Resultaten van uw scan

Subsidie


Onderwijs - Leraren Ontwikkel Fonds
Omschrijving
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft samen met de Onderwijsco÷peratie de subsidieregeling het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF) opgezet. Met het LOF wordt ingezet op stimulering van de positie van leraren, en op verbinding van leraren uit verschillende sectoren met oog voor vernieuwing. Ze kunnen aan de slag met hun eigen innovatief idee. Leraren worden zo in staat gesteld om zelf aan onderwijsontwikkeling te werken en elkaar door netwerkvorming te versterken.

Leraren met een goed initiatief kunnen een aanvraag indienen. Het LOF ondersteunt leraren bij het uitwerken van hun initiatief en zorgt dat de deelnemers van en met elkaar kunnen leren. Iedere aanvraag wordt op vier punten beoordeeld:
 1. De mate waarin de activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs en/of de mate waarin de activiteiten innovatief en creatief zijn binnen de context waar de leraar werkzaam is.
 2. De mate waarin de leraar en de leraren in zijn directe omgeving een leerproces gaan doormaken en/of de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de versterking van de beroepsgroep.
  >LI>De mate waarin de activiteiten door de leraar zelf worden uitgevoerd.
 3. De kosten van de activiteiten staan in redelijke verhouding tot de voorgenomen doelstellingen en de daarvan te verwachten resultaten.

Indien de aanvraag op ÚÚn van deze punten onvoldoende wordt bevonden, wordt de aanvraag afgewezen.
Nadat de aanvraag is beoordeeld en goedgekeurd krijgt de deelnemer een jaar lang ondersteuning in de vorm van:
 • Een financiŰle bijdrage van minimaal Ç 4.000,- en maximaal Ç 75.000,-. Dit kan ingezet worden om bijvoorbeeld uren vrij te kopen waarin wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het initiatief.
 • Drie verplichte LOFLabs: leerbijeenkomsten waarop alle deelnemers aan het LOF samen komen om van en met elkaar te leren. De Labs vormen een springplank die ervoor zorgt dat het initiatief en de eigen ontwikkeling in een versnelling komen.
 • Facultatieve regionale LerarenLabs, waarin deelnemers collega-deelnemers en coaches ontmoeten die kunnen helpen bij de verdere ontwikkeling van het initiatief.
 • Coaching in kleine groepjes door een ervaren coachteam bestaande uit leraren.
 • Een podium om het eigen initiatief met een groter publiek te delen, bijvoorbeeld tijdens het jaarlijkse lerarencongres.
  In het schooljaar 2017/2018 kunnen leraren uit het PO, SO, VO en VSO medio januari 2018 weer een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor subsidie en begeleiding.


Toepassing
Het Leraren Ontwikkel Fonds is van toepassing op leraren in het PO, SO, VO en VSO die een eigen innovatief idee willen uitvoeren.

Voorwaarden
 • De leraar is ten minste acht uur per week werkzaam in het PO, SO, VO of VSO.
 • Het initiatief voldoet aan de vier criteria.
 • De deelnemer gaat naar alle verplicht gestelde activiteiten (tenzij bijzondere persoonlijke omstandigheden dit verhinderen0.
 • De activiteiten worden uiterlijk het tweede jaar na verstrekking van de subsidie uitgevoerd.
 • De voortgang van het eigen initiatief wordt regelmatig besproken met de eigen coach en tijdens de LOFLabs.
 • Resultaten van het initiatief, evenals kennis en ervaringen die tijdens het proces worden opgedaan, zoveel mogelijk zelf openbaar maken en deze op verzoek beschikbaar stellen aan derden. Daartoe wordt onder meer een deel van de website van het LOF door de leraar zelf ingevuld.
 • Vermelding, waar het mogelijk en relevant is, dat het initiatief mogelijk is gemaakt door het LOF en de Onderwijsco÷peratie.
 • Het is niet toegestaan een initiatief te relateren aan een (eigen) bedrijf. Tot een jaar na de afronding van het initiatief mogen geen commerciŰle activiteiten ontplooid worden op basis van het initiatief.
 • Het is niet toegestaan om een aanvraag te doen voor een al bestaand initiatief, wel voor de doorontwikkeling van een bestaand initiatief. Alleen de kosten die betrekking hebben op de doorontwikkeling mogen deel uit maken van de begroting van het ingediende initiatief.
 • De toelating tot het programma is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Bij het niet nakomen van ÚÚn of meer van deze voorwaarden voor of tijdens het traject kan de subsidie worden teruggevorderd.


Verstrekker
Onderwijsco÷peratie

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright ę 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.