals hierboven beschreven (functiegebonden of gedeeltelijk functiegebonden). De maximale subsidie bedraagt € 1.000,- per opleiding.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Vleessector - Subsidie leerwerkplekken
Een werkgever die jongeren (16 tot 27 jaar) een leerwerkplek aanbiedt, kan een subsidie verkrijgen van € 1.500,- voor 3 maanden leerwerkplek. Voor een kortere periode leerwerkplek zal de subsidie naar rato per maand worden uitgekeerd. Voor de specifieke groep Wajongers geldt de maximumleeftijd van 27 jaar niet.
Wanneer de leerling na 6 maanden na start van de leerwerkplek nog steeds in dienst is van de werkgever, ontvangt deze een aanvullende subsidie van € 500,-.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Vleessector - Vergoeding Erkenning Verworven Competenties (EVC)
Een werkgever die het een werknemer mogelijk maakt een EVC-traject te doorlopen kan 50% van de kosten van dit EVC-traject vergoed krijgen. De kosten van een interne assessor zijn ook 50% subsidiabel met een maximum van € 625,- per werknemer.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Vleessector - Verletkostenvergoeding
Een werkgever die verletkosten heeft i.v.m. in de onderneming werkzame vakbondskaderleden die deelnemen aan door de vakbond georganiseerde kaderbijeenkomsten en activiteiten op het vlak van scholing, vorming en opleiding kunnen hiervoor een vergoeding krijgen.

De verletkostenvergoeding is gelijk aan het salaris per uur x het aantal verleturen van de betreffende werknemer.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Zorg - Beschikbaarheidsbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen
Ziekenhuizen die werknemers opleiden tot specialist ontvangen een vergoeding voor een specialistenopleiding. Het gaat om:
Vervolgopleidingen tot (medisch) specialist:

 • de vervolgopleiding tot de 27 erkende medisch specialismen, de technische zorgspecialismen, de tandheelkundige specialismen, overige specialismen, gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog in bepaalde instellingen;
 • de vervolgopleidingen.

Ziekenhuisopleidingen:
Vervolgopleidingen tot gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunend personeel.

Er zijn een maximaal aantal instroomplaatsen en doorstroomplaatsen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Bijscholingsprogramma van gemiddeld 8 dagen
Er is ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van de competenties van medewerkers gericht op de uitdagingen die met de transities samenhangen. Daarvoor zijn onder andere middellange trainingsprogramma’s te volgen van gemiddeld 8 dagen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Competentiescans studieadvies
Door middel van de competentiescan krijgen medewerkers een beter inzicht in hun kennis en ervaring en worden medewerkers in de gelegenheid gesteld te werken aan de verdere ontwikkeling van hun competenties. Ook wordt dit instrument ingezet om te toetsen of medewerkers voldoen aan de kennis en kunde die (in de toekomst) gevraagd wordt en waar ontwikkelpunten liggen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - EVC-trajecten
Binnen het kader van deze maatregel kunnen vakkrachten een EVC-traject volgen waardoor ze beter aansluiten bij de vraag en behouden kunnen blijven voor de sector. Middels een EVC-traject worden eerder verworven competenties van medewerkers aangetoond. Daardoor zijn ze inzetbaar op een hogere of bredere functie, waardoor de eigenwaarde wordt verhoogd en de medewerkers uiteindelijk een betere/stabielere positie hebben op de arbeidsmarkt.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Intensieve mobiliteitstrajecten van 4 tot 6 maanden
Het landelijke plan zet in op mobiliteits- en van-werk-naar-werktrajecten binnen de zorgsector en op intersectoraal niveau. Het gaat om de bekostiging van concrete mobiliteitstrajecten van medewerkers. Met ontslag bedreigde werknemers en boventallige medewerkers worden ondersteund in het zoeken naar ander werk, zowel binnen de zorgbranches als buiten de zorg.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Korte mobiliteitstrajecten van 2 maanden
Het landelijke plan zet in op mobiliteits- en van-werk-naar-werktrajecten binnen de zorgsector en op intersectoraal niveau. Het gaat om de bekostiging van concrete mobiliteitstrajecten van medewerkers. Met ontslag bedreigde werknemers en boventallige medewerkers worden ondersteund in het zoeken naar ander werk, zowel binnen de zorgbranches als buiten de zorg.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Opleidingsprogramma van gemiddeld 16 dagen
Er is ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van de competenties van medewerkers gericht op de uitdagingen die met de transities samenhangen. Daarvoor zijn onder andere lange trainingsprogramma’s te volgen van gemiddeld 16 dagen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Stagefonds Zorg
Het Stagefonds maakt het mogelijk dat zorginstellingen die stageplaatsen realiseren voor studenten van bepaalde zorgopleidingen een bijdrage krijgen voor de kosten van de stagebegeleiding.
Het gaat om de volgende zorginstellingen: verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen en revalidatiecentra, ggz-instellingen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, huisartsen(posten) en jeugdzorginstellingen.
VWS berekent na afloop van een studiejaar de hoogte van het bedrag per zorginstelling. De subsidie per stageplaats wordt berekend aan de hand van bestanden met stagegegevens die de ROC's, hogescholen en de particuliere onderwijsinstellingen bijhouden. Op basis van gegevens van deze onderwijsinstellingen berekent VWS het aantal plaatsen en de bijbehorende subsidie.
De aanvragen dienen elk jaar uiterlijk 1 oktober door VWS zijn ontvangen.

De voorbereidingen voor de subsidieronde 2014 zijn in volle gang. In mei 2014 volgt daar nadere informatie over. De aanvragen voor deze subsidieronde kunnen vanaf 20 augustus 2014 tot 1 oktober 2014 ingediend worden. De aanvraagformulieren hiervoor worden begin augustus 2014 naar de instellingen gestuurd.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg
Ziekenhuizen die werknemers opleiden tot jeugdarts, arts infectieziektenbestrijding, arts tbc-bestrijding en medisch milieukundige (1e en 2e fase) - ofwel de opleidingen in de publieke gezondheidszorg - kunnen een instellingssubsidie ontvangen. Er is een subsidie bij instroom en doorstroom in opleidingen.

Voor deze opleidingen is financiering via een beschikbaarheidsbijdrage niet mogelijk, omdat de zorg die deze artsen leveren niet direct is gekoppeld aan zorg volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Let op: per 19 november 2013 zijn de subsidiebedragen die per gerealiseerde voltijdse opleidingsplaats worden verstrekt gewijzigd i.v.m. de ontwikkelingen van het prijspeil of de ontwikkeling in de arbeidsvoorwaarden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Subsidieregeling Ziekenhuis Opleidingen
Ziekenhuizen die medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerde verpleegkundigen opleiden, kunnen subsidie krijgen voor hun opleidingsinspanning. De opleidingen kennen een subsidie per gediplomeerde. Voor 5 opleidingen die 2 jaar of langer duren, is er naast de subsidie per gediplomeerde ook een subsidier per instromer.
De subsidiebedragen voor het studiejaar 2013-2014 lopen uiteen: van € 17.802,- diplomavergoeding voor een kinderverpleegkundige tot € 39.155,- diplomavergoeding voor een operatieassistent.

Let op:
Per 1 januari 2014 kunnen de opleidingen voor medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerde verpleegkundigen in aanmerking komen voor een beschikbaarheidsbijdrage onder uitvoering van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De Subsidieregeling Ziekenhuisopleidingen komt hiermee te vervallen.
Het studiejaar 2013-2014, lopende van 1 augustus 2013 tot 31 juli 2014, zal het laatste studiejaar zijn van de Subsidieregeling Ziekenhuisopleidingen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Terug

<