Resultaten van uw scan

Subsidie


Onderwijs - Regeling subsidie korte scholingstrajecten voortgezet onderwijs
Omschrijving
In het Nationaal Onderwijsakkoord is afgesproken dat alle lessen in het voortgezet onderwijs (vo) vanaf het najaar van 2017 worden gegeven door bevoegde leraren. Om deze ambities waar te kunnen maken kunnen schoolbesturen vanaf 2017 subsidie aanvragen voor een aantal korte scholingstrajecten voor vmbo-docenten.

De subsidie kan aangevraagd worden voor personen die willen gaan werken in het vo of reeds werken in het vo maar hier nog niet de juiste bevoegdheid voor hebben. De te volgen scholingstrajecten leiden op tot het verwerven van de bekwaamheid die nodig is voor het lesgeven in het vo.

In 2019 wordt de subsidie vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan tachtig procent van de kosten met een maximum van € 6.000,- per aanvraag. Voor de modules van het vmbo-profielvak PIE wordt in 2019 en 2020 wel honderd procent vergoed, met een maximum van € 6.000,-.

Scholingstrajecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

 • Scholingstraject dat toegankelijk is voor personen die de pabo met goed gevolg hebben afgerond, en die gericht is op het verkrijgen van een bekwaamheid om les te geven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo.
 • Educatieve modules. Enkele onderwijsinstellingen experimenten op grond van artikel 27 van het Besluit flexibel hoger onderwijs met educatieve modules voor personen die al in het bezit zijn van een universitair bachelor getuigschrift.
 • Een van de trajecten die staan in kolom I en II van bijlage 1 en 2 van de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning voortgezet onderwijs.
  Beleidsregels: www.wetten.overheid.nl/BWBR0038570/2017-05-18#BijlageI)
 • Een van de scholingstrajecten die staan in kolom V van de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken voortgezet onderwijs.
  Regeling: www.wetten.overheid.nl/BWBR0031802/2017-05-18


Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op personen die willen gaan werken in het vo, of hier reeds werken maar nog niet over de juiste bevoegdheden beschikken.

Voorwaarden
 • De betrokkene werkt in het vo of wil in het vo gaan werken.
 • Een aanvraag wordt binnen acht weken na de eerste scholingsactiviteiten ingediend.
 • Bij een subsidieaanvraag dient de factuur te worden ingediend.
 • De subsidieontvanger legt het scholingstraject met goed gevolg af en maakt hiervan uiterlijk zes maanden na de laatste scholingsactiviteit melding van bij de Dienst Uitvoering Onderwijs door een afschrift van het behaalde certificaat in te dienen.
 • De subsidieontvanger maakt er melding van, indien hij het scholingstraject voortijdig beëindigt, of dat niet met goed gevolg afrondt.
 • De subsidieontvanger maakt er melding van, indien hij het scholingstraject niet kan of vermoedt niet te kunnen afleggen binnen de in de aanvraag opgegeven periode.
 • De subsidieontvanger meldt daarbij in ieder geval op welke datum hij verwacht dat de laatste scholingsactiviteit zal plaatsvinden.
 • De subsidieontvanger kan een melding als hierboven bedoeld ten hoogste één keer maken.


Verstrekker
Dienst Uitvoering Onderwijs

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.