Resultaten van uw scan

Subsidie


Textielgroothandel - Scholingssubsidie
Omschrijving
Het Fonds Kollektieve Belangen (FKB) voor de textielgroothandel kent een subsidieregeling voor scholing. Doel van het subsidiebeleid is om vakopleidingen te subsidiëren die werknemers stimuleren in hun verdere professionele ontwikkeling. Daarnaast komen opleidingen en cursussen in aanmerking voor subsidie die niet direct gerelateerd zijn aan de functie van de werknemer, maar die wel ten goede komen aan de employability van de werknemer. Zo kan een breed scala aan scholing gesubsidieerd worden, zolang de scholing maar voldoet aan de door het FKB gestelde voorwaarden.
De kosten voor scholing en cursussen worden vergoed via het FKB. Het maximale bedrag aan subsidie is vastgesteld op € 1.750,- per werknemer per jaar en op € 15.000,- per werkgever per jaar. Indien er sprake is van een groepsopleiding bedraagt de subsidie maximaal 50% van de opleidingskosten met als maximum € 1.750,- per werknemer. Er is sprake van een groepsopleiding als 5 personen of meer dezelfde opleiding volgen waarbij de inrichting van de opleiding niet relevant is.

Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op werkgevers en werknemers in de Textielgroothandel.

Voorwaarden
  • De opleidingen die worden gesubsidieerd zijn vakopleidingen die werknemers stimuleren in hun verdere professionele ontwikkeling.
  • Daarnaast komen opleidingen en cursussen in aanmerking voor subsidie die niet direct gerelateerd zijn aan de functie van de werknemer, maar die wel ten goede komen aan de employability van de werknemer.
  • Niet subsidiabel zijn kosten voortvloeiend uit opleidingen en cursussen die van overheidswege verplicht zijn. Dit betreffen opleidingen en cursussen die gericht zijn op de verbetering van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) binnen organisaties. Voorbeelden hiervan zijn BHV-opleidingen, opleidingen tot Preventiemedewerker, het behalen van Veiligheidscertificaten en ARBO-gerelateerde opleidingen en cursussen.
  • De subsidieaanvraag dient schriftelijk en digitaal bij het bestuur te worden ingediend, uiterlijk binnen 6 maanden na afgifte van het diploma of certificaat van deelname.
  • De aanvraag dient vergezeld te gaan van een kopie van de factuur (op naam van de werkgever) en een kopie van het behaalde diploma of certificaat.
  • De subsidie wordt verstrekt aan de werkgever.
  • De werkgever is verplicht de bijdrage aan de stichting FKB Textielgroothandel af te dragen en de hoogte van de bijdrage is 0,2% van het heffingsloon van de werknemer. Indien de werkgever niet aan deze verplichting voldoet, dan zal toetsing van de subsidie aanvraag opgeschort worden tot het moment dat de betreffende werkgever wel aan deze verplichting heeft voldaan.
  • Tegen beslissingen van het bestuur omtrent de subsidie aanvraag kan geen beroep worden ingesteld. Wel bestaat de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen.


Verstrekker
FKB Textielgroothandel

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.