Alle regelingen

Dit zijn alle regelingen die in het programma zitten

AlleBelasting/RijkUWVBrancheGemeente

 Regelingen weergeven in de sector:
Afbouw - Subsidie BBL-opleidingen Afbouw
Individuele werkgevers en samenwerkingsverbanden die één of meerdere 2ejaars leerlingen opleiden in de beroepsbegeleidende leerweg op niveau 4 kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen van € 250,- tot € 850,- afhankelijk van de leeftijd van de leerling.

Let op!
De subsidie wordt in 2016 alleen nog aangeboden aan 2e jaars leerlingen op niveau 4.


Deze subsidie is alleen voor branche: Afbouw

Afval en Milieu - Algemene opleiding bestaand personeel
Werkgevers die medewerkers aanvullend willen scholen, krijgen een tegemoetkoming in de kosten. Het doel van deze maatregel is medewerkers uit de sector aanvullend te scholen zodat ontbrekende competenties worden ontwikkeld en de desbetreffende medewerkers een betekenisvolle rol kunnen spelen in, duurzaam inzetbaar en behouden blijven voor de sector. Middels deze maatregel volgen 2.654 medewerkers een algemene opleiding gericht op het versterken van hun beroepskwalificatie. De kosten van deze scholing bestaan uit externe kosten en verletkosten voor deelnemers.

De subsidie bedraagt 50% co-financiering voor de opleidingskosten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Afval en Milieu

Afval en Milieu - BBL-trajecten bestaand personeel
In de sector zijn voornamelijk laagopgeleide medewerkers werkzaam. Het doel is om AMBOR medewerkers te scholen op het recent erkende MBO-niveau, opdat ontbrekende competenties worden ontwikkeld en zij een betekenisvolle rol kunnen blijven spelen in de huidige en toekomstige ontwikkelingen en duurzaam inzetbaar blijven voor de sector. Middels deze maatregel zijn voor 600 medewerkers BBL-trajecten (loonkosten) van 1 jaar beschikbaar waarmee een MBO-1 of MBO-2 opleiding kan worden gevolgd.

De subsidie bedraagt 20% cofinanciering voor de loonkosten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Afval en Milieu

Afval en Milieu - Scholing van bestaande vakkrachten tot coach
Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen om medewerkers op te leiden tot coach. Middels deze maatregel worden 200 bestaande vakkrachten getraind om de nieuwe instroom te coachen en de kennis die zij bezitten over te dragen en zo voor de sector te behouden. Elementen die in deze opleidingen aan bod komen zijn: coaching theorieën, coaching in de praktijk, communicatie, training didactische vaardigheden en vakinhoudelijke opleidingen (techniek, veiligheid, bedieningsvaardigheden).

De subsidie bedraagt 50% cofinanciering voor de opleidingskosten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Afval en Milieu

Agrarisch - Bos en Natuur - BBL subsidie
Werkgevers in de sector Bos en Natuur kunnen in aanmerking komen voor scholingssubsidie voor werkenden die een BBL-opleiding volgen op niveau 2, 3 of 4.. De subsidie bedraagt € 60,- per schooldag. De maximale vergoeding per werknemer is € 2.400,- per schooljaar.

Wanneer de opleiding van de werknemer al in 2014 is gestart, kan de werkgever ook subsidie aanvragen voor de schooldagen in2015.

Deze subsidie is alleen voor branche: Bos en natuur

Agrarisch - Glastuinbouw - BBL-subsidie en EVC-trajecten’
Bedrijven in de glastuinbouw die als samenwerkingsverband een BBL opleiding en/of EVC-trajecten aanbieden, kunnen een beroep doen op de subsidieregeling BBL opleiding Glastuinbouw.
Deze subsidie bedraagt maximaal € 20.000,- voor de startkosten van het initiatief. De hoogte is afhankelijk van het aantal deelnemende bedrijven.
Per deelnemer die een BBL-opleiding volgt in het samenwerkingsverband, wordt per jaar € 1.000,- verstrekt voor leermiddelen en schoolgeld.
Voor de EVC-procedures (erkenning van verworven competenties of ‘Ervaringscertificaat’) wordt per EVC-traject maximaal € 600,- subsidie beschikbaar gesteld.

Deze subsidie is alleen voor branche: Glastuinbouw

Agrarisch - hoveniers - Employabilityregeling
Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners is de employabilityregeling ingevoerd. Middels deze regeling krijgen hoveniers en groenvoorzieners de mogelijkheid om te groeien en hun inzetbaarheid te verbreden.
De employabilityregeling stelt een financiële vergoeding beschikbaar voor hoveniers en groenvoorzieners die een cursus of opleiding naast hun werk willen volgen.
Binnen deze regeling wordt de ruimte geboden om zowel binnen als buiten de eigen sector een opleiding of cursus te volgen. De opleiding of cursus kan dus bedoeld zijn om door te groeien binnen het eigen werkveld, maar ook om een nieuw beroep te leren. Een link met de hovenierssector is dus niet noodzakelijk, zolang de cursus of opleiding maar arbeidsgericht is.

Deze subsidie is alleen voor branche: Hoveniers

Agrarisch - hoverniers - Seniorenregeling
De seniorenregeling biedt werkgevers in de hovenierssector financiële mogelijkheden om oudere werknemers zo lang mogelijk gezond door te laten werken en hun kennis over te laten dragen aan de nieuwe generatie op de werkvloer. Zo kan worden ingezet op duurzame inzetbaarheid en een goede kennisoverdracht.
Met de seniorenregeling krijgen werkgevers de mogelijkheid om de arbeidstijd van medewerkers te verminderen van vijf dagen (100%) naar vier dagen (80%) terwijl medewerkers 90% van hun salaris behouden. Het fonds Colland Arbeidsmarkt vergoedt een vaste vergoeding per seniorendag aan de werkgever, dat het deel van het bruto weekloon en de bijbehorende vakantietoeslag waar de werknemer recht op heeft compenseert.
De vaste vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de loonkostenstijging. Voor 2016 wordt een vergoeding van € 115,00 per seniorendag aan werkgevers beschikbaar gesteld.

Deze subsidie is alleen voor branche: Hoveniers

Agrarisch - Loonwerk - Onwerkbaar weer
Het Overbruggingsfonds (OBF) stelt werkgevers van bedrijven die het meest beïnvloed worden door slecht weer, in staat om deze periodes financieel op te vangen en tegelijkertijd werknemers in vaste dienst te houden. Doordat werknemers in vaste dienst blijven, betaalt de werkgever verlaagde WW-premie in plaats van de normale WW-premie.
Na aanmelding van de werknemers kunnen werkgevers jaarlijks, maximaal 30 dagen, gebruikmaken van de regeling. Het aantal dagen is afhankelijk van het aantal maanden dat de werknemers bij de werkgever in dienst zijn.
Werkgevers bepalen zelf wanneer de werknemers een overbruggingsdag opnemen. Tijdens deze dagen betaalt de werkgever 80% van het brutoloon door. Daarna kunnen werkgevers bij het OBF een deel van de loonkosten declareren. Het fonds hanteert hierbij een vast bedrag voor iedere gedeclareerde overbruggingsdag. De bedragen voor 2016 zijn nog niet bekend.

Deze subsidie is alleen voor branche: Loonwerk

Agrarisch - Loonwerk - Seniorenregeling Loonwerksector
De seniorenregeling biedt werkgevers in de loonwerksector financiële mogelijkheden om oudere werknemers zo lang mogelijk gezond door te laten werken en hun kennis over te laten dragen aan de nieuwe generatie op de werkvloer. Zo kan worden ingezet op duurzame inzetbaarheid en een goede kennisoverdracht.
Met de seniorenregeling krijgen werkgevers de optie om de arbeidstijd van oudere medewerkers te verminderen van vijf dagen (100%) naar vier dagen (80%) terwijl de medewerkers 90% van hun salaris behouden. Het fonds Colland Arbeidsmarkt vergoedt een vaste vergoeding per seniorendag, dat het deel van het bruto weekloon en de bijbehorende vakantietoeslag waar de werknemer recht op heeft compenseert.
De vaste vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de loonkostenstijging. Voor 2016 geldt een vergoeding van € 83,99 per seniorendag voor de werkgever.

Deze subsidie is alleen voor branche: Loonwerk

Agrarisch - Open teelt - Onwerkbaar weer
Het Overbruggingsfonds (OBF) stelt werkgevers van bedrijven die het meest beïnvloed worden door slecht weer, in staat om deze periodes financieel op te vangen en tegelijkertijd werknemers in vaste dienst te houden. Doordat werknemers in vaste dienst blijven, betaalt de werkgever verlaagde WW-premie in plaats van de normale WW-premie.
Na aanmelding van de werknemers kunnen werkgevers jaarlijks, maximaal 30 dagen, gebruikmaken van de regeling. Het aantal dagen is afhankelijk van het aantal maanden dat de werknemers bij de werkgever in dienst zijn.
Werkgevers bepalen zelf wanneer de werknemers een overbruggingsdag opnemen. Tijdens deze dagen betaalt de werkgever 80% van het brutoloon door. Daarna kunnen werkgevers bij het OBF een deel van de loonkosten declareren. Het fonds hanteert hierbij een vast bedrag voor iedere gedeclareerde overbruggingsdag. De bedragen voor 2016 zijn nog niet bekend.

Deze subsidie is alleen voor branche: Open teelt

Agrarisch - Werken aan morgen 2.0
Werkgevers en werknemers in de agrarische en groene sectoren kunnen werken aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid via www.werkenaanmorgen.nl. Deze site hoort bij het gelijknamige programma dat door Stigas is ontwikkeld in het kader van het Sectorplan Agrarisch en Groen. De site geeft informatie, een overzicht van de diverse ondersteuningsmogelijkheden vanuit Stigas, en biedt de mogelijkheid om zelf scans te doen en een afspraak te maken met een adviseur. Het programma Werken aan morgen helpt werkgevers en werknemers om langer gezond en productief te kunnen doorwerken.
Werken aan morgen wordt in het kader van het Sectorplan Agrarisch en Groen gesubsidieerd door onder meer het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Colland. Dit maakt dat werkgevers en werknemers gratis aan de activiteiten kunnen deelnemen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Bos en natuur, Dierhouderij, Glastuinbouw, Hoveniers, Landbouw en visserij, Loonwerk, Open teelt

Architectenbranche - BIM introductiecursus
Deze maatregel is gericht op bureau en architecten zonder BIM-ervaring. Door een introductiecursus Bouw Informatie Model (BIM) te volgen worden deze bureaus in staat gesteld om innovatief en concurrerend hun marktpositie te behouden of (opnieuw) te verwerven. De kosten van de BIM introductiecursussen verschillen per opleider en cursus. Op de website van BNA zijn de kosten voor iedere cursus aangegeven.

De subsidie op BIM introductiecursussen bedraagt maximaal 50% van de opleidingskosten tot een maximum van €137,50 per deelnemer. Er kunnen maximaal 265 deelnemers gesubsidieerd worden binnen de looptijd van het sectorplan.

Let op: aanvragen kunnen tot uiterlijk 01-06-2017 worden ingediend bij het projectbureau SPA.

Deze subsidie is alleen voor branche: Adviesbureaus

Architectenbranche - Workshop Intrapeneurschap
De workshop is gericht op werknemers en werkgevers. Als gevolg van de veranderende marktsituatie is er op architectenbureaus urgentie ontstaan om het ondernemerschap van medewerkers te bevorderen. De workshop is gericht op het bevorderen van eigen initiatief en een meer ondernemende, innovatieve en samenwerkende houding.

De subsidie wordt toegekend op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Er kunnen maximaal 150 deelnemers gesubsidieerd worden binnen de looptijd van het sectorplan.

Deze subsidie is alleen voor branche: Adviesbureaus

Besloten busvervoer - Subsidie code 95
Touringcarchauffeurs die beroepsmatig hun vak uitoefenen dienen de code 95 op hun rijbewijs te hebben staan. Om Code 95 opleidingen te stimuleren geeft het Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer 15% subsidie aan werkgevers die investeren in de scholing van hun werknemers.

Deze subsidie is alleen voor branche: Besloten busvervoer

Besloten busvervoer - Subsidie deeltijdopleiding touringcarchauffeur
Het Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer (FSO) verstrekt 40 % subsidie aan werkgevers die een (aankomend) chauffeur de deeltijdopleiding touringcarchauffeur laten volgen bij een particuliere/commerciële opleider.

Deze subsidie is alleen voor branche: Besloten busvervoer

Besloten busvervoer - Subsidie functie gerelateerde opleidingen
Het Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer verstrekt 25% subsidie aan werkgevers die investeren in de functie gerelateerde scholing van hun werknemers.
Onder functie gerelateerde opleidingen worden opleidingen verstaan waarmee een medewerker beter voorbereid is op het uitvoeren van zijn huidige functie. Voorbeelden hiervan zijn:
- Veiligheidstraining op de baan
- Telefonische acquisitie
- Klantgericht telefoneren en handelen
- Verkooptraining binnen- en buitendienst
- Talencursus

Deze subsidie is alleen voor branche: Besloten busvervoer

Besloten busvervoer - Subsidieregeling voltijdopleiding tot touringcar chauffeur
Het chauffeurscorps in de touringcarsector is sterk vergrijsd met een gemiddelde leeftijd van 57 jaar. De komende jaren is er sprake van een aanzienlijke vervangingsvraag.
Daarom kunnen werkgevers binnen de sector besloten busvervoer nu subsidie ontvangen indien zij werknemers laten opleiden tot touringcar chauffeur. Zij moeten de kandidaten dan wel een contract voor 32 uur per week voor 2 jaar aanbieden.
De kosten van de opleiding bedragen € 6.600,- waarvan de werkgever slechts 1/6e deel betaald.

Deze subsidie is alleen voor branche: Besloten busvervoer

Beveiligingsbranche - Loopbaanscans
Werkgevers kunnen subsidie krijgen voor het deelnemen aan loopbaanscans voor hun medewerkers. Er worden 500 loopbaanscans aangeboden. Speciaal voor werknemers zijn er 100 gratis loopbaanscans. De eigen bijdrage wordt door SOBB betaald. In andere gevallen betaald de werkgever of werknemer zelf de eigen bijdrage van € 375,- excl. btw. Er zijn:
 • 150 loopbaanscans alleen aan te vragen door werknemers.
  Kosten 50% subsidie + 50% bijdrage SOBB.
 • 400 loopbaanscans aan te vragen door werkgevers/werknemers.
  Kosten 50% subsidie + 50% eigen bijdrage werkgevers/werknemers.
De subsidie bedraagt € 375,- excl. btw. De eigen bijdrage van de werkgever/werknemer bedraagt € 375,- excl. btw.

Let op: er kan niet worden deelgenomen aan het sectorplan als de beveiliger in dienst is bij een uitzendbureau etc.


Deze subsidie is alleen voor branche: Beveiligingsbranche

Beveiligingsbranche - Toekomstgerichte scholing
Werkgevers kunnen voor hun medewerkers een subsidie aanvragen voor toekomstgerichte scholing aan op het gebied van Nederlands, Engels, Duits en computervaardigheden. De scholing bestaat uit de volgende stappen:
 • Een werknemer / werkgever kiest een training;
 • Het niveau van de deelnemer wordt bepaald;
 • Advies over de te volgen training wordt gemaild naar de deelnemer;
 • Training wordt gevolgd.

Er zijn 500 trainingen beschikbaar. Per gekozen training zijn de kosten € 200,- excl. btw (subsidie 50%). De subsidie bedraagt € 100,- excl. Btw. De eigen bijdrage van de werkgever/werknemer bedraagt € 100,- excl. btw

Let op: Aanmelden kan vanaf 24-03-2015. De subsidie periode loopt tot 01-09-2016, dan moet een traject uiterlijk afgerond zijn


Deze subsidie is alleen voor branche: Beveiligingsbranche

Boekhandel - Loopbaanscan
Boekhandels kunnen hun medewerkers gemotiveerd houden door ze een loonbaanscan aan te bieden. Deze loopbaanscan wordt volledig gesubsidieerd.

De loopbaanscan speelt in op de veranderende tijden, de veranderingen van het vak en de ontwikkeling van medewerkers.
Door actief te werken aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, vergroot hun werkplezier en productiviteit en verbetert tegelijkertijd hun inzetbaarheid. Op deze manier benut de loopbaanscan veranderingen als kansen.
Met een loopbaanscan kunnen medewerker even de balans opmaken. Dit korte traject start met een zelfonderzoek waarna een gesprek volgt met een mobiliteitsadviseur om de loopbaanmogelijkheden te verkennen. Medewerkers krijgen meer inzicht in:
• wie ben ik?
• wat wil ik?
• wat kan ik?

De medewerker behoudt hierdoor de regie over zijn eigen loopbaan en is op deze manier een waardevollere medewerker.

Werknemers kunnen zelf kiezen door wie de loopbaanscan wordt uitgevoerd. Geselecteerd voor de uitvoering zijn: Randstad , USG en C3werkt!

