Resultaten van uw scan

Subsidie


Onderwijs - Erkenning bekwaamheid voortgezet onderwijs
Omschrijving
Leraren in het voortgezet onderwijs (vo) moeten bevoegd zijn om les te kunnen geven, of ze moeten zo snel mogelijk de vereiste bevoegdheid halen. Het kan echter ook zo zijn dat er geen lerarenopleiding bestaat die opleidt tot de lesbevoegdheid van bepaalde vakken. Voor deze uitzonderingen is de regeling ‘Erkenning bekwaamheid voortgezet onderwijs’ ingesteld. Met deze regeling kan het bevoegd gezag van een school erkenning aanvragen voor de lesbevoegdheid van een leraar in het betreffende vak.

De erkenning kan echter wel alleen aangevraagd worden voor een niet-schooleigen vak. Een niet-schooleigen vak is een algemeen gebruikelijk vak waarvan de overheid de omvang en de inhoud bepaalt. Voor een niet-schooleigen vak is een landelijk examenprogramma vastgesteld.
De betrokkene of het bevoegd gezag, namens de betrokkene, dient een aanvraag voor een ontheffing of bekwaamheidserkenning in via de website van DUO. Bij de aanvraag moeten alle bewijsstukken verzameld worden. Hieronder vallen:
  1. Het schoolplan.
  2. Een verklaring van het bevoegd gezag dat de leraar pedagogisch-didactisch bekwaam is.
  3. Voldoet de leraar aan een situatie uit de kolom bekwaamheid in de beleidsregel erkenning bekwaamheid leraar? wetten.overheid.nl/BWBR0038570/2017-05-18). Dan dienen ook de bewijsstukken die daarbij vermeld staan worden verzameld en meegestuurd.
  4. Alle bewijsstukken waaruit blijkt dat de leraar vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch-didactisch bekwaam is.


Toepassing
Deze regeling is van toepassing op leraren in het voortgezet onderwijs.

Voorwaarden
  • De leraar geeft les in een niet-schooleigen vak.
  • De leraar geeft gemiddeld minimaal 4 uur per week les in het vak.
  • Er is geen opleiding die opleidt tot een lesbevoegdheid in het vak.
  • De leraar is aantoonbaar vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch-didactisch bekwaam.


Verstrekker
Dienst Uitvoering Onderwijs

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.