Resultaten van uw scan

Subsidie


Belastingdienst - Loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer
Omschrijving
Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers gebruik maken van het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers. Dit is een nieuwe belastingmaatregel die de premiekorting oudere werknemer vervangt.
Werkgevers kunnen met deze regeling in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming indien zij een persoon in dienst nemen die 56 jaar of ouder is en voor de indiensttreding een uitkering had.

Het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers bedraagt € 3,05 per werknemer per uur met een maximum van € 6.000 per werknemer per jaar (op basis van een 38-urige werkweek). Werkgevers kunnen dit voordeel maximaal drie jaar ontvangen bij het in dienst nemen van een nieuwe werknemer en maximaal 1 jaar bij het in dienst houden van een werknemer met een (gedeeltelijke) WIA-uitkering.
Het bedrag wordt dus niet meer zoals bij de huidige premiekortingen verrekend met de premie, maar wordt achteraf door de belastingdienst aan de werkgever uitbetaald en is gebaseerd op het aantal gewerkte uren door de werknemer.

Bij deze regeling is een zogeheten draaideurbepaling opgenomen. Dit houdt in dat werkgevers niet in aanmerking komen voor loonkostenvoordeel als de desbetreffende werknemer in het voorafgaande half jaar al bij de werkgever in dienst geweest is.

Het UWV of de gemeente zal aan werkgevers een overzicht verstrekken van de werknemers voor wie de werkgever een verzoek voor een of meerdere loonkostenvoordelen heeft gedaan, met daarbij een (voorgenomen) beoordeling met betrekking tot deze werknemers. Dit dient bij aanvang van het in dienst nemen van de oudere werknemer te gebeuren.

Toepassing
Deze regeling is van toepassing op werkgevers die een dienstverband verstrekken aan personen van 56 jaar of ouder die voorafgaand aan dit dienstverband een uitkering hadden.

Voorwaarden
  • De medewerker is 56 jaar of ouder.
  • De betreffende werknemer had voorafgaand aan het dienstverband een uitkering.
  • Personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet, de wachtgeldregeling of de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers kunnen niet in aanmerking komen voor het loonkostenvoordeel.
  • Het recht op het loonkostenvoordeel stopt als de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt.
  • De werknemer mag in de periode van 6 maanden voorafgaand aan de datum van indiensttreding niet bij de betrokken werkgever in dienst zijn geweest.
  • Tussen dezelfde werkgever en werknemer kan slechts eenmaal recht bestaan op het loonkostenvoordeel van drie jaar.
  • Personen die werkzaam zijn in een sociale werkvoorziening of vallen onder de doelgroep beschut werk komen niet in aanmerking.
  • Indien een verzoek loonkostenvoordeel is ingediend dat niet aan de voorwaarden voldoet, of onjuiste gegevens verstrekt, kan een boete van maximaal € 1.319,- worden opgelegd.
  • De gemeente of UWV moeten een doelgroepenverklaring afgeven waarin wordt vastgelegd dat wordt voldaan aan de vereisten zoals de leeftijd en de uitkeringssituatie.


Verstrekker
Belastingdienst

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.