Deze subsidie is alleen voor branche: Boekhandel

Boekhandel - Van-werk-naar-werk traject
Soms zijn ontslagen als gevolg van bijvoorbeeld reorganisaties of dreigende faillissementen onvermijdelijk. Boekhandels kunnen met behulp van werk-naar-werk trajecten hun medewerkers de vereiste begeleiding bieden bij het vinden van een nieuwe functie. Dit traject wordt, indien aan alle voorwaarden is voldaan, volledig vergoed.

Het van werk naar werk traject biedt de vereiste begeleiding voor medewerkers in het vinden van een nieuwe functie. De begeleidingstrajecten zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de betreffende medewerker en vinden plaats in de regio door heel Nederland. Een van werk naar werkt traject begeleidt de medewerker in o.a. de volgende vragen:
• Hoe ziet jouw ideale loopbaan eruit?
• Wat wil je graag doen en hoe kun je dat bereiken?
• Hoe ziet jouw cv eruit? Hoe schrijf jij een sollicitatiebrief?
• Maak je gebruik van social media als Facebook, LinkedIn en Twitter? En hoe presenteer je je daar?
• Is je kennis nog wel up-to-date?
Werknemers kunnen zelf kiezen door wie het traject wordt uitgevoerd. Geselecteerd voor de uitvoering zijn: Randstad , USG en C3werkt!

Deze subsidie is alleen voor branche: Boekhandel

Bouw en Infra - Subsidie leerling-werknemers
De subsidie is bedoeld voor werkgevers die leerling(en) in dienst nemen. De leerling-werknemer is jonger dan 27 jaar en volgt een BBL2- of BBL3-opleiding.
De subsidie bedraagt 20 procent van de loonkosten gebaseerd op het wettelijk minimumloon (plus 32 procent), rekening houdend met de leeftijd van de leerling-werknemer gedurende maximaal 104 weken.
De subsidie komt bovenop de reguliere tegemoetkomingsregeling en de crisismaatregelen van de sector. Ook is combinatie mogelijk met de regeling Praktijkleren (opvolger WVA) van de overheid.

Let op;
Voor maximaal 2500 leerlingen kan gebruik gemaakt worden van deze regeling. In november 2015 is voor zo’n 2000 leerlingen reeds gebruik gemaakt van deze regeling. Als het maximum is bereikt kunnen geen nieuwe aanmeldingen meer in behandeling genomen worden. Meld u dus snel aan als u denkt in aanmerking te komen voor deze subsidie.


Deze subsidie is alleen voor branche: Bouw & infra

Carrosseriebedrijf - EVC subsidie
Een werkgever in de carrosseriebranche die zijn werknemer(s) een EVC-traject heeft laten volgen, kan recht hebben op een subsidie van het OOC. De OOC bijdrage bedraagt maximaal € 673,- per EVC indien bij de vestiging van de werkgever 8 deelnemers of minder aan een EVC-traject deelnemen en maximaal € 573,- bij 9 deelnemers of meer.

Deze subsidie is alleen voor branche: Carrosseriebedrijf

Carrosseriebedrijf - Opleidingssubsidie
Werkgevers in de carrosseriebranche die hun werknemer(s) een opleiding laten volgen kunnen recht hebben op een subsidie. Het subsidiebedrag is € 72,- per dag (bij HBO-opleiding met goed gevolg afgesloten € 120,- per dag), maximaal 5 dagen subsidiabel per opleiding per persoon, maar niet meer dan 50% van de opleidingskosten.
Voor langlopende (avond)cursussen (met zelfstudie) zoals taalcurussen, computercursussen e.d. wordt een subsidie verstrekt van 50% van de kosten tot een maximum van € 360,-.
Voor gevolgde aanvullende praktijkopleidingsdagen (APO) zoals die worden verzorgd in de regionale opleidingscentra van VOC, wordt een subsidie verstrekt van € 111,25 per gevolgde APO dag.

Deze subsidie is alleen voor branche: Carrosseriebedrijf

Contactcenter - Algemene scholing
Werkgevers die medewerkers aanvullend willen scholen, krijgen een tegemoetkoming in de kosten. Het doel van deze maatregel is het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van zittend personeel en nieuwe instroom in de contactcentersector middels scholing welke bijdraagt aan verbetering c.q. toename van kennis, vaardigheden en competenties, waardoor kwalitatieve tekorten in de toekomst worden voorkomen. Het betreft zowel werknemers die nog niet in het bezit zijn van een diploma als medewerkers die dit wel zijn maar opgeschoold worden naar een hoger niveau. Medewerkers die nieuw instromen in de branche, moeten over bepaalde basisvaardigheden beschikken. Hiervoor is het basiscertificaat medewerker klantcontact ontwikkeld. Na het volgen van deze basisopleiding kan de medewerker doorstromen in de MBO 3 opleiding. Teamleiders worden getraind in leidinggevende- en coachingsvaardigheden middels een erkende MBO 4 opleiding teamleider

De cofinanciering door het ministerie van SZW in het kader van de regeling bedraagt maximaal 50% van de kosten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Contactcenter

Cultuur - Media en presentatie training
Werkgevers in de cultuursector kunnen werknemers een training media en presentatie laten volgen. Deze training kan dan met korting worden aangeboden, wat mogelijk is door cofinanciering vanuit het sectorplan.

De training richt zich op het optreden van werknemers. Een goed optreden op televisie of radio, in krant of tijdschrift doet wonderen voor bijvoorbeeld imago of publieksaantallen. Andersom kan een onhandige presentatie funest zijn.

Dit geldt overigens niet alleen voor optredens in de pers. Ook een gesprek met sponsors, een overleg met collega’s of een presentatie voor publiek verdient alle zorg en aandacht. In deze exclusieve media- & presentatietraining leren werknemers hun verhaal of het verhaal van de organisatie (nog) beter voor het voetlicht te brengen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Cultuur

Cultuur - Scan personeelsbeleid
Werkgevers in de cultuursector kunnen met 50% cofinanciering vanuit het sectorplan Cultuur een personeelsscan laten uitvoeren.
Door de hoge werkdruk binnen de cultuursector heeft het personeelsbeleid vaak niet de hoogste prioriteit. Daarnaast verandert het personeel van culturele organisaties voortdurend door het toenemende aantal ZZP'ers en flexibilisering. Veel culturele organisaties vragen zich af hoe zij met deze veranderingen in het personeelsbeleid om moeten gaan.

Speciaal voor de zakelijk leiders, HRM-medewerkers en (midden)management van culturele organisaties is daarom de 'Scan personeelsbeleid' ontwikkeld: een volledige scan van de organisatie op het gebied van personeelsbeleid. Door het doen van de scan ontdekken werkgevers hoe ze het personeelsbeleid van de organisatie kunnen versterken op bijvoorbeeld het gebied van (talent)ontwikkeling en loopbaan van medewerkers en functionering en beoordeling.

Deze subsidie is alleen voor branche: Cultuur

Cultuur - Scholing in ondernemerschap
Het doel is om door scholing van kunstenaars in loondienst meer kennis van ondernemerschap bij te brengen en daarmee hun duurzame inzetbaarheid te vergroten. Er wordt een totaalpakket aan trainingen ontwikkeld en ingezet die hen een ondernemende houding aanleert en kennis geeft van ondernemerschap. Hiermee zijn zij beter in staat om inkomsten te genereren, voor zichzelf als ZZP’er of voor de organisatie waar zij werkzaam zijn. Enkele voorbeelden van cursussen / trainingen zijn ‘introductie cultureel ondernemerschap’ en ‘training in nieuwe markten aanboren’.

Deze maatregel wordt door cofinanciering gefinancierd. De cofinanciering van de maatregel bestaat uit een bijdrage van de samenwerkingspartners, individuele deelnemers en culturele organisaties.

Deze subsidie is alleen voor branche: Cultuur

Cultuur - Training acquireren
Werkgevers in de cultuursector kunnen met €120,- cofinanciering vanuit het sectorplan cultuur de training acquireren aan werknemers aanbieden.
Het is binnen de sector Cultuur zaak om nieuwe klanten te vinden en bestaande contacten te onderhouden. Het vraagt een flinke dosis energie, geloof in jezelf en goede vaardigheden om daar succesvol in te zijn. In deze training krijgen deelnemers daarvoor de tools en de motivatie.

In de tweedaagse training komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Je ‘mindset’ voor acquisitie;
- Het stellen van doelen en het maken van een acquisitieplan;
- Het voeren een acquisitiegesprek;
- Het binnenhalen van een opdracht.

Deze subsidie is alleen voor branche: Cultuur

Cultuur - Training coachend leidinggeven (2 delen)
Werkgevers in de cultuursector kunnen met €120,- cofinanciering vanuit het sectorplan cultuur werknemers de training coachend leidinggeven aanbieden.
Als leidinggevende binnen de cultuursector weet je hoe belangrijk het is om gemotiveerde medewerkers te hebben om een succesvolle organisatie op te bouwen. Na deze training kun je met een resultaatgerichte managementstijl de capaciteiten en competenties van je medewerkers verbeteren. De training bestaat uit 2 modules.

Deze subsidie is alleen voor branche: Cultuur

Cultuur - Training de kunst van het onderhandelen
Werkgevers in de cultuursector kunnen met 50% cofinanciering vanuit het sectorplan cultuur werknemers de training de kunst van het onderhandelen aanbieden.
In de workshop De Kunst van het Onderhandelen ligt de nadruk op het oefenen in realistische situaties. Hoe kom je over op de ander, hoe bereid je je voor, welke strategieën kun je inzetten en welke passen bij jou en de situatie?
De workshop bestaat uit theorie en informatie, deelnemers gaan nadenken over de eigen mogelijkheden en oefenen door middel van een rollenspel en andere praktische werkvormen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Cultuur

Cultuur - Training een gezonde financieringsmix
Werkgevers in de cultuursector kunnen financiële werknemers met 50% cofinanciering vanuit het sectorplan cultuur, de training een gezonde financieringsmix aanbieden.
In deze interactieve training staat het creëren van een goede financieringsmix centraal want als het gaat om financiering gaat de aandacht tegenwoordig vooral uit naar het creëren van eigen financiële middelen door middel van crowdfunding, vriendenprogramma’s of het mecenaat. Iedereen is druk bezig om meer geld te genereren uit de private sector. Dat is belangrijk, maar deze middelen voorzien 'slechts' in een gedeelte van de totale financiële behoefte van een organisatie. Je moet er dus voor zorgen dat het creëren van eigen middelen onderdeel is van een integraal financieringsbeleid voor de gehele organisatie. Alle financiële bronnen die voor een culturele organisatie relevant zijn, worden helder in kaart gebracht.

Deze subsidie is alleen voor branche: Cultuur

Cultuur - Training van idee naar realisatie
In deze training leren cultuurprofessionals hoe je een sterk (project-)plan opstelt en hoe je het daarna overtuigend presenteert. Om een plan, idee of project te realiseren, moet je namelijk eerst bepalen wat het project precies inhoudt. Wat is de essentie van je plan of idee? Vervolgens werk je dit uit tot een sterk (project-)plan en leer je hoe je dit op een effectieve manier presenteert. Daarna heb je alle ingrediënten in handen om voor jouw idee draagvlak te creëren en financiële middelen te werven.
De training kan met cofinanciering vanuit het sectorplan Cultuur aan medewerkers worden aangeboden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Cultuur

Cultuur - Training vind het verhaal van je kunst
In deze training staat de zoektocht naar de kern van het werk en de artistieke keuzes van kunstenaars en creatieven uit de cultuursector centraal. Deze training kan met 50% cofinanciering vanuit het sectorplan Cultuur aan medewerkers worden aangeboden.

Deelnemers en de trainer werken één op één. De deelnemer krijgt een ervaren gesprekspartner die ‘bevraagt’ en helpt om tot de essentie te komen en ‘gevleugelde woorden’ te vinden voor het werk. Door afstand te nemen en - letterlijk - in beweging te komen scheppen we de ideale omstandigheden voor een creatief proces. Op basis van het gesprek schrijft de trainer naderhand een korte promotietekst over de deelnemer en het werk.

Deze subsidie is alleen voor branche: Cultuur

Cultuur - Workshop social media
Werkgevers in de cultuursector kunnen met 50% cofinanciering vanuit het sectorplan Cultuur een workshop social media aan werknemers aanbieden.
Goede online communicatie kan enorm bijdragen aan het succes van culturele organisaties. Tegenwoordig gebeurt bijna alles online en men verwacht dat ook van ondernemers in de cultuursector. Toch blijft het actief inzetten van social media voor veel ondernemers en organisaties een uitdaging.
Met behulp van deze workshop verkrijgen medewerkers inzicht in de mogelijkheden van het gebruik van social media en wordt deelnemers geleerd hoe je een succesvolle facebookpagina opbouwt en onderhoudt.

Deze subsidie is alleen voor branche: Cultuur

Dakbedekkingsbranche - Instroom en begeleiding van jongeren
Door de crisis dreigde de instroom via de BBL 2 opleiding vrijwel tot stilstand te komen. Door gerichte maatregelen zullen in twee jaar tijd 250 extra vakkrachten instromen en komt de instroom weer bijna terug op het niveau van voor de crisis. Dat is niet zo eenvoudig omdat met ingang van het seizoen 2014-2015 eisen gaan gelden voor de instroom in de MBO opleiding op niveau 2. Dit wordt gecompenseerd door ook instroom via een BBL 1 opleiding te faciliteren. Deze maatregel voorziet ook in een centrale voorziening waarmee bedrijven kunnen aantonen te voldoen aan voorwaarden op het gebied van social return.

Deze subsidie is alleen voor branche: Dakbedekkingsbranche

Dakbedekkingsbranche - Monitoring van de inzetbaarheid
Deze maatregel is gericht op de duurzame inzetbaarheid van werknemers, waarbij het werkvermogen in kaart wordt gebracht.

Deze subsidie is alleen voor branche: Dakbedekkingsbranche

Dakbedekkingsbranche - Ontwikkeling en implementatie vakpaspoort
Essentie van het vakpaspoort is dat de houder ervan toegang heeft tot werk, zoals dat is vastgelegd in de functiebeschrijvingen in de CAO BIKUDAK. De houder voldoet aan de gestelde eisen en gemaakte afspraken ten aanzien van veiligheid en gezondheid, kan met het vakpaspoort aantonen over de benodigde kennis en ervaring te beschikken en heeft toegang tot een groot aantal sectorale voorzieningen, waaronder scholing.

Deze subsidie is alleen voor branche: Dakbedekkingsbranche

Dakbedekkingsbranche - Scholing van werkenden
Dit is een maatregel gericht op het verbreden van de competenties van actieve vakkrachten, inclusief zzp’ers, onder andere door het opstellen en uitvoeren van een IOP voor 750 vakkrachten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Dakbedekkingsbranche

Dakbedekkingsbranche - Sociale innovatie
Door middel van workshops en voorlichting worden in de sector 10 voorbeelden van best practices op het gebied van sociale innovatie gedeeld met in totaal 150 werknemers binnen verschillende bedrijven. De best practices worden ook gepubliceerd waardoor ze ook voor andere bedrijven en sectoren beschikbaar worden gemaakt.

Deze subsidie is alleen voor branche: Dakbedekkingsbranche

Defensie - Mobiliteit officieren
Middels deze maatregel behalen 300 officieren een HBO of WO diploma. Doel is het verbeteren van hun arbeidsmarktpositie en mobiliteit door (beter) te kunnen aantonen over welke kennis, ervaring en diploma’s zij beschikken. Het betreft daarbij extra scholing ten aanzien van de civiele arbeidsmarkt.

Deze subsidie is alleen voor branche: Defensie

Defensie - Mobiliteit onderofficieren
Middels deze maatregel volgen 1.000 onderofficieren een opleidings- of BBL-traject om hen te laten beschikken over de juiste en officiële MBO diploma’s en zo over aantoonbare vakkennis en ervaring te beschikken zodat hun arbeidsmarktpositie en mobiliteit wordt versterkt.

Deze subsidie is alleen voor branche: Defensie

Detailhandel - Algemene scholing en toekomstgerichte scholing
Werkgevers kunnen een vergoeding aanvragen voor algemene en toekomstgerichte scholing van medewerkers. Vanwege de veranderende verkoopfuncties en/of bedrijfsvoering in de sector is van belang soft skills en doorstroom van medewerkers naar (hogere) functies te versterken middels algemene en toekomstgerichte scholing. Door middel van deze maatregel worden 880 werknemers in de Aardappelen, Groenten en Fruit (AGF) branche, de ambulante handel (BOAH) en de branche Tankstations (OOTW) opgeleid dan wel bijgeschoold in vakspecifieke vaardigheden.

Doel is hen daarmee goed toe te rusten voor de genoemde veranderingen, alsook hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Als onderdeel van de maatregel, worden branchespecifieke vakopleidingen en cursussen ontwikkeld (waaronder 3 voor de OOTW) of aangepast en vervolgend uitgevoerd.

Deze subsidie is alleen voor branche: Detailhandel

Detailhandel - Declaratie stagevergoeding
Werkgevers in de detailhandel en ambulante handel die als erkend leerbedrijf leerlingen van een MBO-school een stage laten lopen in hun AGF bedrijf kunnen de stagevergoeding die zij uitbetaalt aan stageleerlingen declareren bij het CKO. Het gaat om € 34,- per week tot een maximum van 10 weken (€ 340,-).

