Resultaten van uw scan

Subsidie


Vleessector - Verletkostenvergoeding
Omschrijving
Een werkgever die verletkosten heeft i.v.m. in de onderneming werkzame vakbondskaderleden die deelnemen aan door de vakbond georganiseerde kaderbijeenkomsten en activiteiten op het vlak van scholing, vorming en opleiding kunnen hiervoor een vergoeding krijgen vanuit het FCBVlees (Fonds Collectieve Belangen Vleessector).

De verletkostenvergoeding is gelijk aan het salaris per uur x het aantal verleturen van de betreffende werknemer.

Toepassing
Werkgever in de vleessector die verletkosten heeft i.v.m. in het bedrijf werkzame vakbondskaderleden die deelnemen aan vakbondsactiviteiten.

Voorwaarden
  • De werkgever valt onder de CAO Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector. Om in aanmerking te komen voor de diplomasubsidie dient de werkgever de in de CAO vermelde bijdrage af te dragen.
  • De werkgever betaalt premies aan het FCB Vleessector.
  • Alleen normaal ingeroosterde uren die vanwege activiteiten i.v.m. kaderlidmaatschap niet gewerkt zijn, worden vergoed.
  • Onder salaris wordt verstaan het met de duur van het verzuim overeenkomende gedeelte van het weekloon van de werknemer bij de normale wekelijkse arbeidstijd, incl. tariefdiensten en ploegentoeslagen en excl. overwerktoeslagen, berekend over de laatste 13 weken tenzij de werkgever om administratieve redenen een andere termijn aanhoudt.
  • Het bedrijf dient voorafgaand aan elk kalenderjaar een opleidingsplan in te dienen. Opleidingsplannen die na 1 mei van het kalenderjaar worden ingediend komen in principe niet meer in aanmerking voor subsidie.
  • Het bedrijf dient bij de subsidieaanvraag aan te geven wat de studiebelasting buiten werktijd is per persoon (opgave door opleidingsinstituut) in uren voor de opleidingen waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • Uitgezonderd van deze subsidieregeling zijn reis- en verblijfkosten.
  • Subsidieverzoeken dienen betrekking te hebben op verleturen in een kalenderjaar en moeten voor 15 april van het daaropvolgende jaar worden ingediend.


Let op:
Ook organisaties in de uitzendbranche kunnen onder voorwaarden gebruik maken van deze regeling.


Verstrekker
Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector (FCBVlees)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.