Resultaten van uw scan

Subsidie


Belastingdienst - Loonkostenvoordeel (LKV) arbeidsgehandicapte werknemer
Omschrijving
Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers gebruik maken van het loonkostenvoordeel voor arbeidsgehandicapte werknemers. Dit is een nieuwe belastingmaatregel die, tezamen met het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden en het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer (mobiliteitsbonus) vervangt.
Werkgevers kunnen met deze regeling in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming indien zij een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Hierbij gaat het om arbeidsgehandicapte werknemers die niet vallen onder de doelgroep banenafspraak. Dit zijn personen die recht hebben op een WIA-uitkering.

Het loonkostenvoordeel voor arbeidsgehandicapte werknemers bedraagt € 3,05 per werknemer per uur met een maximum van € 6.000 per werknemer per jaar (op basis van een 38-urige weerkweek). Werkgevers kunnen dit voordeel maximaal drie jaar ontvangen.
Het bedrag wordt dus niet meer zoals bij de huidige premiekortingen verrekend met de premie, maar wordt achteraf door de belastingdienst aan de werkgever uitbetaald en is gebaseerd op het aantal gewerkte uren door de werknemer.

Bij deze regeling is een zogeheten draaideurbepaling opgenomen. Dit houdt in dat werkgevers niet in aanmerking komen voor loonkostenvoordeel als de desbetreffende werknemer in het voorafgaande half jaar al bij de werkgever in dienst geweest is.
Het UWV of de gemeente zal ambtshalve aan werkgevers een overzicht verstrekken van de werknemers voor wie de werkgever een verzoek voor een of meerdere LKV’en heeft gedaan, met daarbij een (voorgenomen) beoordeling met betrekking tot deze werknemers.

Toepassing
Deze regeling is van toepassing op werkgevers die een dienstverband verstrekken aan personen met een arbeidshandicap die niet vallen onder de doelgroep banenafspraak.

Voorwaarden
 • De werknemer heeft een arbeidshandicap.
 • De werknemer valt niet binnen de doelgroep banenafspraak.
 • De werknemer heeft in de maand voorafgaande aan het dienstverband recht op een WIA-uitkering.
 • Personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet, de wachtgeldregeling of de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers kunnen niet in aanmerking komen voor het loonkostenvoordeel.
 • Het recht op het loonkostenvoordeel stopt als de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt
 • De werknemer mag in de periode van zes maanden voorafgaand aan de datum van indiensttreding niet bij de betrokken werkgever in dienst zijn geweest.
 • Tussen dezelfde werkgever en werknemer kan slechts eenmaal recht bestaan op het loonkostenvoordeel van drie jaar.
 • Personen die werkzaam zijn in een sociale werkvoorziening of vallen onder de doelgroep beschut werk komen niet in aanmerking.
 • Indien een verzoek loonkostenvoordeel is ingediend dat niet aan de voorwaarden voldoet, of onjuiste gegevens verstrekt, kan een bestuurlijke boete van maximaal € 1.319,- worden opgelegd.
 • De gemeente of UWV moeten een doelgroepenverklaring afgeven waarin wordt vastgelegd dat wordt voldaan aan de vereisten zoals de leeftijd en de uitkeringssituatie.


  Verstrekker
  Belastingdienst

 • Uitgebreide informatie

  Reset Terug

  Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
  Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
  Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
  De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

  Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
  We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.