Deze subsidie is alleen voor branche: Detailhandel

Detailhandel - Ervaringscertificaat (EVC)
Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor een Ervaringscertificaat ( EVC) van medewerkers. De maatregel is gericht op het aanleren van algemene competenties en de uitvoering van Erkenning van Verworven Competenties (EVC)- trajecten. Dit bevordert de doorstroom van een medewerkers naar een andere functie. De maatregel is gericht op medewerkers waarmee functieverandering is overeengekomen in een niet-vrijblijvend individueel groeiplan.

Deze subsidie is alleen voor branche: Detailhandel

Detailhandel - Scholingsfonds
Werkgevers in de detailhandel en ambulante handel die werknemers een cursus/training laten volgen, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding uit het scholingsfonds van het AGF Centrum voor Kennis en Ontwikkeling (CKO). De vergoeding bedraagt 50% van de netto cursuskosten . De subsidie wordt gegeven ter compensatie van de netto schollingskosten. Dat houdt in dat leermiddelen buiten de cursusprijs niet worden vergoed. Ook reis- en verblijfskosten zijn niet subsidiabel. De BTW op de factuur van de opleider moeten door werkgevers zelf worden verrekend met de Belastingdienst.

Deze subsidie is alleen voor branche: Detailhandel

Energiebedrijven - BBL-leerwerkplaats
Werkgevers krijgen tegemoetkoming in de loonkosten als zij een BBL-leerling in dienst nemen. Vanuit de bedrijfsscholen en in samenwerking met het regulier onderwijs wordt in eigen omgeving (technisch) talent opgeleid naar een MBO 2, 3 en/of 4 diploma. Het betreft zowel jongeren die een volledig traject doorlopen als zijinstromers die met bijscholing op MBOniveau gekwalificeerd worden. Met deze maatregel wordt beoogd instroom van jongeren te realiseren en hen vakbekwaam te maken voor technische functies.

Deze subsidie is alleen voor branche: Energiebedrijven

Energiebedrijven - EVC-traject
Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor een EVC traject van medewerkers. In voorbereiding op eventuele aanvullende scholing wordt met behulp van Erkenning van Verworven Competenties (EVC)- trajecten bekeken of medewerkers nog gekwalificeerd zijn voor hun taak. Het beoogde effect van deze maatregel is het kwalificeren van medewerkers op basis van ervaring.

Deze subsidie is alleen voor branche: Energiebedrijven

Gehandicaptenzorg - Tijdelijke Stimuleringsregeling EVC
Instellingen in de gehandicaptenzorg kunnen subsidie aanvragen voor de uitvoering van EVC-procedures voor hun medewerkers. Per aanvraag is maximaal € 400,- beschikbaar. Alleen de werkelijke kosten worden vergoed.
Het budget voor deze tijdelijke regeling is bestemd voor de subsidiering van 400 EVC-trajecten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Gehandicaptenzorg

Gemeentelijke Overheid - EVC+Diploma-regeling
EVC staat voor ‘ErVaringsCertificaat’. Door het volgen van een EVC-traject wordt het voor de medewerker inzichtelijk welke competenties hij of zij bezit en hoe deze kunnen worden ingezet. Het versterkt de arbeidsmarktpositie van de medewerker en zorgt ervoor dat hij of zij beter regie kan nemen over de eigen loopbaan. In het geval van deze regeling moet dit traject worden afgesloten met een erkend diploma.

Let op: De Loopbaanregeling uit de vorige tranche is komen te vervallen. Er kan via deze regeling alleen subsidie worden aangevraagd voor volledig afgeronde EVC-trajecten waarbij de medewerker daadwerkelijk een diploma heeft behaald.

Voor groepsgewijze EVP-trajecten kunnen gemeenten via de Impulsregeling subsidie aanvragen. Het moet hier gaan om minimaal 8 medewerkers. Deze medewerkers hebben allen maximaal MBO4 niveau. Voor de overige medewerkers die een EVP-traject doen, kan in 2015 geen subsidie meer worden aangevraagd.
Er wordt een vast bedrag van € 2.000,- per medewerker vergoed die voldoet aan de voorwaarden van deze subsidieregeling.

Deze subsidie is alleen voor branche: Gemeentelijke overheid

Gemeentelijke Overheid - Impulsregeling
Een lange adem. Die heeft de gemeente nodig als het HRM-plannen in de praktijk wilt brengen. Met de Impulsregeling geven wordt een duwtje in de rug gegeven, zodat de gemeente gemakkelijker een stevig begin kunt maken met onderwerpen als loopbaanontwikkeling en mobiliteit, strategische personeelsplanning en medezeggenschap. De regeling is bedoeld om een impuls te geven aan verandering binnen de gemeente.
Er worden twee impulsregelingen aangeboden:
 • Overheid in beweging:
  Aanvragen voor de Impulsregeling ‘Overheid in Beweging’ staan in het kader van de transities/drie decentralisaties en de gevolgen die dit heeft voor het personeel en de organisatie. Verder vallen de jongerenprogramma’s en strategische personeelsplanning onder deze Impulsregeling.

 • Meester in je werk:
  Aanvragen voor de Impulsregeling ‘Meester in je Werk’ staan in het kader van ontwikkeling van nieuwe competenties van medewerkers en het zelf regie nemen over de eigen loopbaan door de medewerkers.

De kosten van de inzet van een interne of externe deskundige worden vergoed. Per aanvraag is het minimumsubsidiebedrag € 1.000,- en het maximum € 15.000,-.

Deze subsidie is alleen voor branche: Gemeentelijke overheid

Gemeentelijke Overheid - Innovatieve projecten regeling
Zoeken naar de next practice. Met de oplossingen van gisteren lossen we de problemen van morgen niet op. Daarom is innovatie belangrijk voor de publieke sector. Met de Innovatieve Projecten regeling wordt hier een bijdrage aan geleverd. Individuele gemeenten worden ondersteund en krijgen ook dat de kennis en ervaring die ontstaat en gedeeld wordt in de sector. Zodat iedereen er profijt van heeft.

Deze subsidie is alleen voor branche: Gemeentelijke overheid

Gemeentelijke Overheid - Jongerenregeling
Traineeships, werkervaringsplekken en leerbanen zijn belangrijke arbeidsmarktinstrumenten. Dat vergroot ook de maatschappelijke betrokkenheid. Juist nu bezuinigingen de gemeentelijke arbeidsmarkt onder druk zetten, vormen deze inzetmogelijkheden een uitstekende kans om contact te houden met de arbeidsmarkt.

Let op: Alle contracten moeten op of na 1 januari 2015 zijn ingegaan. Dit is een wijziging ten opzichte van de voorgaande tranches. De aanvraag moet worden ingediend binnen 8 weken na de start van het contract met inachtneming van bovenstaande.


Deze subsidie is alleen voor branche: Gemeentelijke overheid

Gemeentelijke Overheid - Stageregeling
De inzet van stageplaatsen binnen een organisatie vergroot de maatschappelijke betrokkenheid en stoomt toekomstige medewerkers klaar voor de gemeentelijke arbeidsmarkt. Met ingang van 2015 is er een splitsing aangebracht tussen de ‘schoolstages’ en de jongerenbanen.

Let op: Alle stagecontracten moeten op of na 1 januari 2015 zijn ingegaan. Dit is een wijziging ten opzichte van de voorgaande tranches. De aanvraag moet worden ingediend binnen 8 weken na de start van het contract met inachtneming van bovenstaande.


Deze subsidie is alleen voor branche: Gemeentelijke overheid

Grafimedia - Begeleidingstrajecten van werk naar werk
C3 werkt! heeft ruime ervaring in het begeleiden van boventallige medewerkers van Werk naar Werk. Van de eerste voorlichting tot de daadwerkelijke begeleiding, C3 werkt! neemt het volledig traject voor haar rekening nemen. De begeleidingstrajecten zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de betreffende medewerker en vinden plaats in de regio. C3 werkt! maakt gebruik van mobiliteitsadviseurs door heel Nederland en hebben, ook de laatste jaren tijdens de crisis, een succesratio van 75%.

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Grafimedia - Kortingsregeling printmedia opleidingen
Voor een groot deel van de GOC opleidingen, geldt op de vastgestelde prijzen voor bedrijven die bijdragen aan het opleidingsfonds, een korting die kan oplopen tot 25% van het factuurbedrag. Deze korting wordt betaald uit het A&O Fonds Grafimediabranche.

Ook ZSO-leden kunnen bij enkele cursussen profiteren van financieel voordeel tot maar liefst 20%. Het ZSO A&O Fonds verleent daarvoor de subsidie. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ZSO, zie ook www.zso.nl.

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Grafimedia - Scholingsnoodzaak
Als blijkt dat scholing noodzakelijk is om nieuw werk te vinden, dan kunnen bedrijven in de grafimediabranche een gedeelte van de scholingskosten retour ontvangen. Voorwaarde is dat er een scholingsadvies is uitgebracht. Hierbij vindt een onafhankelijke toetsing plaats van de kwaliteit van de scholing, het scholingsinstituut en de arbeidsmarktrelevantie. Dit scholingsadvies (met een maximum van € 200,- per medewerker) wordt volledig vergoed door het A&O Fonds Grafimediabranche.

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Grafimedia - Sectorplan Grafimedia Ervaringsprofiel
Door middel van een EVP krijgen werknemers inzicht in hun loopbaan- en scholingsmogelijkheden, omdat hun opgebouwde (vak) kennis en kwaliteiten objectief worden vastgesteld. Er is subsidie voor maximaal 400 werknemers. Met het ervaringsprofiel (EVP) worden opgebouwde (vak)kennis en kwaliteiten van werknemers objectief vastgelegd. Hierdoor ontstaat snel inzicht in loopbaan- en in scholingsmogelijkheden. De uitslag van het EVP kan zicht bieden op andere functies die daarvoor wellicht niet voor mogelijk werden gehouden, zowel binnen als buiten de huidige werkomgeving.

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Grafimedia - Sectorplan Grafimedia Ervaringscertificaat
De opgebouwde (vak)kennis en kwaliteiten van werknemers worden objectief vastgesteld, zodat er inzicht ontstaat in loopbaan- en scholingsmogelijkheden. Er is subsidie voor maximaal 200 deelnemers. Door middel van het ervaringscertificaat (EVC) worden opgebouwde (vak)kennis en kwaliteiten van werknemers snel vastgelegd. Toegevoegde waarde van het EVC is dat die ervaring
en competenties officieel erkend worden door een beoordelaar. Medewerkers kunnen met het EVC in aanmerking
komen voor vrijstelling van (branche)opleidingen of in sommige
gevallen zelfs (verkort) een diploma behalen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Grafimedia - Stimuleringsregeling BBL Printmedia - 2016
Werkgevers die een leer-/arbeidsovereenkomst afsluit met een leerling i.h.k.v. een BBL-opleiding kunnen hiervoor een subsidie ontvangen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Grafimedia - Subsidieregeling opleiden en ontwikkelen
Om mee te gaan met de ontwikkelingen in de grafimediabranche komen opleidingen, gericht op de ontwikkeling van de medewerkers, in aanmerking voor subsidie. Dankzij het sectorplan kunnen leden van het KVGO, ZSO en VRN, die bijdragen aan het A&O Fonds Grafimediabranche, 40% van de scholingskosten retour ontvangen. Dat is bovenop de reeds bestaande subsidieregeling van het A&O Fonds Grafimediabranche van 25%. Bedrijven die niet bijdragen kunnen tot 30% van de scholingskosten retour ontvangen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Grafimedia - Tijdelijke kortingsregeling mobiliteitsprojecten
Ten behoeve van mobiliteitsprojecten of van-werk-naar-werk trajecten als gevolg van een reorganisatie, is een tijdelijke subsidie beschikbaar van 25%. Deze tijdelijke regeling geldt voor de duur van 2015, maar is gebudgetteerd. Voorwaarde voor het verkrijgen van deze subsidie is dat bedrijven gebruik maken van de dienstverlening van mobiliteitscentrum C3 werkt!

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Grafimedia - Van Werk-naar-werk begeleiding
Op het gebied van begeleiding naar werk kunnen leden van KVGO en VRN, die bijdragen aan het A&O Fonds Grafimediabranche, 40% van de gemaakte kosten retour ontvangen. Dat is bovenop de tijdelijke kortingsregeling van het A&O Fonds Grafimediabranche waarmee in geval van reorganisatie 25% extra korting gegeven kan worden. Deze tijdelijke kortingsregeling geldt voor de duur van 2016, maar is gebudgetteerd. Bedrijven die niet bijdragen kunnen tot 30% van de begeleidingskosten retour ontvangen.

Als blijkt dat scholing noodzakelijk is om nieuw werk te vinden, dan kunnen bedrijven een gedeelte van de scholingskosten retour ontvangen. Voor uitgebreide informatie zie subsidieregeling Grafimediabranche scholingsnoodzaak.


Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Groothandel - Subsidie algemene scholing
Werkgevers uit de sector die in de periode september 2014 tot september 2016 hun werknemers scholen om hun inzetbaarheid te vergroten, kunnen daarvoor subsidie ontvangen. Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor zowel 50% van de (externe) kosten van de scholing als 50% van de loonkosten van de werknemers gedurende de scholingsperiode (verletkosten).

Deze subsidie is alleen voor branche: Groothandel

Groothandel - Subsidie BBL deelnemers
Werkgevers die en BBL medewerker in dienst hebben of nemen krijgen de mogelijkheid om verletkosten vergoed te krijgen.

Voor deze BBL deelnemers komt 20% van de loonkosten (wettelijk minimum loon met opslag van 32%) voor subsidie in aanmerking. Het GF Groothandelsfonds kan bedrijven hierbij ondersteunen en kan de subsidieaanvraag regelen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Groothandel

Hellende daken - EVC-trajecten
Het doel van deze maatregel is om door middel van scholing werknemers inzetbaar te houden op de lange termijn. Werknemers krijgen de mogelijkheid om zich te certificeren door het doorlopen van een EVC-traject. Dit duurt gemiddeld 4 tot 6 maanden. De werknemer gaat in gesprek met een EVC-adviseur om een portfolio op te bouwen met bewijsstukken van zijn/haar kennis en ervaring. Het portfolio wordt vervolgens beoordeeld door een onafhankelijk beoordelaar. De werknemer ontvangt een ervaringscertificaat en krijgt de mogelijkheid aangeboden om nog aanvullende scholing te volgen indien gewenst.

Deze subsidie is alleen voor branche: Hellende daken

Hellende daken - Loonkostensubsidie BBL-plekken
Werkgevers die jongeren een BBL-plek (niveau 1 of 2) aanbieden, worden via een bijdrage in de loonkosten ondersteund. Daarnaast wordt begeleiding door een praktijkbegeleider aangeboden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Hellende daken

Huisartsenzorg - Scholingstraject POH naar PVK
250 huidige praktijkondersteuners krijgen een assessment en bijscholing naar het niveau praktijkverpleegkundige huisartsenzorg. Hier zal een op maat gemaakt opleidingstraject Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg aan de huidige groep POH’s ontwikkeld en aangeboden worden. Dit is van belang met het oog op het behoud van (veelal) oudere vakkrachten en mobiliteit en duurzame inzetbaarheid binnen de huisartsenzorg.

Deze subsidie is alleen voor branche: Huisartsenzorg

Huisartsenzorg - Vergoeding opleiding DA/POH
Er worden voor zij-instromers van andere zorgsectoren (maatwerk)opleidingsmogelijkheden en stageplaatsen gecreëerd voor 200 POH/PVK en 150 doktersassistenten met de intentie deze werknemers in te laten stromen in de huisartsenzorg. Het Centrum voor Arbeidsmarkt en Beroepsopleiding Huisartsenzorg zorgt voor de afstemming met de andere zorgpartijen en brengt het opleidingsniveau (4 en 5) in beeld. Werknemers met dit opleidingsniveau kunnen in aanmerking komen voor een opleidingsplaats en voor instroom in de huisartsenzorg.

Deze subsidie is alleen voor branche: Huisartsenzorg

Huisartsenzorg - Vergoeding opleiding POH-GGZ
De maatregel betreft het extra opleiden van 250 praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH) GGZ met de intentie deze werknemers in te laten stromen in de huisartsenzorg. Hierdoor kan worden voorzien in het opvullen van het toenemend aantal vacatures van POH-GGZ. Het Centrum voor Arbeidsmarkt en Beroepsopleiding Huisartsenzorg biedt mogelijkheden voor kandidaten voor een (maatwerk) opleidingsplaats POH-GGZ.

Deze subsidie is alleen voor branche: Huisartsenzorg

Installatietechniek - Arbeidsbemiddeling oudere werknemers
Deze maatregel is gericht op het begeleiden van werknemers die zijn ontslagen of met ontslag worden bedreigd.
en werkzoekenden bij het vinden van passend werk. Hiertoe heeft het OTIB 8 regionaal werkende arbeidmarktcoaches
aangesteld om vraag en aanbod binnen Metaal en Technieksectoren bij elkaar te brengen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Arbeidsbemiddeling Wajong en BBL
Deze maatregel is gericht op het begeleiden van werknemers die zijn ontslagen of met ontslag worden bedreigd.
en werkzoekenden bij het vinden van passend werk. Hiertoe heeft het OTIB 8 regionaal werkende arbeidmarktcoaches
aangesteld om vraag en aanbod binnen Metaal en Technieksectoren bij elkaar te brengen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Begeleiding (leerling-) werknemer door 55+
Werkgevers kunnen een loonkostensubsidie krijgen voor (leerling-) werknemer(s) die een BBL-opleiding volgen en die tijdens de opleiding begeleid worden door één of meerdere leerlingbegeleiders van 55 jaar of ouder.

De loonkostensubsidie bedraagt maximaal € 3.376,- voor een periode van maximaal 14 maanden (gebaseerd op een full time dienstverband van tenminste 38 uur). Indien de BBL-leerling een parttime dienstverband heeft, wordt de subsidie naar rato berekend. De subsidie bedraagt 20% van het wettelijk minimum (jeugd)loon van de BBL-leerling. Binnen de verlengde projectperiode van 36 maanden (1 mei 2014 tot en met 30 april 2017) kan voor maximaal 14 maanden loonkostensubsidie worden gedeclareerd.

Let op: deze regeling is vanaf 01-06-2015 ook voortaan beschikbaar voor BBL-ers die in de periode van 01-5-2014 tot en met 30-04-2016 in dienst treden en/of met hun BBL-opleiding starten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Branche breed opleiden 2016
Werkgevers die hun werknemer(s) in 2016 een cursus laten volgen en afronden, kunnen een tegemoetkoming voor de cursuskosten ontvangen. De tegemoetkoming geldt voor een ruime selectie van de meest gevolgde cursussen binnen de branche. Werkgevers kunnen nu – anders dan voorheen – ook een tegemoetkoming aanvragen voor medewerkers met een HBO of Universitair vooropleidingsniveau.

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt 40% van de (externe) opleidingskosten met een maximum van € 750,- per deelnemer per cursus. OTIB keert uit zodra de aanvraag is goedgekeurd. Het is mogelijk dat resterende kosten (gedeeltelijk) in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit een van de andere OTIB stimuleringsregelingen.

Let op: de tegemoetkoming geldt voor werknemers die in de periode van 01-01-2016 t/m 31-12-2016 een cursus hebben gevolgd en afgerond.


Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - EVC regeling
Het Ervaringscertificaat (EVC) vertaalt de ervaring, kennis en kunde van de werknemer naar landelijk erkende kwalificaties en diploma’s. Door kennis en ervaring van werknemers in kaart te brengen, zijn werknemers flexibeler inzetbaar binnen het bedrijf.

Voor een door OTIB begeleid EVC-traject kan de werkgever binnen EVC500 tot en met 2017 een tegemoetkoming van €1.250,- ontvangen. Voor bedrijven met minder dan 50 werknemers geldt dat zij voor maximaal 25 werknemers het EVC500-budget kunnen aanvragen. Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers geldt dat zij voor maximaal 50 werknemers het EVC500-budget mogen aanvragen.

Maakt een werkgever gebruik van de EVC-regeling zonder begeleiding van OTIB, dan kan de werkgever in 2016 maximaal €500,- ontvangen per EVC-traject. Als de kosten voor het EVC-traject lager zijn, is de tegemoetkoming ook lager. Tevens geldt dat de werkgever voor de reguliere EVC-regeling per kalenderjaar voor maximaal 20% van de werknemers een EVC-traject kan declareren.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Instroomregeling BeroepsPraktijkVorming (BBL)
De instroomregeling is bestemd voor werkgevers die nieuwe medewerkers een BBL-opleiding laten volgen. Ter stimulering zal gedurende een bepaalde periode een loonkostensubsidie voor de BBL-leerlingen worden verstrekt. Werkgevers kunnen per jaar voor een werknemer, die korter dan 24 maanden werkzaam is bij een bij OTIB aangesloten werkgever, een tegemoetkoming ontvangen. Voor 2015 bedraagt deze tegemoetkoming maximaal €1.200,-.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Instroomregeling BPV voor MIT en duaal HBO
Werkgevers in de technische installatiebranche die een nieuwe werknemer die een MIT (Middelbaar Installatietechnicus) of duaal HBO-bachelor opleiding in de installatietechniek volgt een beroepspraktijkvormingsplaats aanbieden, kunnen een vergoeding ontvangen. Voor werknemers die korter dan 24 maanden werkzaam zijn bij een bij OTIB aangesloten werkgever, ontvangt de werkgever in 2016 een tegemoetkoming van maximaal €1.200,-. De werknemer ontvangt maximaal €300,- per jaar. Voor werknemers die langer dan 24 maanden werkzaam zijn bij een bij OTIB aangesloten werkgever, ontvangt de werkgever in 2016 400 euro bij aanvang van de opleiding en 800 euro op basis van een diploma. De werknemer ontvangt een tegemoetkoming van 300 euro (op basis van een diploma)

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Intervalscholing
De arbeidscoach kan voor de te bemiddelen werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden van 45 jaar of ouder gebruik maken van een budget van €3.000,-. Dit budget is voor scholing of begeleiding ten behoeve van de nieuwe functie.
Mensen die werken in een technische branche en met ontslag bedreigd worden, stromen makkelijker in met begeleiding. Voor de instromer is een (interval) scholingsbudget beschikbaar. De inzet ervan kan in dialoog met de opnemende werkgever worden gedaan, eventueel met aanvullende ondersteuning. De instromende werknemer en beoogde werkgever worden bij het proces begeleid door een ondersteuner.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Loopbaanworkshops voor werknemers
Medewerkers worden via loopbaanworkshops gestimuleerd hun loopbaan actief te plannen en dit plan ook uit te voeren. Daarnaast kunnen medewerkers gebruik maken van de diensten van een loopbaancoach. De loopbaancoach ondersteunt de deelnemers bij het opstellen van een Persoonlijk OpleidingsPlan. Er worden twee worshops kosteloos aan werknemer aangeboden. Het gaat om de 50+ workshop en de workshop Sterk in je Werk.
Na afloop van de workshops ontvangen deelnemers een waardebon van €500,- die zij kunnen inzetten voor scholing en ontwikkeling.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - OntwikkelingsStimuleringsRegeling (OSR)
Werkgevers in de technische installatiebranche kunnen van OTIB een tegemoetkoming krijgen in de scholingskosten van individuele werknemers van maximaal € 150,- per werknemer per kalenderjaar. Voor de gevolgde cursussen Bedrijfshulpverlening (BHV), Eerste Hulp bij Ongelukken (EHBO), Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) en rij(vaardigheids)bewijzen ontvangt de werkgever een maximale tegemoetkoming van € 50,- per kalenderjaar.
Werknemers met een TopStarters-bon of 50+ bon kunnen deze in 2016 voor bovengenoemde cursussen benutten tot het maximale bedrag van de bon. Deze tegemoetkoming kan zowel individueel als collectief worden ingezet.
De OntwikkelingsStimuleringsRegeling (OSR) kan ook collectief ingezet worden. De totale tegemoetkoming is dan gebaseerd op het totaal aantal medewerkers van het bedrijf. In 2016 kan per werkgever eenmalig aanspraak gemaakt worden op 800 euro tegemoetkoming, ongeacht het aantal werknemers dat een werkgever in dienst heeft. Deze tegemoetkoming kan worden ingezet voor cursussen en/of opleidingen van werknemers en wordt automatisch bijgeschreven bij het OSR-tegoed. Werkgevers ook gebruik maken van de OSR Specifiek. Deze levert een extra financiële tegemoetkoming voor de kosten van een cursus uit de cursuslijst ‘ Duurzaam’ of ‘Specifiek’. Deze tegemoetkoming bedraagt € 200,- per werknemer per jaar naast de reguliere OSR.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Opscholingsregeling BeroepsPraktijkVorming (BBL)
Werkgevers in de technische installatiebranche die een werknemer die langer dan 24 maanden in dienst is, een beroepspraktijkvormingsplaats aanbieden, kunnen voor de 1- en 2-jarige opleiding een eenmalige vergoeding ontvangen van maximaal € 1.200,-. De maximale tegemoetkoming wordt in twee delen uitgekeerd, namelijk € 400,- bij aanvang van de opleiding en een eindbedrag van € 800,- op basis van het diploma.
Deze vergoeding geldt voor de periode van 1 januari 2013 t/m 31-12-2014.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Opscholingsregeling BPV
Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie voor medewerkers die een BBL-opleiding gaan volgen waarmee zij opgeschoold worden naar een hoger niveau. Dit kan voor zowel nieuwe als bestaande medewerkers.

De subsidie bedraagt maximaal € 2.130,- per deelnemer per jaar (gebaseerd op een full time dienstverband van tenminste 38 uur) en wordt gedurende maximaal 1 jaar verstrekt. Indien de BBL-leerling een parttime dienstverband heeft, wordt de subsidie naar rato berekend. De subsidie bedraagt 20% van de loonkosten en wordt gebaseerd op het wettelijk minimumloon van de deelnemer bij de start van de opleiding.

Let op: de regeling is beschikbaar voor deelnemers, waarvan de BPV-overeenkomst start in de periode van 01-05- 2014 tot en met 30-04-2016. Aanmelden van een deelnemer kan tot en met 31-05-2017.


Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - OTIB Tijdelijke Regeling OSR specifiek
Werkgevers die hun werknemers een cursus uit de cursuslijst "Duurzaam" of "Specifiek" van OTIB laten volgen ontvangen binnen de OSR Specifiek naast de reguliere OSR een extra financiële tegemoetkoming (€ 200,-) van OTIB voor de kosten van deze specifieke cursussen. De vergoeding kan voor maximaal 250 werknemers per werkgever of concernconstructie aangevraagd worden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Scholing 55+ leerwerkplekbegeleider
Ter aanvulling op de maatregel “Trainingen ontwikkelingsgericht begeleiden en beoordelen” gaan medewerkers van 55 jaar en ouder 3 dagen training volgen in groepen van maximaal 10 personen, zodat zij over de vaardigheden beschikken om jongeren te begeleiden en aan hen de laatste kennis te kunnen overdragen. Er zijn twee trainingen voor leer-werkbegeleiders van 55 jaar en ouder en voor de beginnende en ervaren trainers. De werkgever wordt een loonkostensubsidie aangeboden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Scholing duurzame inzetbaarheid
Steeds meer particulieren en werkgevers vragen om verduurzaming of vergroening van de gebouwde omgeving.
Dit vraagt om praktijkopleiders en leidinggevenden monteurs die deze klantvraag herkennen en vervolgend met hun collega’s beantwoorden. Voor hen is de tweedaagse workshop Verduurzamen met energie ontwikkeld. De workshop is opgebouwd uit 2 dagen van 2 dagdelen. De werkgever krijgt een loonkostensubsidie aangeboden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Scholing greenskills
Om de kennis van de met name oudere medewerker up-to-date te houden, dienen ze bijgeschoold te worden op de kennis die ze in de toekomst nodig hebben. De ontwikkelingen kennen technische aspecten en tevens economische / sociale aspecten. Voor werknemer van installatiebedrijven heeft InstallatieWerk in opdracht van OTIB de workshop Greenskills ontwikkeld. De werkgever krijgt hiervoor een loonkostensubsidie aangeboden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Spiegelbeeld (vrouwen in de installatietechniek)
Werkgevers die een vrouwelijke werknemer deel laten nemen aan het project Spiegelbeeld kunnen een vergoeding ontvangen van OTIB. Dit houdt in dat de vrouwelijke werknemer van het bedrijf wordt ingezet als rolmodel voor meisjes in het voortgezet onderwijs. Wanneer de werknemer door activiteiten voor dit project overdag niet inzetbaar is, geldt een vergoeding van € 50,- per uur (incl. btw) tot een maximum van € 400,- per dag. De vergoeding wordt verstrekt voor maximaal 8 uur per dag (incl. reistijd) tot een maximum van twee aaneengesloten dagen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Training Kwalificerend beoordelen
Vanuit het sectorplan hebben werkgevers kosteloos de mogelijkheid hun werknemers de training kwalificerend beoordelen aan te bieden.
De training kwalificerend beoordelen is een tweedaagse cursus waarin medewerkers aan de slag gaan met alle facetten van het beoordelingsproces.
De medewerker leert een eindbeoordeling voor te bereiden, te beoordelen in de praktijk en de eindbeoordeling te rapporteren. Hierbij maakt de medewerker kennis met het gebruik van een e-portfolio als logboek om vorderingen van de leerlingen bij te houden. Ook de evaluatie van het beoordelingsproces en de afspraken met het ROC komen aan bod.
Aan het eind van de cursus ontvangt de medewerker een certificaat, met de mogelijkheid van registratie als gekwalificeerd beoordelaar door Kenteq.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Training Kwalificerend beoordelen
Vanuit het sectorplan hebben werkgevers kosteloos de mogelijkheid hun werknemers de training kwalificerend beoordelen aan te bieden.
De training kwalificerend beoordelen is een tweedaagse cursus waarin medewerkers aan de slag gaan met alle facetten van het beoordelingsproces.
De medewerker leert een eindbeoordeling voor te bereiden, te beoordelen in de praktijk en de eindbeoordeling te rapporteren. Hierbij maakt de medewerker kennis met het gebruik van een e-portfolio als logboek om vorderingen van de leerlingen bij te houden. Ook de evaluatie van het beoordelingsproces en de afspraken met het ROC komen aan bod.
Aan het eind van de cursus ontvangt de medewerker een certificaat, met de mogelijkheid van registratie als gekwalificeerd beoordelaar door Kenteq.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Trainingen ontwikkelingsgericht begeleiden en beoordelen
De trainingen “ontwikkelingsgericht begeleiden en beoordelen” en “kwalificerend beoordelen” kwalificeren praktijkopleiders in bedrijven voor het begeleiden, toetsen en examineren van BBL-leerlingen in bedrijven. De praktijkopleiders volgen de trainingen indien mogelijk samen met de docenten van het ROC waarmee het bedrijf samenwerkt. In de training worden de werkwijzen en procedures gebruikt die het betreffende ROC in de praktijk ook gebruikt zodat de training een optimale relevantie heeft voor de dagelijkse werkpraktijk. Werkgevers ontvangen een tegemoetkoming in de loonkosten gedurende de cursusdagen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Kantoorvakhandel - Leerwerkplekken jongeren
Bedrijven nemen jongeren in dienst voor de periode van 1 jaar en ontvangen 20% loonkostensubsidie. De intentie is om na 1 jaar tot een vast dienstverband te komen. Daarnaast stellen de bedrijven een mentor aan die de jongere op de werkvloer begeleidt en de training-on-the-job verzorgt aan de hand van vastgestelde leerdoelen. De jongeren worden daarnaast gestimuleerd een vakopleiding te volgen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Kantoorvakhandel

Kantoorvakhandel - Scholing en training
Werkgevers kunnen een vergoeding krijgen voor scholing en training van hun medewerkers. De trainingen hebben als doel om medewerkers hun competenties te laten versterken, wat nodig is in een veranderende kantoorbranche waar een toenemende vraag heerst naar servicegerichtheid. Medewerkers kunnen uit onderstaand trainingsaanbod kiezen:
 • De klant centraal stellen
 • SalesBootcamps voor binnen –en buitendienstmedewerkers
 • TOP-training
 • Training leidinggeven
 • Training versterken van het persoonlijk leiderschap

De subsidie van het sectorplan is 60% tot 80% over restant, verrekend via creditering achteraf. In het maximaal scenario gaat om een bedrag van €400,-

Let op: om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling, dienen de trainingen voor 31 december 2015 te zijn gestart en uiterlijk op 1 maart 2016 te zijn afgerond.


Deze subsidie is alleen voor branche: Kantoorvakhandel

Kappersbranche - Opleidingssubsidie
Werknemers hebben vanaf 01-01-2015 recht op een opleidingsbudget van €200,-. De werkgever is verplicht om dat bedrag beschikbaar te stellen aan de werknemer. De werkgever heeft wel recht (onder voorwaarden) op subsidie van 50% van de opleidingskosten tot een maximum van €100,- per werknemer in de periode 01-01-2015 t/m 30-06-2016.

Deze subsidie is alleen voor branche: Kappersbranche

Kartonnage- en flexibele verpakkingen - EVC-traject
Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor een Ervaringscertificaat ( EVC) van medewerkers. Met dit project kunnen werkgevers kosteloos gebruik maken van vakkundig advies en ondersteuning bij scholingsvragen van medewerkers.

De kosten voor de adviseur van FCB en/of GOC worden volledig vergoed. Ook de externe kosten van een workshop of van EVP of EVC trajecten van werknemers worden volledig vergoed vanuit het sectorplan.

Deze subsidie is alleen voor branche: Kartonnage- en flexibele verpakkingen

Kartonnage- en flexibele verpakkingen - Leerwerkplek voor jongeren (BBL)
Werkgevers die een BBL-er in dienst nemen voor maximaal 104 weken kunnen een bijdrage in de loonkosten ontvangen. Deze bijdrage bedraagt 20% van de loonkosten op basis van het wettelijk minimum loon, inclusief 32% opslag, conform de Regeling Cofinanciering sectorplannen. Daarnaast draagt het FCB nog een keer 20% van deze loonkosten op basis van het minimumloon erbij, zodat de totale bijdrage kan uitkomen op 40% van de loonkosten

Deze subsidie is alleen voor branche: Kartonnage- en flexibele verpakkingen

Kartonnage- en flexibele verpakkingen - Opleiding tot leermeester
Werkgevers die vakkrachten van 50 jaar en ouder in dienst hebben en willen opleiden tot leermeester.

Deze subsidie is alleen voor branche: Kartonnage- en flexibele verpakkingen

Levensmiddelenindustrie - Algemene scholing
Deze maatregel bevordert de in- en doorstroom van gekwalificeerde vakmensen in de levensmiddelenindustrie. Om duurzaam inzetbaar te blijven in en buiten het bedrijf en in de sector worden medewerkers ondersteund in hun ontwikkeling. Via o.a. een loopbaancheck / loopbaanadviesgesprek wordt een analyse gemaakt van het huidige competentieniveau van de medewerker en worden de mogelijkheden onderzocht om het gewenste competentieniveau te bereiken.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Levensmiddelenindustrie

Levensmiddelenindustrie - EVC-trajecten
Met deze maatregel worden EVC trajecten ingezet bij het ontwikkelen van de huidige medewerkers en bij het vergemakkelijken van de omscholing van zij-instromers door de eerder verworven competenties in de andere werkomgeving inzichtelijk te maken en te beoordelen op arbeidsmarktrelevantie. Het objectief laten beoordelen van in de praktijk opgedane competenties (EVC trajecten) draagt bij aan het ontwikkelen van de duurzaam inzetbare werknemers.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Levensmiddelenindustrie

Levensmiddelenindustrie - Loonkostensubsidie jongeren
Doel van deze maatregel is om te bevorderen dat jongeren in dienst worden genomen. Tevens worden stage- en leerwerkplekken gecreëerd en praktische oplossingen ontwikkeld om ook kwetsbare groepen als Wajongeren een kans te geven op een goede en blijvende baan binnen de levensmiddelenindustrie. Instrumenten hiervoor zijn BBL-trajecten, leerwerkplaatsen zijnde niet- BBL opleidingen.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Levensmiddelenindustrie

Levensmiddelenindustrie - Loonkostensubsidie ouderen
Doel van deze maatregel is het in dienst nemen van ouderen. Instrumenten hiervoor zijn BBL-trajecten, leerwerkplaatsen zijnde niet- BBL opleidingen.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Levensmiddelenindustrie

Luchtvaart - Begeleiding schuldhulpverlening en coaching
Het doel van deze maatregel is stabiliteit in het leven van de medewerker bieden, beter functioneren op de werkvloer, verkleinen van het risico op chantabiliteit, behoud van werk en stabiliteit op de werkvloer. Er worden o.a. workshops schuldhulpverlening georganiseerd en schuldhulpcoaches aangesteld. Daarnaast worden er specifieke schuldhulp- en preventieve programma’s ontwikkeld voor alle medewerkers op de luchthaven. Tenslotte worden er bijeenkomsten georganiseerd op bedrijfsniveau en wordt er een nazorgtraject uitgevoerd voor deelnemers in de schuldhulpverlening.

Deze subsidie is alleen voor branche: Luchtvaart

Luchtvaart - Certificeren van vakmanschap en bijscholen van oudere werknemers zonder diploma
De kennis en vaardigheden van werknemers in functies op mbo-niveau worden vergroot door scholing en begeleiding van een praktijkcoach van een erkend leerbedrijf. De maatregel omvat drie onderdelen:

 • Aan oudere, niet-gediplomeerde medewerkers met veel werkervaring worden EVC-trajecten (erkenning verworven competenties) of portfolio-trajecten aangeboden, waardoor deze medewerkers hun reeds opgedane werkervaring en vakkennis kunnen certificeren.
 • Tweede onderdeel van de maatregel is dat deelnemers de aanvullende scholing (maatwerk) volgen middels een leerwerk-traject om hun mbo diploma te behalen.
 • Derde onderdeel hangt samen het feit dat elke deelnemer een praktijkcoach toegewezen krijgt vanuit het erkend leerbedrijf. Deze praktijkcoach is een ervaren, oudere werknemer maar van een hiërarchisch hoger niveau. Hij kan zijn meesterschap overdragen aan de deelnemer.


Deze subsidie is alleen voor branche: Luchtvaart

Luchtvaart - Creëren van Ieerwerkbanen, zorgen voor instroom jongeren
Het doel is het kwantitatief en kwalitatief versterken van de arbeidsmarkt door te voorzien in de actuele arbeidsvraag in de luchtvaart. Jongeren die voldoen aan de toelatingseisen van de luchthaven en van het specifieke bedrijf, kunnen deelnemen aan een leerwerktraject van een of twee jaar. Na voldoende resultaat krijgen zij een MBO-diploma. Daarnaast worden er leerwerkplaatsen gecreëerd bij erkende leerbedrijven in o.m. de security, in de horeca en in de vliegtuigindustrie. Na voldoende resultaat krijgen de deelnemers een MBO-diploma.

Deze subsidie is alleen voor branche: Luchtvaart

Luchtvaart - Mobiliteit van werk naar werk programma’s
Opzet en uitvoering van een selectie en begeleidingssystematiek om medewerkers te begeleiden naar hun nieuwe arbeidsomgeving. Er zal een selectie en matchingsprocedure zijn om geschikte kandidaten op geschikte / beschikbare posities te krijgen. Daarnaast wordt ingezet op het begeleiden van het plaatsingsproces en zal de geplaatste medewerker in de eerste fase extern begeleid worden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Luchtvaart

Metaalbewerking - Jobstart OOM
Jobstart is een vergoeding voor het opleiden en begeleiden van mensen, die hierdoor geschikt worden gemaakt voor een functie binnen een OOM-bedrijf.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Kennisavonden
Op de kennisavonden laat OOM werknemers kennismaken met de nieuwste technieken in de metaal. Bezoekers kunnen kennismaken met de nieuwste CNCtechnieken, mogelijkheden op het gebied van CAD/CAM, las- en verbindingstechnieken, etc. Een werknemer met up-to-date kennis versterkt zo zijn positie op de arbeidsmarkt.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Leerwerkbijdrage OOM - schooljaar 2015/2016
Werkgevers in de metaalbewerking die een werknemer met een (leer)arbeidsovereenkomst een beroepsopleiding laten volgen, kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen. De Leerwerkbijdrage kan worden aangevraagd voor beroepskwalificerende opleidingen MBO (niveau 1 t/m 4) tot en met HBO (niveau 5), namelijk: MBO regulier; MBO on the job (BBL); MBO scholingspool (BBL); MBO off the job (BBL); HBO en WO opleidingen.
De subsidie bedraagt maximaal € 2.500,- tot €4.000,- per leerling per jaar, afhankelijk van de opleidingsroute,

Vergoedingen:

 • Mbo regulier: € 2.500,- per jaar. Maximaal 1 jaar voor niveau 1 en maximaal 2 jaar voor niveau 2 t/m 4.
 • Mbo on-the-job (BBL): € 2.500,- per jaar. Maximaal 1 jaar voor niveau 1 en maximaal 2 jaar voor niveau 2 t/m 4.
 • Mbo scholingspool (BBL): € 4.000,- per jaar. Maximaal 1 jaar voor niveau 1 en maximaal 2 jaar voor niveau 2 t/m 4.
 • HBO en WO opleidingen: € 2.500,- per jaar. Maximaal 2 jaar.

Naast bovenstaande reguliere vergoedingen is er een diplomabonus van €1000,-. Deze wordt uitgekeerd als het diploma is ingestuurd. De reguliere bijdrage is niet meer afhankelijk van het behalen van het diploma.

Verder is er voor het schooljaar 2013-2014 een tijdelijke extra bijdrage van maximaal € 2.000,- (behalve bij mbo off-the-job). Deze extra bijdrage is bedoeld om de instroom van leerlingen op peil te houden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Ontwikkelbudget OOM
Werkgevers in de metaalbewerking kunnen een bijdrage uit het Ontwikkelbudget aanvragen tot maximaal € 1.800,-. Het budget is 2 jaar geldig.

Let op: Nog 353 bedrijven kunnen gebruik maken van het Ontwikkelbudget 2015.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Persoonlijke Trainingstoelage (PTT 2016)
Werkgevers kunnen een persoonlijke trainingstoelage aanvragen bedoeld als bijdrage voor de (bij)scholing van werknemers. De bijdrage bedraagt 50 procent van de scholingskosten per persoon per jaar, tot een maximum van €750. Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor maximaal 15 medewerkers of, indien dat meer is, 30% van het personeelsbestand.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Stagebijdrage VMBO, MBO (BOL) en HBO (OOM)
Werkgevers die bij OOM zijn aangesloten en een stageplaats bieden aan een stagiair van vmbo, mbo (BOL) en hbo, kunnen bij OOM een bijdrage aanvragen voor de begeleiding van stagiaires in een snuffelstage, een stage of een afstudeerstage. de begeleiding van stagiairs.
De maximale bijdrage bedraagt €45,- per leerling per week voor maximaal 20 weken per schooljaar. De bijdrage per stagemaand is gebaseerd op een vijfdaagse stageweek. Bij minder dagen per week is de vergoeding evenredig lager.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Vergoeding ervaringscertificaat (EVC) OOM
Werkgevers in de metaal die hun werknemers een EVC traject aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding tot maximaal € 750,- per kandidaat.
Het gaat hier om een vergoeding voor de kosten van een portfolio, rapport, beoordelingen en/of diplomering.
OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking) kan helpen bij het inzetten van een EVC-traject en doorverwijzen naar instellingen die een EVC-procedure uitvoeren. Voor informatie over uitvoerders van EVC-procedures: www.kenniscentrumevc.nl.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metalektro - Tijdelijke additionele maatregel stage
Werkgevers in de metalektro die stages of praktijkplaatsen aanbieden aan leerlingen op bol- of hbo/wo-niveau , kunnen een vergoeding ontvangen van € 70,-, per vier weken bij een voltijdstage van 40 uur per week. De duur van de stage is minaal twee aaneengesloten maanden en maximaal twaalf aaneengesloten maanden. De vergoeding kan dus oplopen tot maximaal € 840,-. Indien de stagiair(e) minder uren stage loopt, wordt de vergoeding naar rato toegekend.

Er geldt een maximaal aantal te vergoeden stages per werkgever, per kalenderjaar. Zie onderstaande tabel:

Aantal medewerkers Aantal stages
< 250 10
250 - 500 15
500 - 1000 20
> 1000 30

Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Metalektro - Vergoeding Beroepsopleidingen (BOE) werkenden
Werkgevers in de metalektro die werknemers een deeltijd beroepsopleiding aanbieden op MBO of op HBO/WO niveau, kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen van € 2.500,- per studiejaar, met een maximum van twee aaneengesloten studiejaren per opleiding.
Voor de assistent opleiding (MBO niveau 1), geldt de vergoeding voor één jaar.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Metalektro - Vergoeding BBL-leerplekken
Als werkgever ontvangt u een vergoeding voor het in dienst nemen van een leerling werknemer die een bbl-traject volgt. Hierdoor kan de werkgever in de toekomst blijven beschikken over goed opgeleide medewerker(s) voor het bedrijf. Op deze wijze laat de werkgever bbl-leerlingen bovendien kennismaken met de werkvloer en helpt mee jongeren te motiveren voor een technisch beroep.

Er wordt een basisbedrag van € 3.000,- per studiejaar.

Let op: dit is de vergoeding voor studiejaren vanaf juli 2016. Voor studiejaren van vóór deze datum kan ook een tijdelijke additionele toeslag van € 1.000,- per studiejaar op de basisvergoeding worden verstrekt.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Metalektro - Vergoeding leerplekken HBO duaal
Werkgevers die leerwerkplekken aanbieden aan leerlingen die een HBO duale opleiding volgen kunnen een vergoeding ontvangen van stichting A+O Metalektro. Deze maatregel uit het sectorplan Metalektro heeft tot doel het stimuleren van het beschikbaar stellen van extra leerwerkplekken voor leerling werknemers in het HBO. Door de cofinanciering vanuit het sectorplan kunnen werkgevers die leerwerkplekken aanbieden in aanmerking komen voor een vergoeding van maximaal € 3.000,- per studiejaar.
De maximale duur van de vergoeding door stichting A+O voor de opleding verschilt per type opleiding. Zie onderstaande tabel:
Opleiding
Maximale duur volgens WHW Maximale duur die wordt vergoed door A+O
associate degree min. één en max. twee jaar twee jaar
ad naar hbo-duaal min. twee en max. vier jaar twee jaar
hbo-duaal min. twee en max. vier jaar vier jaar


Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Metalektro - Vergroten zij- en BBL-instroom (ZBI)
Bedrijven die via een flexorganisatie een bbl-leerling plaatsen op MBO niveau II, III en IV, kunnen bij stichting A+O Metalektro een vergoeding voor de begeleiding op de leerwerkplek aanvragen.
Voor de periode 1 februari 2015 tot 1 juli 2016 bedraagt de vergoeding maximaal € 3.350,00 (inclusief de additionele vergoeding) per leerling-flexkracht per studiejaar. Als de opleiding start in de periode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016 bedraagt de vergoeding maximaal 2/3 van de dan geldende hoogte voor de bbl-vergoeding.

De duur van de opleiding hangt af van het type. Zie onderstaande tabel:
Opleiding Niveau Maximale duur volgens de WEB Maximale duur vergoed door A+O
MBO basisberoepsopleiding bbl-niveau II min. 2 en max 3 jaar 2 jaar
MBO vakopleiding bbl-niveau III min. 2 en max 4 jaar 3 jaar
MBO middenkaderopleiding bbl-niveau IV min. 3 en max 4 jaar 2 jaar


Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Meubelindustrie - Diplomavergoeding BBL niveau 4 en HBO
Werkgevers in de meubelindustrie die een werknemer een opleiding op BBL niveau 4 of op HBO niveau aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor een diplomavergoeding. Het subsidiebedrag bedraagt € 720,- en wordt eenmalig uitgekeerd. Dit kan zowel aan de werkgever als aan de werknemer zijn.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - EVC traject
Met EVC worden competenties, ervaringen en opleidingen van een medewerker geïnventariseerd, beoordeeld (aan de hand van de landelijke standaard voor de meubel- en interieurbouw), erkend en vastgelegd in het Ervaringscertificaat.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Gezondheidscheck d.m.v. werkvermogensmonitor
Hoe gezond zijn werknemers in de sector? Dit is mede bepalend voor het werkvermogen dat gezamenlijk kan worden ontwikkeld. Om dit vermogen te meten en zichtbaar te maken, is een WerkVermogensMonitor® ontwikkeld. Aan de hand van de uitkomsten kunnen specifieke maatregelen worden ingezet om het werkvermogen te optimaliseren en zo de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Uitvoerder is de SSWM. De WerkVemogensMonitor® en meer informatie hierover wordt eind september beschikbaar gemaakt.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Instroom van BBL-leerlingen
In totaal worden via deze maatregel in twee jaar tijd 250 BBL-leerlingen opgeleid om de branche van nieuwe medewerkers te voorzien. Dit gebeurt via zogeheten Samenwerkingsverbanden. Een Samenwerkingsverband is een vereniging of stichting die voor en door werkgevers is opgericht.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Online cursuspakket ECM Academy
De ECM heeft de afgelopen jaren een aantal online cursussen ontwikkeld, die de kennis en kunde van werknemers versterken. De kosten van ECM Academy worden voor 80 procent vergoed, de ONLINE cursussen zijn gratis te volgen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Scholing voor werknemers van 50 jaar en ouder
Het betreft scholing die door de werkgevers en werknemers zelf wordt geselecteerd. Het is dus maatwerk, passend bij de persoon en talenten van de oudere medewerker. De scholing draagt bij aan de versterking van vakvaardigheden en algemene competenties en daarmee aan de kansen op het behoud van werk, hetzij binnen hetzij buiten de branche.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Subsidie Hbo-Ad Technische Bedrijfskunde, SSWM
Wanneer een werknemer de 2-jarige deeltijdopleiding Hbo-Ad Technische Bedrijfskunde volgt bij Fontys Hogeschool in Eindhoven of Hogeschool Windesheim in Zwolle, wordt een deel vergoed. De bedragen die per jaar vergoed worden zijn (maximaal 2 jaar):
- Collegegeld: € 1.600,- per jaar.
- Leermiddelen: € 400,- per jaar.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Subsidieregeling Praktijkopleider
Werkgevers in de meubelindustrie en interieurbouw die een werknemer de Training Praktijkopleider van HMC Cursus & Training aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van de cursuskosten en de verlet- en reiskosten.
Deze vierdaagse training kost € 1.050,- excl. BTW. De SSWM vergoedt van deze cursuskosten € 890,- en de verlet- en reiskosten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Tegemoetkoming studiekosten BBL
Een werkgever kan een vergoeding voor aangeschafte boeken aanvragen wanneer een werknemer een BBL-opleiding volgt op niveau 1, 2 of 3.
Per werknemer wordt per opleiding het volgende vergoed:
BBL niveau 1: € 80,-
BBL niveau 2: € 300,-
BBL niveau 2 bij overname boeken: € 120,-
BBL-niveau 3: € 120,-

Een gecombineerde subsidie-uitbetaling is ook mogelijk. Dit is het geval dat een cursist wordt ingeschreven voor BBL 3, maar in werkelijkheid niveau 2 en 3 in vier jaar gaat doen. Hij/zij dient hiervoor de leermiddelen van beide niveaus aan te schaffen. Om deze cursisten tegemoet te - komen kunnen de subsidies van beide niveaus gecombineerd worden. De cursist ontvangt dan eenmalig € 420,-.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Van werk naar werk
Deze maatregel betreft de toepassing van een reeds bestaande mobiliteitsscan voor een medewerker die zijn / haar baan heeft verloren, plus de aansluitende bemiddelingsactiviteiten om deze medewerker naar ander werk te begeleiden. De tijdsduur is vier tot zes maanden met wekelijks een bijeenkomst of contactmoment. De kosten voor het traject worden volledig vergoed.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Vergoeding Loonverlet BBL3
Werkgevers in de meubelindustrie die een werknemer een opleiding op BBL niveau 3 aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling voor het loonverlet BBL3.
Per werknemer worden de werkelijk verzuimde uren vergoed (bruto uurloon excl. werkgeverslasten).

Per werknemer wordt het volgende vergoed:
 • Werkelijk verzuimde uren. Per verzuimd uur wordt het bruto uurloon exclusief werkgeverslasten vergoed.
 • Het maximum aantal uren per dag dat vergoed wordt is 8.
 • Het bruto uurloon wordt gemaximeerd op het cao loon, schaal C voor de leeftijd die een leerling heeft op 1 september van het betreffende schooljaar.
 • Uren buiten de reguliere werktijden worden niet vergoed.
 • Het aantal dagen per schooljaar waarvoor een vergoeding kan worden aangevraagd is gemaximeerd op 38. Per leerling kan voor de gehele opleiding maximaal 76 dagen vergoeding worden aangevraagd. Een leerling kan slechts voor één opleiding BBL3 gebruik maken van deze regeling.


Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Mobiliteitsbranche - Subsidie BKS toets
Werkgevers in de mobiliteitsbranche die hun werknemers laten deelnemen aan de BKS toets, krijgen de kosten hiervoor vergoed van OOMT. Daarnaast ontvangt de werkgever een subsidie indien de werknemer slaagt voor de BKS-toets. De subsidie bedraagt € 75,-. Om de premie te incasseren hoeft niets te worden gedaan. De premie wordt automatisch overgemaakt aan de werkgever.

Voor wettelijk verplichte BKS-certificaten, zoals het APK-examen en APK-bevoegdheidsverlenging geldt géén BKS-subsidie. De Korte Leermeester Opleiding is ook een uitzondering. Hiervoor geldt geen BKS-subsidie, omdat de opleiding al door OOMT wordt gesubsidieerd.

Deze subsidie is alleen voor branche: Mobiliteitsbranche

Mobiliteitsbranche - Subsidie Ervaringscertificaat
Werkgevers in de mobiliteitsbranche kunnen hun medewerkers kosteloos een EVC traject aanbieden. Door een financiele bijdrage van OOMT, kost een EVC-traject in 2014 helemaal niets. Normaal gesproken zou dit € 927,- kosten. Dit bedrag wordt volledig vergoed door OOMT.

De werknemer krijgt een EVC procedure aangeboden bij het IBKI (Examinering en certificering voor de mobiliteitsbranche). Deze procedure is er voor technici in de auto-, bedrijfsauto- en tweewielerbranche. Daarnaast is EVC er ook voor magazijn-, receptie- en verkoopmedewerkers in de mobiliteitsbranche.

Deze subsidie is alleen voor branche: Mobiliteitsbranche

Mobiliteitsbranche - Subsidie Leermeesterbegeleiding
Werkgevers in de mobiliteitsbranche die hun leermeester een begeleidingscursus aanbieden, kunnen hierop subsidie krijgen van OOMT.

De volgende cursussen van Compass komen in aanmerking voor vergoeding:
 • Routemap: Kosten per leermeester met Oomt-subsidie € 149,- (zonder OOMT-subsidie € 549,-)
 • Op Koers: Kosten per leermeester met Oomt-subsidie € 549,- (zonder OOMT-subsidie € 1.049,-).
 • Support: Kosten per leermeester met Oomt-subsidie € 649,- (zonder OOMT-subsidie € 1.049,-).
 • Support Plus (bij detachering bij werkgever): prijs op basis van uurtarief, offerte.


Deze subsidie is alleen voor branche: Mobiliteitsbranche

Mobiliteitsbranche - Subsidie Leermeestertraining
Werkgevers die een medewerker of een leermeester de tweedaagse leermeestertraining bij Innovam laten volgen, krijgen hiervoor een subsidie van € 144,- van OOMT.

De kosten voor deelname aan de Leermeestertraining worden gedeeltelijk vergoed door OOMT, zodat de kosten in 2013 € 188,75 excl. btw zijn.

Deze subsidie is alleen voor branche: Mobiliteitsbranche

Mobiliteitsbranche - Subsidie Regionale Praktijktraining (RPT)
Werkgevers in de mobiliteitsbranche die hun leerling werknemers laten deelnemen aan een regionale praktijktraining (RPT) bij Innovam, kunnen hiervoor subsidie krijgen van OOMT. Met subsidie van OOMT kost een training RPT € 106,- (niveau 2) of € 75,- (niveau 3) of € 50,- (niveau4). Deze bedragen zijn excl. btw.

Deze subsidie is alleen voor branche: Mobiliteitsbranche

Openbaar vervoer - Subsidie BBL-leerwerkplaats
Deze maatregel draagt bij aan het stimuleren van bedrijven om te investeren in jongeren om de verwachte uitstroom op te vangen. Door een gedeeltelijke subsidie op de loonkosten, is het voor bedrijven aantrekkelijker een jonge BBL-leerling in dienst te nemen en op te leiden. De BBL-trajecten worden aangeboden aan jongeren die zich aan een leerwerktraject voor minimaal twee jaar willen committeren (bijvoorbeeld Mechatronica WEB-2). De doelgroep van deze maatregel zijn jongeren tot 27 jaar die voorafgaand aan de dienstbetrekking 6 maanden geen reguliere baan gehad hebben en een opleiding willen volgen. De jongere wordt aangenomen op basis van een dienstverband van ten minste 28 uur per week voor de duur van ten minste een jaar op grond van een arbeidsovereenkomst.

Deze subsidie is alleen voor branche: Openbaar vervoer

Politie - Mobiliteit burgerpersoneel
Middels deze maatregel doorlopen 500 werknemers van het burgerpersoneel met veel ervaring en weinig formele diploma’s een opleidings- of BBL-traject, onder meer op het gebied van catering en beveiliging. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de arbeidsmarktpositie en mobiliteit van deze medewerkers.

Deze subsidie is alleen voor branche: Politie

Politie en Defensie - EVC-trajecten
Middels deze maatregel doorlopen 1.000 medewerkers van de Politie een Erkenning van Verworven Competenties (EVC)- traject. De maatregel is specifiek bedoeld voor medewerkers met meer ervaring dan blijkt uit formele diploma’s en voor wie doorstroming naar een opleiding of ander werk zinvol is. Doel van de maatregel is het vergemakkelijken van de uitstroom van met ontslag bedreigde medewerkers, evenals het verstevigen van de arbeidsmarktpositie van deze medewerkers. Na afronding van het EVC traject ontvangen medewerkers een Ervaringscertificaat.

Deze subsidie is alleen voor branche: Defensie, Politie

Primair onderwijs - Regionale transfercentra
Schoolbesturen in krimpregio’s c.q. krimpgebieden krijgen ondersteuning bij het opzetten en inrichten van regionale transfercentra en bij het aanbieden van begeleidingstrajecten van werk naar werk. Regionaal samenwerkende schoolbesturen en regionale bestuurders van de vakorganisaties maken gezamenlijk een plan van aanpak voor de start van een regionaal transfercentrum. Door middel van cofinanciering worden de transfercentra op gezet en structureel gemaakt voor de regio. Het regionale transfercentrum is “voor en door” de regionale samenwerkende schoolbesturen.

Belangrijke data: schoolbesturen moeten hun projectplan uiterlijk 15 december 2015 hebben ingediend, de subsidieaanvraag moet uiterlijk 29 februari 2016 zijn ingediend.


Deze subsidie is alleen voor branche: Primair onderwijs

Procesindustrie - Creëren van extra leerwerkplaatsen
Uit arbeidsmarktanalyse blijkt dat een tekort wordt verwacht aan chemische en procestechnische vakmensen.
Een groot deel van het tekort wordt veroorzaakt door het feit dat veel oudere werknemers de komende jaren met
pensioen gaan. Met deze maatregel worden extra leerwerkplaatsen (BBL) gecreëerd voor 750 studenten bij bedrijven in de brede
procesindustrie. Door gedeeltelijke subsidie op de loonkosten wordt het aantrekkelijker een BBL-leerling in dienst te nemen en op te leiden.

Let op!
Opleidingsfonds OVP heeft goedkeuring gekregen van het Agentschap SZW om de subsidiabele kosten van de reguliere BBL-trajecten te verhogen. Op het minimumloon mag nu een opslag van 32% voor werkgeverslasten worden toegepast. Dit betekent dat bedrijven nu nog meer subsidie kunnen ontvangen, wanneer zij investeren in het opleiden van nieuw personeel.
De BBL-opleidingen dienen gestart te worden binnen de projectperiode (1 februari 2014 tot en met 31 januari 2016) en de loonkosten van de deelnemer zijn voor een periode van maximaal 24 maanden subsidiabel tot uiterlijk 24 februari 2017. Aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2014 is ook mogelijk.


Deze subsidie is alleen voor branche: Procesindustrie

Publieke omroep - Scholing gericht op mobiliteit en duurzame inzetbaarheid
1.000 medewerkers nemen deel aan 4.530 scholingstrajecten die worden opgezet ter vergroting van de (interne) mobiliteit / flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers van de publieke omroep in de eigen sector.

Het programma voor permanente educatie gaat bestaan uit verschillende opleidingsmodules voor alle functiecategorieën. Medewerkers dienen – afhankelijk van hun functie – een minimaal aantal scholingspunten te behalen. Dit doen ze in overleg met hun werkgever. Het aantal behaalde PE-punten wordt geregistreerd. Opleidingsmodules omvatten onder andere:
 • Nieuwe technieken zoals mojo, camjo, fotocamera in combinatie met journalistiek en programma maken
 • Technische vaardigheden voor internet
 • Omzetten van feiten en data in eigen nieuws / programma en verhalen
 • Promotie en marketing


Deze subsidie is alleen voor branche: Publieke omroep

Recreatie - Arbeidsmarktadvies
Werkgevers kunnen een vergoeding krijgen voor het aanvragen van arbeidsmarktadvies op het gebied van arbeidsmarktbeleid en arbeidsomstandigheden. SFRecreatie geeft advies en ondersteuning aan werkgevers en werknemers bij de toepassing van beleid rond ziekteverzuim, arbeidsrisico’s, re-integratie, generatiemanagement, integriteitsvraagstukken en scholingsvraagstukken.

SFRecreatie financiert de helft van de kosten van de advisering. Voor de andere helft van de kosten wordt een beroep gedaan op de regeling cofinanciering sectorplannen. De financiering is daarmee als volgt: SFRecreatie: € 8.400 Cofinanciering Sectorplannen: € 8.400

Deze subsidie is alleen voor branche: Recreatie

Recreatie - EVC-traject
Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor een Ervaringscertificaat ( EVC) van medewerkers. Tijdens de looptijd van het sectorplan zijn 30 EVC-trajecten beschikbaar die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de EVC kosten van €1.500,-

Deze subsidie is alleen voor branche: Recreatie

Recreatie - Vergoeding opleidingen van werknemers
Werkgevers kunnen een vergoeding aanvragen voor het opleiden van hun werknemers. De vergoeding voor de cursussen bedraagt €800,-. Er kunnen tot september 2016, 2.200 cursussen gevolgd worden binnen de kaders van het Sectorplan. Het gaat om:
 • vakgerichte cursussen, zoals verkooptraining, ontvangsttechnieken, fysieke weerbaarheid/omgaan met agressie, social media
 • cursussen op gebied van duurzame inzetbaarheid, zoals personele vitaliteit, generatiemanagement, werken met een persoonlijk ontwikkelplan.

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkomingen moeten cursussen gevolgd worden bij een door SFRecreatie erkend opleidingsinstituut. Voor cursussen die niet binnen deze twee categorieën vallen geldt de reguliere tegemoetkoming van € 400,-.

Deze subsidie is alleen voor branche: Recreatie

Rijksoverheid - Subsidie werkervaringsplaatsen
Een werkgever die iemand op een werkervaringsplaats in dienst neemt die minimaal een half jaar werkloos is, kan hiervoor subsidie ontvangen. Dit geldt ook voor deelnemers die gelijkgesteld zijn aan een half jaar werkloos, bijv. arbeidsgehandicapten, vluchtelingen, jongeren onder 23 jaar en herintreders. Per werkervaringsplaats wordt per deelnemer met een aanstelling van 32 uur of meer een subsidie verstrekt van max. € 12.000,- voor loonkosten en max. € 3.000,- voor scholings- en begeleidingskosten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Rijksoverheid

Schilderen en Onderhoud - Behoud en werven extra leerwerkplaatsen
Door bedrijfsbezoeken worden bedrijven en instanties gestimuleerd om een (extra) leer/werkplaats of gedeeltelijke leer/werkplaats te bieden en wordt contact gelegd met gemeenten en woningcorporaties om alternatieve leerplaatsen te realiseren. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de regionale plannen ter bestrijding van de jeug werkloosheid. In alle 35 arbeidsmarktregio’s zullen jaarlijks gemiddeld 60 bezoeken plaatsvinden, oftewel in totaal 2.100 bezoeken. In 2 jaar tijd worden dus 4.200 bezoeken afgelegd. De uitvoering zal gebeuren door samenwerkingsverbanden, scholen en Savantis.

Deze subsidie is alleen voor branche: Schilderen en onderhoud

Schilderen en Onderhoud - Duurzaam en verantwoord werken en ondernemen
Duurzaam en verantwoord werken en ondernemen leidt tot reductie van kosten (o.a. energiebesparing en vermindering onderhoudskosten) en een toename van opdrachten. Bedrijven zullen worden gestimuleerd en ondersteund bij het realiseren van beleid op dat gebied. Daartoe wordt zowel in 2014 als in 2015 bij 400 bedrijven een bedrijfsscan afgenomen en bij 80 bedrijven een adviestraject uitgevoerd. Per jaar krijgen 400 bedrijven een bedrijfsscan, voorlichting en worden bij 80 bedrijven een adviestraject uitgevoerd.

Deze subsidie is alleen voor branche: Afbouw, Schilderen en onderhoud

Schilderen en Onderhoud - Loopbaanbegeleiding van werk naar werk en functie naar functie
Uitvoeren van een loopbaantraject gericht op 350 trajecten per jaar voor personen om bedrijfseconomische, preventieve en pre-preventieve redenen. Tevens het uitvoeren van ca. 3.250 PAGO’s binnen de gehele faciliteit om de doelgroep voor preventie te kunnen bepalen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Schilderen en onderhoud

Schilderen en Onderhoud - Oud voor jong - workshops voor praktijkopleiders en docenten
Deze maatregel levert een bijdrage om de in Nederland, Duitsland en Oostenrijk beproefde keten van leerling-gezel-leermeester in stand te houden en toekomstgericht te modificeren. De sociale partners kiezen ervoor om regionale workshops voor praktijkopleiders, werkgevers, docenten en instructeurs te organiseren, ter bevordering van deskundigheid en ondersteuning van praktijkopleiders, docenten en instructeurs bij begeleiding van leerlingen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Afbouw, Schilderen en onderhoud

Schilderen en Onderhoud - Stimuleringssubsidie BBL-opleidingen
Werkgevers en samenwerkingsverbanden in de schilder- en onderhoudsbranche die BBL-leerlingen een leerwerkovereenkomst aanbieden, kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen voor het 1e en 2e opleidingsjaar en een geslaagdensubsidie.

Subsidie 1e en 2e opleidingsjaar:
- 19 jaar: € 400,- per jaar.
- 20 jaar: € 700,- per jaar.
- 21 jaar en ouder: € 1.250,- per jaar.

Geslaagdensubsidie
- 19 en 20 jaar: € 250,-.
- 21 jaar en ouder: € 500,-.

Deze subsidie is alleen voor branche: Schilderen en onderhoud

Schilderen en Onderhoud - Stimuleringssubsidie deelname trainingen Praktijkopleider
Werkgevers die een werknemers de Basistraining Praktijkopleider en Verdiepingstraining laat volgen op opleidingsniveau 3 en 4, komt mogelijk in aanmerking voor 100% subsidie voor de trainingskosten en een tegemoetkoming in de verletkosten.
De trainingskosten van € 435,- worden volledig vergoed d.m.v. subsidie uit het Loopbaan & Opleidingsfonds (LOF). Daarnaast is er een verletkostenvergoeding van € 300,- per training.

Deze subsidie is alleen voor branche: Schilderen en onderhoud

Schoonmaak- en Glazenwassersbranche - Basisopleiding direct leidinggevenden
Werkgevers binnen de branche kunnen een vergoeding krijgen voor de basisopleiding Direct Leidinggevenden. Leidinggevenden leren vaardigheden om de functie en taken als leidinggevende goed uit te kunnen oefenen. De opleiding is gericht op communicatieve en leidinggevende vaardigheden, zoals aansturen van een team en contacten onderhouden met klant en werkgever.

Gemiddeld duurt de opleiding 7 dagen van 6 uur (= 14 dagdelen van 3 uur). Enkele opleiders bieden een iets langere training aan. Vraag de tijdsindeling aan bij de opleider van uw keuze.

De werkgever koopt de opleiding bij een van de vier opleiders. De vier opleiders hanteren verschillende prijzen en voorwaarden. RAS betaalt de volgende maximale bedragen:
 • € 1.750,- voor open inschrijvingen: werknemers zijn van verschillende schoonmaakbedrijven en opleiding is op een externe locatie, met name bedoeld voor MKB
 • € 1.450,- voor Incompany groepen: een groep van werknemers van één bedrijf die opleiding krijgen op de locatie van het bedrijf of de opdrachtgever.


Deze subsidie is alleen voor branche: Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Schoonmaak- en Glazenwassersbranche - Bijdrage in de opleidingskosten voor werknemers
Werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche kunnen een bijdrage in de kosten ontvangen voor een (vak)opleiding die werknemers hebben gevolgd. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten. Jaarlijks wordt vastgesteld welke opleidingstrajecten in aanmerking komen voor een bijdrage en hoeveel de bijdrage bedraagt per werknemer. Onder het kopje ‘Internetadres’ staat de link naar een overzicht hiervan. Het gaat om opleidingen in de volgende segmenten: opleidingen algemene schoonmaak; opleidingen specialistische reiniging; vakopleiding schoonmaken operatieafdelingen; opleidingen leidinggevenden.
De bijdrage in de opleidingskosten is een vast (netto) bedrag per werknemer. De bijdrage is afhankelijk van de opleiding en kan variëren van € 175,- tot € 1.900,-.

Let op: Voor een aantal opleidingen geldt dat de vergoeding niet geheel 2016 beschikbaar is.
Let op: De bijdrage van een aantal opleidingen is met ingang van 01-01-2016 komen te vervallen.


Deze subsidie is alleen voor branche: Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Schoonmaak- en Glazenwassersbranche - Bijdrage in kosten traject Nederlandse taal 2016
Een werkgever uit de schoonmaak- en glazenwassersbranche die een werknemer een taaltraject Nederlandse taal aanbiedt, kan in aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanuit de RAS (Raad Arbeidsverhoudingen Schoonmaak en Glazenwassersbranche). Het betreft een bijdrage in de opleidings- en verletkosten om een werknemer die de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, een taal- of schrijftraject te laten volgen. De RAS stelt een bijdrage in de financiële kosten beschikbaar.

Voor de taal- en schrijftrajecten die starten in 2016 en waarvoor de werkgever nog recht heeft op een bijdrage van de RAS, zijn de maximale bijdragen per 1-1-2016:

 • Voor opleidingskosten wordt maximaal € 1250,- toegekend;
 • Voor verletkosten voor een taaltraject is de bijdrage maximaal € 1156,- (te weten: 68 uur x € 17);
 • Voor verletkosten voor een schrijftraject is de bijdrage maximaal € 748,- (te weten: 44 uur x € 17).


Deze subsidie is alleen voor branche: Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Schoonmaak- en Glazenwassersbranche - Opleiding Handyman
Werkgevers kunnen hun medewerkers de opleiding Handyman laten volgen. Het doel van de opleiding is dat de schoonmaker handvatten krijgt om naast zijn/haar schoonmaakwerk ook kleine klussen uit te voeren in en rondom een gebouw. De deelnemer leert zelf licht technische taken uit te voeren ook wel conciërge werkzaamheden genoemd. Daarnaast leert de deelnemer ook wanneer hij/zij moeten doorverwijzen naar iemand met een technische opleiding. Hiermee wordt de schoonmaker breder en dus duurzamer inzetbaar. De opleiding duurt 5 dagen van 6 uur.

De RAS koopt deze opleiding bij de opleider in en betaalt deze opleiding ook rechtstreeks aan de opleider. De werkgever heeft bij deze opleiding dan ook geen out-of-pocket opleidingskosten. Wel moet de werkgever het loon aan de werknemer doorbetalen tijdens de opleiding.

Deze subsidie is alleen voor branche: Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Schoonmaak- en Glazenwassersbranche - Opleiding lichte catering en verzorgende taken
Werkgevers kunnen een vergoeding krijgen voor het opleiden van hun medewerkers voor lichte catering en verzorgende taken. Het doel van deze opleiding is de schoonmaker in bijvoorbeeld een zorginstelling handvatten te geven om naast zijn of haar schoonmaakwerk ook catering en verzorgende werkzaamheden uit te voeren. Hiermee wordt de schoonmaker breder en dus duurzamer inzetbaar. In een aantal gevallen kan dit leiden tot dienstverbanden met meer uren. De opleiding duurt 5 dagdelen van 3 uur.

De werkgever koopt de opleiding rechtstreeks in bij de opleider. De totale maximale subsidie voor de opleidingskosten is € 400,- per deelnemer voor zowel de Incompany trainingen als de open inschrijvingen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Schoonmaak- en Glazenwassersbranche - Scholing hospitality
Werkgevers kunnen een vergoeding krijgen voor scholing van hospitality van hun medewerkers. Het doel van de opleiding is de schoonmakers bewust te maken van zijn/haar veranderende rol en het trainen van de werkhouding van de deelnemer (gastvrij en representatief zijn).

De opleidingsduur is 3 dagdelen van 3 uur. De trainingstijden zijn op te vragen bij de opleider van uw keuze. Deze opleiding kan met subsidie bij 3 verschillende opleiders gevolgd worden, te weten:
 • . Gastvrijheid in Bedrijf
 • f SVS
 • . UL-team

Men hanteert daarvoor verschillende prijzen en werkwijzen. Wel worden de door de RAS vastgestelde eind- en toetstermen gehanteerd. Voor alle prijzen geldt dat zij op of onder de maximale vergoeding van € 220, € 260 of € 300 vallen (afhankelijk van open inschrijving of incompany en al dan niet met locatie). Daarmee worden de te betalen opleidingskosten door de subsidie gedekt.

Deze subsidie is alleen voor branche: Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Slagersbedrijf - Opleidingssubsidie BBL
De Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verleent subsidie voor de kosten van BBLopleidingen van MBO-niveau 1 t/m 4. De subsidie vergoed kosten van cursusgeld, examenmateriaal, boeken en materialen. Deze subsidie wordt betaald aan de werkgever als deze de kosten heeft betaald (anders aan de werknemer als deze de kosten betaald of aan beiden als een verdeling van kosten heeft plaatsgevonden). Daarnaast is er een diplomasubsidie. Deze is bestemd voor de werkgever.

De subsidie voor cursusgeld en examenmaterialen bedraagt in 2016 100% van het cursusgeld, boeken en de kosten van examenmaterialen. De subsidie voor boeken en materialen bedraagt ook 100%, maar dan tot een bepaald maximum. Dit maximum varieert en bedraagt minimaal € -177,- (niveau 1) en maximaal € 825,,- (niveau 2).De diplomasubsidie bedraagt in 2016 € 460,- per diploma.

Deze subsidie is alleen voor branche: Slagersbranche

Slagersbedrijf - Opleidingssubsidie cursussen
De Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verleent subsidie voor de kosten van cursussen en trainingen (geen BBL, zie andere regeling). De subsidie vergoed cursuskosten en verleturen. Deze subsidie wordt betaald aan de werkgever als deze de kosten heeft betaald (anders aan de werknemer wanneer deze de kosten heeft betaald). In 2016 wordt 75% van de cursuskosten excl. btw met een maximumbedrag van € 345,- per deelnemer per cursus vergoed na afronding van de cursus.
Verleturen (= betaald bruto uurloon over de door de werknemer gevolgde cursusuren; 7,6 arbeidsuren per werkdag) wordt na afronding van de cursus vergoed volgens de volgende formule: betaald bruto uurloon excl. werkgeversdelen sociale premies x aantal gevolgde cursusuren, met een maximum van 2 werkdagen per medewerker per kalenderjaar, tenzij het bestuur op basis van een door de werkgever vóór aanvang van de cursus ingediend opleidingsplan of ingediende subsidieaanvraag anders beslist.

Deze subsidie is alleen voor branche: Slagersbranche

Slagersbedrijf - Subsidie EVC-traject
De Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verleent subsidie voor de kosten van een EVC-traject. Er wordt maximaal € 300,- per deelnemer per volledig uitgevoerd EVC-traject vergoed. De uitbetaling vindt plaats na afronding van het traject.

Deze subsidie is alleen voor branche: Slagersbranche

Techniek Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap - Toekomstgerichte scholing
Met deze maatregel wordt 100 zij-instromers een scholingstraject aangeboden. Dit zijn korte, doelgerichte trainingen gericht op het bijscholen van aanwezige vakkrachten en instroom van (oudere) werknemers. Vanuit het Sectorplan wordt tot 50% van de kosten scholingskosten vergoed. De toekomstgerichte trainingen zijn in twee varianten beschikbaar:
 1. Korte toekomstgerichte scholingen: korte trainingen gericht op kennismaken met nieuwe technieken en innovaties en de toepassing in praktijk. Daarnaast verkennen ze onder begeleiding van deskundigen de mogelijkheden voor het eigen bedrijf hoe de implementatie van deze techniek in het arbeidsproces kan worden bereikt.
 2. Contactlensspecialist (36 dagen): deze scholing is specifiek gericht op vaklieden in de optiek die contactlensspecialist willen blijven of worden. Werkgevers hebben tijdelijk recht op restitutie van een deel van de opleidingskosten.


Let op: Er is een beperkt budget beschikbaar. Vanuit het SVGB wordt wel aangegeven dat in ieder geval voor het scholingsjaar 15/16 nog genoeg budget beschikbaar is. De aanvragen van dit scholingsjaar moeten wel vóór 1 juli 2016 worden ingediend.

Deze subsidie is alleen voor branche: Kleinschalig specialistisch vakmanschap

Timmerindustrie - EVC regeling
Werkgevers ontvangen voor hun werknemers die een EVC traject volgen subsidie voor de EVC-kosten. Een EVC is een Ervaringscertificaat specifiek gericht op de kennis en kunde die een medewerker al heeft. Hiermee worden kennis en vaardigheden van de medewerker getoetst en omschreven zodat hiermee werk- en denkniveau aangetoond kan worden.

De kosten (excl. btw) van een EVC worden 100% vergoed, 50% door de SSWT en 50% vanuit het sectorplan.

Deze subsidie is alleen voor branche: Timmerindustrie

Timmerindustrie - Vergoeding algemene scholing
Werkgevers kunnen een vergoeding krijgen voor deelname aan algemene scholing voor werknemers. Het algemene scholings-aanbod heeft tot doel de eigen functie te behouden (d.w.z. toekomstgerichte scholing als bijdrage aan duurzame inzetbaarheid) of een andere functie binnen of buiten het eigen bedrijf te verkrijgen.

De cursuskosten zullen 100% worden vergoed, 50% door de SSWT en 50% vanuit het sectorplan. De verletkosten zullen als volgt worden vergoed:

Het brutoloon van de cursist wordt vermeerderd met 32% werkgeverslasten. Ook dit bedrag zal 100% worden vergoed, 50% door de SSWT en 50% vanuit het sectorplan.

Deze subsidie is alleen voor branche: Timmerindustrie

Timmerindustrie - Vergoeding opleidingskosten BBL-leerlingen
Als een werkgever een BBL-leerling in dienst neemt dan ontvangt de werkgever een ‘Tegemoetkoming opleidingskosten werkgevers voor BBL-leerlingen’.

De werkgever kan bovenop deze tegemoetkoming een loonkosten¬subsidie van 20% van het wettelijk minimum (jeugd)loon aanvragen voor leerlingen die vanaf 01-10-2014 in dienst zijn. Voorwaarde hierbij is dat de leerling minimaal een half jaar in dienst moet zijn.

Deze subsidie is alleen voor branche: Timmerindustrie

Transport & Logistiek - Duurzame inzetbaarheid: opleidsingsadvies/vouchers werkenden
De sector wil als pilot in 2014 en 2015 ieder jaar maximaal € 1
mln. beschikbaar stellen om werknemers in staat te stellen hun
inzetbaarheid te vergroten. Jaarlijks winnen 600-700 werknemers opleidingsadvies in en volgen een aanbevolen cursus.

Deze subsidie is alleen voor branche: Transport en Logistiek

Transport & Logistiek - Instroom van leerlingen: extra werving, selectie en begeleiding
De sector heeft behoefte aan meer instroom van jongeren om te voorzien in de behoefte over twee jaar en om vergrijzing en
ontgroening tegen te gaan. Leerlingen komen in dienst bij VTL en worden gedetacheerd bij vervoerders. De opleidingsadviseurs begeleiden de leerlingen gedurende hun traject namens de werkgever VTL.

Deze subsidie is alleen voor branche: Transport en Logistiek

Transport & Logistiek - Instroom van leerlingen: loonkostensubsidie voor leerlingen
Loonkostensubsidies voor leerlingen moeten helpen om in 2013 900 leerwerkplekken te blijven realiseren (winst 300 leerwerkplekken t.o.v. norm 600). In 2014 moeten 800 extra leerlingen (zie 6.1.) aan een leerwerkplek worden geholpen (-862 i.p.v. 450). De loonkostensubsidie zal worden verstrekt aan de werkgever VTL en rechtstreeks worden doorgegeven aan de bedrijven die leerwerkplekken aanbieden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Transport en Logistiek

Transport & Logistiek - Instroom van leerlingen: opleidingssubsidies
De loonkostensubsidie zal worden verstrekt aan de werkgever VTL en rechtstreeks worden doorgegeven aan de bedrijven die leerwerkplekken aanbieden. De loonkostensubsidie bedraagt 20%van het uurloon van de leerling met als maximum 20% van het minimumloon. Door deze stimuleringsmaatregel blijft het aantal leerwerkplekken in de pas met het aantal leerlingen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Transport en Logistiek

Transport & Logistiek - Subsidie Veiligheid
De sector Transport en Logistiek kent relatief veel risico’s als het gaat om aanrijd- en valgevaar, fysieke belasting en agressie en geweld. Daarom wordt er subsidie verstrekt op opleidingen op het gebied van veiligheid. Voor branchekwalificerende opleidingen op het gebied van veiligheid wordt een extra hoge subsidie verstrekt. Daarbij gaat het om opleidingen met een branche kwalificerend examen zoals Veiligheidscertificaat Vorkheftruck en Reachtruck, Veiligheidsadviseur Wegvervoer en Vakbekwaamheid Gevaarlijke Stoffen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Transport en Logistiek

Transport & Logistiek - Subsidie voor branchekwalificerende scholing
De komende jaren zijn er in de sector Transport en Logistiek veel nieuwe chauffeurs nodig en is het ook belangrijk dat werknemers goed opgeleid blijven.
Door het verstrekken van subsidies via SOOB Subsidiepunt stimuleert stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) het volgen van opleidingen en trainingen voor huidige én toekomstige medewerkers in de bedrijfstak.
Indien u dus als werkgever uw (toekomstige) medewerkers wilt opleiden voor een branche kwalificerend certificaat of diploma kunt u subsidie aanvragen bij het subsidiepunt van de SOOB.
De keuze uit opleidingen is breed en varieert van opleidingen voor chauffeurs en logistiek personeel tot opleidingen voor het middenkader. Ook voor medewerkers in de sectoren verticaal transport en verhuizen is er een uitgebreide keuze in opleidingen met subsidie.

Deze subsidie is alleen voor branche: Transport en Logistiek

Transport & Logistiek - Subsidie voor Praktijkdagen Code 95
De Stichting Opleidings- Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) vindt het belangrijk dat chauffeurs op tijd de code 95 op het rijbewijs behalen. Code 95 is de vervanging van het chauffeursdiploma en is voor iedereen verplicht die beroepsmatig als vrachtautochauffeur rijdt, voor zover er geen vrijstelling geldt. Voor chauffeurs die in het bezit waren van rijbewijs C op 10 september 2009 geldt een overgangstermijn tot 10 september 2016. Voor die tijd moet 35 uur nascholing gevolgd worden.
Om dit te ondersteunen is er per chauffeur, per jaar € 100,- subsidie voor praktijkdagen voor code 95 beschikbaar.

Deze subsidie is alleen voor branche: Transport en Logistiek

Transport & Logistiek - Subsidie voor Rijopleidingen
De economie trekt aan en hierdoor zijn er de komende jaren veel nieuwe chauffeurs nodig. Daarom is er subsidie beschikbaar voor het opleiden van bestaande medewerkers (doorstroom) en nieuwe medewerkers (zij-instroom) tot vrachtwagenchauffeur.

Wilt u medewerkers opleiden die nog niet bij u in dienst zijn? Ook dan draagt SOOB voor 80% bij in de opleidingskosten van alle onderdelen van de rijopleiding.
Wilt u medewerkers die al bij u in dienst zijn, opleiden tot chauffeur? SOOB draagt bij in uw opleidingskosten en verstrekt subsidie op alle onderdelen van de rijopleiding. Over de subsidiabele uurprijs ontvangt u 35% subsidie over een maximaal aantal opleidingsuren.

De subsidiabele uurprijs en het maximaal aantal opleidingsuren verschilt per opleiding. Op de website vindt u de exacte aantallen terug.

Deze subsidie is alleen voor branche: Transport en Logistiek

Uitzendbranche - Bijdrage Ervaringscertificaattraject flexkrachten
Uitzendorganisaties die hun flexkrachten een Ervaringscertificaattraject (EVC traject) aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van STOOF van maximaal € 400,- per traject. . Voor de EVC-trajecten van heftruck, reachtruck en hoogwerker is de vergoeding maximaal € 150.
Flexorganisaties kunnen maximaal 50 Ervaringscertificaat-trajecten voor flexkrachten en/of vaste medewerkers reserveren. De reservering moet uiterlijk voor 31 januari in enig jaar bij STOOF binnen zijn.

Deze subsidie is alleen voor branche: Uitzendbranche

Uitzendbranche - Scholingsvouchers
STOOF stelt, onder voorbehoud vanaf 2015 600 scholingsvouchers á € 500,- beschikbaar welke door de flexorganisatie aan de flexkracht kan worden aangeboden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Uitzendbranche

Vlakglasbranche - Opleidingssubsidie
Een werkgever in de vlakglasbranche die zijn werknemer(s) een cursus/training laat volgen, kan in aanmerking komen voor een subsidie. De werkgever komt over de jaren 2010 t/m 2015 voor de in de STOOV-catalogus genoemde vergoedingen in principe in aanmerking tot ten hoogste een bedrag van 120% van de bijdrage verschuldigd aan de Stichting. Ook andere cursussen/trainingen kunnen subsidiabel zijn.In-company en maatwerkcursussen kunnen tot 100% vergoed worden, ter beoordeling aan het STOOV-bestuur.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vlakglasbranche

Vleessector - Employability
Het doel van deze subsidie is om door middel van opleidingen een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt.

Een werknemer kan in aanmerking komen voor een bijdrage in de scholingskosten ter hoogte van maximaal € 500,-- per jaar (maximaal € 1.000,-- per twee jaar). Onder scholingskosten wordt ook de noodzakelijke tijd voor het afleggen van een examen verstaan, voor zover dit binnen het reguliere arbeidsrooster van de werknemer valt . Overige verleturen worden niet vergoed.
Een werknemer kan eenmaal in de vijf jaar een loopbaanadvies verzoeken. Dit loopbaanadvies mag maximaal € 750,-- kosten.

EVC- en loopbaantrajecten kunnen ook in aanmerking komen voor een bijdrage via de employabilityregeling.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Vleessector - Opleidingssubsidie BBL 1 en 2
Een werkgever die een jongere van 16 jaar of ouder in dienst neemt en opleidt, kan een subsidie ontvangen. Hierbij wordt in het bijzonder gelet op het feit of de jongere langdurig werkloos is en geen werkervaring heeft.
De opleidingssubsidie is onderverdeeld in een leeftijdssubsidie en een opleidingssubsidie.

De Leeftijdssubsidie bedraagt in het 1e jaar (opleiding BBL) € 1.200,- per leerling. In het 2e opleidingsjaar wordt € 600,- uitgekeerd.

De diplomasubsidie vergoedt de diplomatoeslag van € 204,- die een werkgever aan de leerling uitkeert bij het behalen van een NT2 certificaat, een BBL niveau 1 of 2 diploma. Indien een leerling een jaar na het behalen van het diploma nog bij dezelfde werkgever in dienst is, betaalt deze een eenmalige diplomatoeslag van € 272,- bruto. Ook deze diplomatoeslag wordt door het Fonds vergoed.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Vleessector - Overige Opleidingssubsidies
Een werkgever die investeert in opleidingen voor zittende werknemers t.b.v. doorstroom, kan een vergoeding krijgen voor de kosten van ingezette opleidingen. De cursus 'Nederlands op de werkvloer' zal een integraal onderdeel moeten vormen van het opleidingsaanbod. De werkgever is verplicht deze cursus aan te bieden.

De hoogte van de subsidie is verschillend per opleidingssoort:

Functiegebonden opleidingen:
Voor opleidingen tot HBO-niveau 50% subsidie. Een opleiding is functiegebonden als deze aansluit op of bijdraagt aan de uitvoering van de huidige werkzaamheden en de werkgever de werknemer 100% tegemoet komt in de vergoeding van de opleidingskosten en de daaraan verbonden uren binnen of buiten werktijd.

Gedeeltelijk functiegebonden opleidingen:
Voor opleidingen tot HBO-niveau 50% subsidie. Een opleiding wordt als gedeeltelijk functiegebonden beoordeeld als de werkgever de werknemer 50% tegemoet komt in de vergoeding van de opleidingskosten en de daaraan verbonden uren binnen werktijd.

HBO-opleidingen:
Het subsidiepercentage en de beoordeling is zoals hierboven beschreven (functiegebonden of gedeeltelijk functiegebonden). De maximale subsidie bedraagt € 1.000,- per opleiding.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Vleessector - Subsidie leerwerkplekken
Een werkgever die jongeren (16 tot 27 jaar) een leerwerkplek aanbiedt, kan een subsidie verkrijgen van € 1.500,- voor 3 maanden leerwerkplek. Voor een kortere periode leerwerkplek zal de subsidie naar rato per maand worden uitgekeerd. Voor de specifieke groep Wajongers geldt de maximumleeftijd van 27 jaar niet.
Wanneer de leerling na 6 maanden na start van de leerwerkplek nog steeds in dienst is van de werkgever, ontvangt deze een aanvullende subsidie van € 500,-.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Vleessector - Subsidies ten behoeve van projecten
Het Stichting Fonds Collectieve Belangen Vlees (FCB vlees) financiert projecten die bijdragen aan haar algemene doelstelling.
Deze algemene doelstelling bestaat uit het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers in de Vleeswarenindustrie in de meest ruime zin.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Vleessector - Vergoeding Erkenning Verworven Competenties (EVC)
Een werkgever die het een werknemer mogelijk maakt een EVC-traject te doorlopen kan 50% van de kosten van dit EVC-traject vergoed krijgen. De kosten van een interne assessor zijn ook 50% subsidiabel met een maximum van € 625,- per werknemer.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Vleessector - Verletkostenvergoeding
Een werkgever die verletkosten heeft i.v.m. in de onderneming werkzame vakbondskaderleden die deelnemen aan door de vakbond georganiseerde kaderbijeenkomsten en activiteiten op het vlak van scholing, vorming en opleiding kunnen hiervoor een vergoeding krijgen.

De verletkostenvergoeding is gelijk aan het salaris per uur x het aantal verleturen van de betreffende werknemer.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Voorgezet onderwijs - Gesprekskringen en ontwikkelnetwerken
Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen een vergoeding krijgen voor scholing van medewerkers. Het doel van deze maatregel is het ontwikkelen van gesprekskringen en ontwikkelnetwerken binnen de school om ervaring op te doen met het in gemeenschappelijkheid (leiding-medewerkers, medewerkers onderling) werken aan relevante thema’s. Een externe procesbegeleider kan ingehuurd worden om binnen de school gesprekskringen/ontwikkelnetwerken op te richten. Om de duurzaamheid van de maatregel te bevorderen, kan per school een aantal medewerkers opgeleid worden tot coach en wordt een aantal teamleiders geschoold op HR-vaardigheden.
De vergoeding bedraagt:

 • 50% van de kosten voor een externe procesbegeleider.
 • 50% van de (verlet)kosten voor een opleiding integraal HR voor leidinggevenden.
 • 50% van de (verlet)kosten voor een opleiding tot coach/begeleider.


Deze subsidie is alleen voor branche: Onderwijs

Voorgezet onderwijs - Gesprekstraining voor leidinggevenden en medewerkers
Door middel gesprekstrainingen worden leidinggevenden en medewerkers getraind in het adequaat voeren van een gesprek. Het accent ligt op ontwikkelingsgerichte gespreksvoering, op feedback-technieken en op omgaan met weerstand. Het karakter van de gesprekstraining kan verschillen: verzuimgesprekken, gesprekken in kader van gesprekkencyclus, loopbaanoriëntatie- of mobiliteitsgesprekken, etc.

De vergoeding bedraagt:
-50% van de (verlet)kosten voor een gesprekstraining.

Deze subsidie is alleen voor branche: Onderwijs

Voorgezet onderwijs - Opleiding integraal HR voor leidinggevenden
Door middel van een leiderschapstraining worden leidinggevenden bewust gemaakt van hun leiderschapsstijl en wordt een transformationele, coachende en stimulerende vorm van leiding geven gestimuleerd.

De vergoeding bedraagt:
- 50% van de (verlet)kosten voor een opleiding integraal HR voor leidinggevenden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Onderwijs

Voorgezet onderwijs - Training intervisie voor leidinggevenden en medewerkers
In deze training gaan medewerkers, onder begeleiding van een externe gespreksleider/trainer, vanuit de eigen beroepspraktijk en beroepshouding met elkaar in gesprek over hun persoonlijke of onderwijskundige ambities en over de moeilijkheden die men daarbij ervaart. Het met collega’s delen hiervan tot op het persoonlijke niveau is de inzet van deze training.

De vergoeding bedraagt:
- 50% van de (verlet)kosten voor de intervisietraining.

Deze subsidie is alleen voor branche: Onderwijs

Welzijn - Scholing werknemers in de jeugdzorg
Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen voor scholing van hun medewerkers. De scholing is vooral gericht op competentieverbreding van medewerkers.

Voor scholing betaalt de werkgever per deelnemer minimaal 25% van de scholingskosten, evenals de sociale partners via FCB. De overheid draagt 50% bij. De maximale financiële bijdrage per deelnemer is €750,-. Zijn de kosten hoger, dan is dat voor rekening van de werkgever.

Deze subsidie is alleen voor branche: Welzijn

Welzijn - Scholing werknemers in de Kinderopvang
Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen voor scholing van hun medewerkers. De scholing is vooral gericht op competentieverbreding van medewerkers.

Voor scholing betaalt de werkgever per deelnemer minimaal 50% van de scholingskosten. De overheid draagt 50% bij. De maximale financiële bijdrage per deelnemer is €600,-. Zijn de kosten hoger, dan is dat voor rekening van de werkgever.

Deze subsidie is alleen voor branche: Welzijn

Welzijn - Scholing werknemers in welzijn
Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen voor scholing van professionals, staf en management. De scholing is vooral gericht op competentieverbreding van medewerkers.

Voor scholing betaalt de werkgever per deelnemer minimaal 50% van de scholingskosten. De overheid draagt 50% bij. De maximale financiële bijdrage per deelnemer is €600,-. Zijn de kosten hoger, dan is dat voor rekening van de werkgever.

Deze subsidie is alleen voor branche: Welzijn

Woningcorporaties - Algemene scholing
Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor het opleiden van hun medewerkers. Deze maatregel bestaat uit het aanbieden van algemene scholing en kwalificerende opleidingstrajecten aan medewerkers in de functiegroepen verhuur, verkoop en bemiddeling, woning-, wijkbeheer en leefbaarheid, technisch toezicht, projectvoorbereiding, projectontwikkeling en management. Kwalificerende trajecten zijn mogelijk bij MBO techniek, MBO Secretariaat en MBO Facilitaire Dienstverlening, bij HBO Elektrotechniek en bij WO Informatica en Bestuurlijke Informatiekunde. Medewerkers die onder startkwalificatieniveau zitten, krijgen een scholingsaanbod om op kwalificatieniveau te komen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Woningcorporaties

Woningcorporaties - EVC-traject
Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor een Ervaringscertificaat ( EVC) van medewerkers. De maatregel is gericht op het aanleren van algemene competenties en de uitvoering van Erkenning van Verworven Competenties (EVC)- trajecten. Dit bevordert de doorstroom van een medewerkers naar een andere functie. De maatregel is gericht op medewerkers waarmee functieverandering is overeengekomen in een niet-vrijblijvend individueel groeiplan.

Deze subsidie is alleen voor branche: Woningcorporaties

Zorg - Beschikbaarheidsbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen
Ziekenhuizen die werknemers opleiden tot specialist ontvangen een vergoeding voor een specialistenopleiding. Het gaat om:
Vervolgopleidingen tot (medisch) specialist:

 • de vervolgopleiding tot de 27 erkende medisch specialismen, de technische zorgspecialismen, de tandheelkundige specialismen, overige specialismen, gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog in bepaalde instellingen;
 • de vervolgopleidingen.

Ziekenhuisopleidingen:
Vervolgopleidingen tot gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunend personeel.

Er zijn een maximaal aantal instroomplaatsen en doorstroomplaatsen.

Let op: aanvragen dienen voor 01-10-2015 ingediend te worden.


Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Bijscholingsprogramma van gemiddeld 8 dagen
Er is ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van de competenties van medewerkers gericht op de uitdagingen die met de transities samenhangen. Daarvoor zijn onder andere middellange trainingsprogramma’s te volgen van gemiddeld 8 dagen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Competentiescans studieadvies
Door middel van de competentiescan krijgen medewerkers een beter inzicht in hun kennis en ervaring en worden medewerkers in de gelegenheid gesteld te werken aan de verdere ontwikkeling van hun competenties. Ook wordt dit instrument ingezet om te toetsen of medewerkers voldoen aan de kennis en kunde die (in de toekomst) gevraagd wordt en waar ontwikkelpunten liggen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - EVC-trajecten
Binnen het kader van deze maatregel kunnen vakkrachten een EVC-traject volgen waardoor ze beter aansluiten bij de vraag en behouden kunnen blijven voor de sector. Middels een EVC-traject worden eerder verworven competenties van medewerkers aangetoond. Daardoor zijn ze inzetbaar op een hogere of bredere functie, waardoor de eigenwaarde wordt verhoogd en de medewerkers uiteindelijk een betere/stabielere positie hebben op de arbeidsmarkt.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Intensieve mobiliteitstrajecten van 4 tot 6 maanden
Het landelijke plan zet in op mobiliteits- en van-werk-naar-werktrajecten binnen de zorgsector en op intersectoraal niveau. Het gaat om de bekostiging van concrete mobiliteitstrajecten van medewerkers. Met ontslag bedreigde werknemers en boventallige medewerkers worden ondersteund in het zoeken naar ander werk, zowel binnen de zorgbranches als buiten de zorg.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Korte mobiliteitstrajecten van 2 maanden
Het landelijke plan zet in op mobiliteits- en van-werk-naar-werktrajecten binnen de zorgsector en op intersectoraal niveau. Het gaat om de bekostiging van concrete mobiliteitstrajecten van medewerkers. Met ontslag bedreigde werknemers en boventallige medewerkers worden ondersteund in het zoeken naar ander werk, zowel binnen de zorgbranches als buiten de zorg.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Opleidingsprogramma van gemiddeld 16 dagen
Er is ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van de competenties van medewerkers gericht op de uitdagingen die met de transities samenhangen. Daarvoor zijn onder andere lange trainingsprogramma’s te volgen van gemiddeld 16 dagen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Stagefonds Zorg
Het Stagefonds maakt het mogelijk dat zorginstellingen die stageplaatsen realiseren voor studenten van bepaalde zorgopleidingen een bijdrage krijgen voor de kosten van de stagebegeleiding.
Het gaat om de volgende zorginstellingen: verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen en revalidatiecentra, ggz-instellingen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, huisartsen(posten) en jeugdzorginstellingen.
VWS berekent na afloop van een studiejaar de hoogte van het bedrag per zorginstelling. De subsidie per stageplaats wordt berekend aan de hand van bestanden met stagegegevens die de ROC's, hogescholen en de particuliere onderwijsinstellingen bijhouden. Op basis van gegevens van deze onderwijsinstellingen berekent VWS het aantal plaatsen en de bijbehorende subsidie.

Let op: alle aanvragen dienen op 01-11-2015 ontvangen te zijn. Alle aanvragen die daarna binnenkomen worden afgewezen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen in de periode van 2014-2017 subsidie krijgen om hun medewerkers op te leiden. De subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg is bedoeld voor de inrichting van interne en externe opleidingen voor personeel, studiebegeleiding van medewerkers in opleiding, de vervanging van medewerkers in opleiding en het gebruik van specifieke opleidingsfaciliteiten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg
Ziekenhuizen die werknemers opleiden tot jeugdarts, arts infectieziektenbestrijding, arts tbc-bestrijding en medisch milieukundige (1e en 2e fase) - ofwel de opleidingen in de publieke gezondheidszorg - kunnen een instellingssubsidie ontvangen. Er is een subsidie bij instroom en doorstroom in opleidingen.

Voor deze opleidingen is financiering via een beschikbaarheidsbijdrage niet mogelijk, omdat de zorg die deze artsen leveren niet direct is gekoppeld aan zorg volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Let op: per 19 november 2013 zijn de subsidiebedragen die per gerealiseerde voltijdse opleidingsplaats worden verstrekt gewijzigd i.v.m. de ontwikkelingen van het prijspeil of de ontwikkeling in de arbeidsvoorwaarden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Terug

Copyright © 2015 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.